Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Новомосковської міської ради

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм складання та подання запитів на публічну інформацію, а також оприлюднення інформації, розпорядником якої є виконавчий комітет Новомосковської міської ради (далі - виконком).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон).

1.3. Суб’єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є:

 • запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень;
 • розпорядник інформації – виконавчий комітет Новомосковської міської ради;
 • спеціальними структурними підрозділами, що забезпечують доступ запитувачів до інформації згідно з вимогами, визначеними Законом, є загальний відділ та відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби.

1.3.1. Основним завданням відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби є організація роботи, спрямованої на забезпечення прозорості та відкритості діяльності виконкому, а також реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання виконкомом своїх обов’язків, або яка знаходиться у володінні виконкому.

Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби забезпечує оприлюднення інформації про діяльність виконкому відповідно до ст. 15 Закону.

1.3.2. Основними завданнями загального відділу є прийняття запитів на інформацію, що надходять до виконкому як розпорядника інформації, забезпечення їх реєстрації, своєчасного опрацювання, контролю за наданням відповідей на запити у строки, визначені Законом.

Загальний відділ забезпечує ведення системи обліку документів, що містять публічну інформацію і знаходяться у володінні виконкому.

1.4. Виконком не є розпорядником інформації за запитами:             

 • стосовно інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
 • стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.

ІІ. Складання та подання запитів на отримання публічної інформації

2.1. Запити на інформацію подаються до виконкому (каб. № 9) в усній чи письмовій формі на вибір запитувача, в робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку виконкому:

 • на поштову адресу: 51200, м. Новомосковськ, вул. Радянська, 14 (на конверті вказувати “Публічна інформація”);
 • на електронну адресу: info@nmvyk.dp.ua;
 • телефаксом: (0569) 38-00-27;
 • за телефоном: (05693) 7-38-33.

2.2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі відповідно до вимог, встановлених статтею 19 Закону України “Про доступ до публічної інформації” так і шляхом заповнення затвердженої форми.

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості, тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє особа, визначена відповідальною за організацію доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну форму отримання інформації.

2.3. Робота із запитами щодо надання витягів з документів, копіювання, друкування інформації проводиться в будівлі виконкому, на першому поверсі, у кабінеті № 9 відповідальним працівником загального відділу.

2.4. Виконком надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, виконком може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

ІІІ. Порядок надання інформації за запитами

3.1. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до виконкому, реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом.

3.2.. Загальний відділ, після реєстрації та обробки запиту, залежно від його змісту, в той самий день подає його міському голові, який визначає структурний підрозділ, відповідальний за розгляд запиту на інформацію.

3.3. Відповідь на запит надається за підписом міського голови лише за умови наявності погодження заступника міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та візи керівника структурного підрозділу, визначеного відповідальним за розгляд запиту на інформацію.

Після цього запит реєструється у загальному відділі і відправляється запитувачу.

3.4. Виконкомом не може бути надана інформація, що законодавством України та нормативно-правовими актами міської ради або її виконавчим комітетом визначена як інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова тощо).

3.5. У разі, якщо виконком не володіє запитуваною інформацією, але йому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, він направляє цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

Якщо виконком не володіє інформацією, щодо якої зроблено запит, і не зобов’язаний, відповідно до компетенції, передбаченої законодавством, володіти, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій статті 22 Закону, запитувачу повідомляється про відмову у задоволенні запиту на інформацію у письмовій формі.

3.6. У задоволені запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 • розпорядник не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
 • особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 • не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 цього Закону.

3.7. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друкування документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друкування визначається виконкомом в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

При наданні особі інформації про неї та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друкування не стягується.

3.8. Робота з особами, що звернулися із запитом про надання витягів із документів, копіювання, друкування інформації, проводиться у такому порядку:

При зверненні особи з проханням надати виписку, копіювати, сканувати інформацію тощо, яка зберігається в загальному відділі виконкому, оформляється запит відповідно до затвердженої форми, який передається керуючому справами виконкому.

Керуючий справами виконкому дає доручення відповідальній особі загального відділу, у присутності якого буде здійснюватися робота з документами.

Після ознайомлення з документами особа, відповідальна за доступ до публічної інформації, робить запис у журналі обліку робіт з надання виписок, фотографування, копіювання, сканування інформації за запитами на інформацію.

3.9. Загальний відділ виконкому здійснює контроль та систематично інформує керуючого справами про кількість і характер запитів на інформацію та доводить зазначену інформацію до відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби для оприлюднення.

ІV. Оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є  виконавчий комітет Новомосковської міської ради

4.1. З метою оприлюднення, проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету надаються розробником до відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби і оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття за умови наявності письмового висновку юридичного управління про необхідність їх оприлюднення.

4.2. Рішення міської ради та її виконавчого комітету передаються, відповідно, організаційним та загальним відділами на оприлюднення до відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби та оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дати їх прийняття.

4.3. Розпорядження міського голови (крім внутрішньоорганізаційних актів) передаються, загальним відділом на оприлюднення до відділу з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби та оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дати прийняття.

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Керуючий справами І.М.Марченко

ФОРМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ