Положення про міський конкурс науково-дослідницьких робіт з історії та краєзнавства ім. А.Джусова

1. Загальні положення
 
Конкурс науково-дослідницьких робіт з історії та краєзнавства ім. А.Джусова (далі Конкурс) проводиться Управлінням культури та туризму виконкому Новомосковської міської ради, Новомосковським міським історико-краєзнавчим музеєм ім. П.Калнишевського.
Методичне та організаційне забезпечення, підготовка та проведення Конкурсу покладається на Новомосковський міський історико-краєзнавчий музей ім.. П. Калнишевського та управління культури та туризму  виконкому Новомосковської міської ради. 
 
2. Мета і основні завдання конкурсу:
 
Конкурс проводиться з метою 
•стимулювання інтересу вчених, істориків, краєзнавців, учнів та студентів  до історії і сучасності м. Новомосковська, поглиблення знань з історії і краєзнавства;
•формування спільноти захоплених краєзнавчою діяльністю учнів, студентів,  педагогів, краєзнавців, узагальнення та розповсюдження їх досвіду;
•активізації пошукових робіт, що відтворюють  історію краю;
• залучення учнівської молоді до активного процесу навчання, самоосвіти, проведення науково-дослідницької, пошукової діяльності;
•увічнення пам’яті про людей, які уславили рідний край, зробили вагомий особистий внесок у його соціально-економічний та культурний розвиток.
Основні завдання:
•активізація краєзнавчої роботи, розширення і поглиблення знань з історії рідного краю; популяризація та висвітлення кращих науково-дослідницьких і пошукових робіт з краєзнавства, підтримка талановитої молоді, дослідників, краєзнавців;
•розвиток та поповнення методичної бази в області краєзнавства.
 
3. Учасники конкурсу 
3.1. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях:
•До участі у конкурсі запрошуються історики, краєзнавці, педагоги та всі бажаючі у віковій категорії від 20 років і старше;
•До участі у конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл м. Новомосковська, гуртківці позашкільних установ, студенти коледжів, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів у віковій категорії від 14 до 20 років.
 3.2. На Конкурс подається по одній науково-дослідницькій роботі. Тематика науково-дослідницьких робіт не обмежується. 
 
4. Основні вимоги до написання, оформлення і представлення науково-дослідницьких робіт
4.1. На конкурс подаються роботи дослідницького та пошукового характеру. 
4.2. Конкурсна робота повинна ґрунтуватись на науковій та пошуковій базі, містити власні дані дослідів, спостережень,; їх обробки, аналізу та узагальнення; посилання на відповідні наукові джерела та відображати власну позицію дослідника.
4.3. У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: визначення мети, об’єкту та предмету дослідження, постановка завдань, методика дослідження. Зміст та результати досліджень викладаються стисло, логічно, аргументовано
4.4. Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки.
4.5. Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою, на Конкурс подаються у двох друкованих примірниках: один використовується журі під час оцінки роботи, на основі другого примірника учасник здійснює її захист, і електронна версія.  Один з примірників залишається в архіві Новомосковського міського історико-краєзнавчого музею ім.. П. Калнишевського.
 
5. Критерії оцінювання робіт:
 
•Аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження
•Вміння чітко і ясно викладати свої думки, критично осмислювати використані джерела
•Самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни
•Повнота  у розкритті теми, глибина аналізу літературних даних
•Обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження
•Відповідність вимогам оформлення наукових робіт
 
Науково-дослідницька робота оцінюється членами журі відповідно до  критеріїв за 5-бальною шкалою, тобто максимальна сума балів – 30.
Захист конкурсної роботи оцінюється також за 5-бальною шкалою.
Переможці визначаються за загальною сумою балів у кожній з номінацій. (1,2,3 місце в кожній номінації).
 
6. Порядок проведення конкурсу та підведення підсумків:
6.1. Роботи для участі у Конкурсі надаються у Новомосковський міський історико-краєзнавчий музей до 1 вересня 2016 р. Роботи, надані після вказаного терміну, участі у конкурсі не приймають.
6.2. Презентація дослідницьких робіт і підведення підсумків конкурсу відбудеться у центральній міській бібліотеці напередодні Дня міста. 
6.3. Визначення кращих робіт здійснюватиметься журі конкурсу, затверджене наказом Управління культури та туризму виконкому Новомосковської міської ради
6.4. Усі учасники конкурсу будуть нагороджені дипломами,  переможці конкурсу – дипломами та грошовою винагородою у розмірі:
•3000 грн. у віковій категорії від 20 років і старше;
•500 грн. у віковій категорії від 14 до 20 років.
6.5. Надані на Конкурс матеріали можуть бути використані у науково-дослідницькій  та видавничій діяльності музею з посиланням на автора матеріалів.  
 
Відділ з питань внутрішньої політики, інформації та прес-служби