Повноваження міського голови

Частина 15. Міський Голова.

Стаття 78. Міський Голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Новомосковська. Міський Голова обирається жителями міста, які мають право голосу шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні. Міським головою може бути обраний будь-який член територіальної громади міста, що має право голосу. Порядок обрання та термін, на який обирається міський Голова, визначається чинним законодавство України.

Стаття 79. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Міський Голова складає на пленарному засіданні міської ради присягу : “Я, (ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Новомосковськ а обраний міським головою, вступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність територіальній громаді. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції і законів України , Статуту територіальної громади міста, своїми справами дбати про благо і добробут мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси територіальної громади міста, підносити авторитет міста Новомосковськ а у державі та за її межами”. Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами .

Стаття 80. Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбаченими законодавством. Повноваження міського голови припиняються достроково територіальною громадою міста шляхом місцевого референдуму або рішенням міської ради ( не менш як 2/3 голосів від загального складу ради) шляхом таємного голосування. Рішення про проведення місцевого референдуму по достроковому припиненню повноважень міського голови приймається міською радою як з власної ініціативи, так і на вимогу не менш як 1/10 частини жителів міста, що проживають на його території і мають право голосу .

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках:
- його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень
- набрання законної сили обвинувального вироку щодо голови;
- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або померлим;
- припинення його громадянства;
- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;
- від’їзду міського голови на постійне місце проживання за межі території міста;
- визнання недійсними виборів міського голови;
- за результатами міського референдуму про відкликання міського голови;
- його смерті;
- інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі дострокового припинення повноважень міського Голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством. При достроковому припиненні повноважень міського Голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки по організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Стаття 81. Міський голова виконує такі функції:
- представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;
- скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
- скликає загальні збори громадян за місцем проживання, веде особисті прийоми громадян;
- забезпечує виконання рішень місцевих референдумів, ради та її виконавчого комітету;
- є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеними радою;
- здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключної компетенції ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
- видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Міський голова здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

Стаття 82. Міський голова має першого заступника та заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, кількість яких визначається міською радою. Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади у порядку, визначеному чинним законодавством. Розподіл обов’язків між першим заступником, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому здійснюється за рішенням виконавчого комітету. Виконуючий обов’язки міського голови на період його відсутності призначається міським головою.