Міська рада.


Частина 11. Міська рада.

Стаття 51. Міська рада є органом місцевого самоврядування, єдиним органом представницької влади усього населення територіальної громади. Міська рада є юридичною особою, має гербову печатку зі своїм найменуванням.

Стаття 52. Міська рада відповідає перед територіальною громадою за місцеву соціально – економічну політику, яку вона формує і проводить у межах своїх повноважень. Вона служить територіальній громаді, її діяльність спрямована на виявлення, вивчення і задоволення потреб та інтересів населення міста. Міській раді належить право виступати від імені територіальної громади у стосунках з іншими органами самоврядування, органами державної влади, іншими державними та громадськими організаціями.

Стаття 53. До компетенції міської ради, визначених Конституцією і законодавством України, відносяться, зокрема:

- затвердження статуту територіальної громади міста Новомосковськ а, внесення змін та доповнень до статуту;

- утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

- затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

- утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;

- обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

- прийняття рішення про недовіру міському голові;

- заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

- розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

- прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради в порядку, встановленому законом;

- визначення відповідно до закону кількісного складу ради;

- прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

- прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування, та міського голови;

- надання згоди на створення органів самоорганізації населення, прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

- затвердження міського бюджету, внесення змін до нього;

- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- здійснення правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності;

- прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

- вирішення питань регулювання земельних відносин;

- вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

- прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством;

- затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

- розгляд та вирішення інших питань, віднесених Конституцією України, та іншими законами до відання міської ради.

Стаття 54. Міська рада несе відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізичними особами. Міська рада є підзвітною, підконтрольною і відповідальною перед територіальною громадою. Вона періодично, не менш як двічі на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальною громадою про свою діяльність. Міська рада несе відповідальність перед державою у разі порушення нею Конституції України або законів України.

Стаття 55. Рада здійснює нормотворчу діяльність стосовно міста і його населення. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським Головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради набувають чинності з моменту підписання міським головою. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Рішення ради належним чином оформлюються, реєструються і зберігаються. Рішення ради мають бути доступні для депутатів та жителів міста.

Стаття 56. Рада через свої постійні та тимчасові депутатські комісії та групи здійснює контроль за виконанням рішень ради.

Стаття 57. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законодавчими актами. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський Голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Рішення приймається відкритим або таємним голосуванням.

Стаття 58. Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 59. Кількісний склад міської ради наступного скликання визначається рішенням міської ради попереднього скликання у межах, визначених чинним законодавством України.