ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження плану заходів на 2017 рік щодо наповнення бюджету міста Новомосковська, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни

Керуючись статтею 28 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України від 21.12.2016 року №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року №710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами), від 14 січня 2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами) та від 23 січня 2015 року №11 «Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни» (зі змінами), рішенням обласної ради від 02 грудня 2016 року №116-7/VІІ «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами), рішенням міської ради від 21 грудня 2016 року №219 «Про бюджет міста Новомосковська на 2017 рік», з метою забезпечення належного виконання бюджету міста Новомосковська, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, виконавчий комітет  Новомосковської  міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити план заходів на 2017 рік щодо наповнення бюджету міста Новомосковська, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни (далі - План заходів) (додаток 1).

2. Зобов’язати заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету забезпечити:

2.1. Реалізацію затвердженого Плану заходів.

2.2. Управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень, наповнення бюджету міста, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету міста, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорстокого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

2.3. Безумовне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими призначеннями потреби місцевого бюджету у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

2.4. Своєчасність затвердження, внесення змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 (зі змінами). З цією метою забезпечити здійснення постійного моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетних програм шляхом аналізу інформації про стан фінансування програми, фактичних результативних показників її виконання, їх порівняння із запланованими показниками;

2.5. Проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;

2.6. Укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;

2.7. Недопущення виникнення будь-якої заборгованості із заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг, що здійснюються за рахунок власних надходжень до місцевого бюджету, освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету. У разі виникнення такої заборгованості забезпечити здійснення комплексу конкретних заходів щодо її погашення;

2.8. Упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб.

3. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису асигнувань бюджету міста Новомосковська на 2017 рік (разом з необхідними обґрунтуваннями) подаються розпорядниками коштів місцевого бюджету до фінансового управління Новомосковської міської ради за особистим підписом їх керівників, погодженням із заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень та головним розпорядником. Копія вище вказаних документів в обов’язковому порядку надається голові постійної комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку та бюджету міста

4. З метою забезпечення своєчасного, раціонального, ефективного та у повному обсязі використання бюджетних коштів:

4.1 Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів місцевого бюджету забезпечити щопонеділка надання фінансовому управлінню міської ради пропозицій на фінансування видатків загального (спеціального) фонду місцевого бюджету у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків відповідно до затвердженого розпису асигнувань з урахуванням залишків невикористаних коштів на рахунках та зареєстрованих фінансових зобов’язань, за погодженням із заступником міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

Пропозиції на фінансування видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету на виконання державних програм соціального захисту населення надаються розпорядником коштів місцевого бюджету за фактом надходження коштів зазначених субвенцій на відповідні рахунки, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровській області.

Пропозиції на фінансування видатків надавати за формою згідно з додатком 2, 2.1.

4.2. Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету міста готується фінансовим управлінням міської ради та затверджується відповідальними посадовими  особами виконавчого комітету міської ради згідно з карткою зі зразками підписів та відбитком печатки власника рахунків, які відкрито в управлінні Державної казначейської служби України у м.Новомосковську Дніпропетровської області, або затверджується заступником міського голови – начальником фінансового управління та скріплюється печаткою фінансового управління Новомосковської міської ради.

4.3. Установити, що виділення коштів з рахунків місцевого бюджету проводиться:

із загального фонду бюджету міста Новомосковська – один раз на тиждень (щосереди), крім випадків необхідності термінового проведення оплати видатків;

із спеціального фонду – в межах затвердженого помісячного розпису;

за субвенціями з державного та обласного бюджетів – за порядками, затвердженими відповідними постановами Кабінету Міністрів України та розпорядженнями голови облдержадміністрації з питань використання таких субвенцій.

5. Заступникам міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень проводити щоквартальне заслуховування підпорядкованих головних розпорядників коштів місцевого бюджету з питань дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та за результатами заслуховування, у разі необхідності, ініціювати розгляд відповідних питань на засіданнях виконавчого комітету міської ради.

6. Рекомендувати управлінню Державної казначейської служби у м.Новомосковську :

забезпечити безперебійне отримання від розпорядників бюджетних коштів платіжних документів для здійснення оплати видатків, передбачених у місцевому бюджеті;

здійснювати відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України платежі розпорядникам коштів місцевого бюджету за видатками загального фонду бюджету міста Новомосковська на виконання інших заходів, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), у разі відсутності простроченої заборгованості з оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за спожиті енергоносії.

7. Зобов’язати керівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради – головних розпорядників, розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету надавати до фінансового управління міської ради інформацію з питань виконання затвердженого цим рішенням Плану заходів щокварталу до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом.

8. Вважати  таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 23 березня 2016 року №111 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік щодо наповнення бюджету міста Новомосковська, економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни».

9. Додатки 1-20 є невід’ємною частиною цього рішення.

10. Координацію роботи та контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

В.о. міського голови,

секретар ради                                                                       С.Г.Горошко