Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

 

Закриваємо рік без помилок

Податок на прибуток підприємств

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Нагадаємо, Законом № 909 запроваджено поквартальне декларування податку на прибуток підприємств, Декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Подання Декларації за звітний (податковий) квартал здійснюється протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу.

Для окремих категорій платників податку встановлено річний податковий (звітний) період, до них належать:

• платники податку, що зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені) і сплачують податок на прибуток на підставі річної Декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;

• виробники сільськогосподарської продукції;

• платники податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) визначено за показниками Звіту про фінрезультати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн грн.

Декларація за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року, подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

З метою розмежування граничних строків подання Декларації за звітний (податковий) рік, що здійснюється або протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, або протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, у рядку 2 заголовної частини Декларації зазначатиметься базовий звітний період — календарний квартал або календарний рік.

Звертаємо увагу, що з метою ідентифікації платників, на яких поширюються передбачені Податковим кодексом особливості оподаткування податком на прибуток, при складанні Декларації платником проставляється позначка у полі 9 Декларації «Особливі відмітки» щодо його належності до відповідної категорії: виробника сільськогосподарської продукції; банку; страховика; суб’єкта, що провадить букмекерську діяльність та азартні ігри, крім азартних ігор з використанням гральних автоматів; суб’єкта, що провадить діяль­ність з випуску та проведення лотерей або азартні ігри з використанням гральних автоматів; підприємства (організації) громадської організації інвалідів, яке отримало дозвіл на користування пільгою; постійного представництва нерезидента; платника податку, що подає Декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації.

АВАНСОВИЙ ВНЕСОК

Зауважимо, що викладено в новій редакції назви показників розрахунку авансового внеску:

• розділ «Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств»;

• рядок 26 Декларації: «Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягав сплаті щомісяця або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((позитивне значення) рядок 06 + рядок 08 + рядок 10 + рядок 12 + рядок 15 Декларації) х 2/9), що підлягає сплаті до 31.12.2016 р.».

Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31.12.2016 р., необхідно було заповнити платником податку за три квартали 2016 р. Такий авансовий внесок сплачується платниками, які звітують щокварталу.

У рядку 26 Декларації розрахунок авансового внеску відображається таким чином:

• у разі уточнення показників декларацій за звітні періоди 2013 та 2014 років — у розмірі 1/12 податку на прибуток підприємств;

• при складанні Декларації за три квартали 2016 р. платниками, що звітують щокварталу, — у розмірі 2/9 податку на прибуток підприємств (сплачується до 31.12.2016 р., відповідно граничний термін сплати — 30.12.2016 р.).

При складанні Декларації слід звертати увагу на примітки, які допоможуть попередити допущення помилок.

Наприклад, заповнення рядків 18, 21, 24 Декларації передбачено для платників, які звітують поквартально, на що вказує примітка6. А примітка7 вказує, що рядки 19, 22 та 25 заповнюються платниками, які подають звітність поквартально та за рік. При цьому у платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 (22, 25) дорівнює рядку 17 (20 АВ, 23 ПН) Декларації.

ПОКАЗНИКИ ДЕКЛАРАЦІЇ

У рядку 01 Декларації відображається дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку. Цей рядок є інформаційним та заповнюється з метою визначення досягнув чи ні дохід платника 20 млн грн за звітний рік.

У рядку 02 відображається показник «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінзвітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності», відповідно позитивне (+) або від’ємне значення (-).

У рядку 03 РІ відображаються різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу, — до Декларації переноситься значення рядка 03 додатка РІ.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 04 як різниця між показниками рядка 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності» та рядка 03 «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України».

У рядку 05 ПЗ відображається прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування, — показник переноситься з додатка ПЗ до Декларації.

У рядку 06 відображається податок на прибуток, який визначається як позитивне значення різниці між рядком 04 «Об’єкт оподаткування» та рядком 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування», помножене на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу.

Рядки 07 — 15 Декларації заповнюються платниками, що здійснюють окремі види діяльності та операції, на які поширюються особливості оподаткування. Розглянемо це детальніше.

СТРАХОВИКИ

У рядку 07 Декларації відображається загальна сума доходу за договорами страхування і співстрахування, визначеного згідно з п. 141.1.2 п. 141.1 ст. 141 Податкового кодексу.

Показник рядка 07.1 Декларації є складовою показника 07 та відображає суму доходу за договорами: з довгострокового страхування життя, добровільного медичного страхування та договорами страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії.

Податок на дохід за договорами страхування відображається у рядку 08 та визначається як різниця між показниками рядків 07 та 07.1, помножена на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.2.1 п. 136.2 ст. 136 Кодексу.

БУКМЕКЕРИ

У рядку 09 Декларації відображається сума доходу, отриманого від діяльності з випуску та проведення лотерей.

Податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період відображається у рядку 10 Декларації та розраховується шляхом множення показника рядка 09 на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 Податкового кодексу.

У рядку 11 відображається сума доходу, отриманого від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів.

Відповідно податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період розраховується шляхом множення показника рядка 11 на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.1 п. 136.4 ст. 136 Кодексу, та відображається у рядку 12 Декларації.

У рядку 13 зазначається сума доходу від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, у рядку 14 — сума виплачених виплат гравцю.

Податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період визначається як позитивне значення різниці між показниками рядків 13 та 14, помноженої на ставку податку на прибуток у відсотках, встановлену пп. 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 Податкового кодексу, та відображається у рядку 15 Декларації.

У рядку 16 Декларації відображається зменшення нарахованої суми податку — показник переноситься з рядка 16 додатка ЗП.

Податок на прибуток за звітний (податковий) період відображається у рядку 17 Декларації та визначається як сума показників рядків 06 (податок на прибуток), 08 (податок на дохід за договорами страхування), 10 (податок на дохід від діяльності з випуску та проведення лотерей за звітний (податковий) період), 12 (податок на дохід від діяльності з проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів за звітний (податковий) період), 15 (податок на дохід від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, за звітний (податковий) період), зменшена на показник рядка 16 ЗП (зменшення нарахованої суми податку) Декларації.

Рядок 18 заповнюється платниками, які звітують поквартально та відображають податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року).

У рядку 19 зазначається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між показниками рядків 17 та 18 Декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 19 дорівнює рядку 17 Декларації.

ДИВІДЕНДНІ АВАНСИ

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді, відображається у рядку 20 АВ — показник переноситься з рядка 6 додатка АВ до Декларації.

Рядок 21 заповнюють платники, які подають звітність поквартально та відображають суму авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 20 АВ Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року).

У рядку 22 зазначається сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 20 АВ та 21 Декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 22 дорівнює рядку 20 Декларації.

Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого вони виплачуються, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску.

При цьому у разі якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкта оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

НЕРЕЗИДЕНТИ

У рядку 23 ПН Декларації відображається сума податків, яка утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період, — до рядка переноситься сумарне значення показників рядка 25 додатків ПН до Декларації, які заповнюються окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

Рядок 24 заповнюють платники, які подають звітність поквартально та відображають суму податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року, з урахуванням уточнень (рядок 23 ПН за попередній звітний (податковий) період поточного року).

У рядку 25 зазначається сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за результатами останнього (звітного) податкового періоду, що дорівнює різниці між рядками 23 ПН та 24 Декларації.

Для платників, у яких базовим звітним (податковим) періодом є календарний рік, рядок 25 дорівнює рядку 23 ПН Декларації.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Виправлення помилок в уточнюючій декларації відображається таким чином:

• у рядках 27 — 28 та ЗО — 31 Декларації — при уточненні показника (збільшенні або зменшенні) задекларованого податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється;

• у рядках 32 та 34 — 35 — при виправленні помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів;

• у рядках 36 та 38 — 39 — при виправленні помилок по авансових внесках з податку на прибуток підприємств. Показники додатка ВП до Декларації відображаються у двох таблицях:

• показники таблиці 1 аналогічні показникам основної декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;

• показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 27 — ЗО, 32 — 34, 36 — 38 Декларації.

При цьому у разі самостійного виправлення помилок за звітні (податкові) періоди до 01.01.2015 р. заповнюються показники таблиці 2, а у рядках таблиці 1 проставляються прочерки. Про зазначене вказує примітка10 у додатку ВП до Декларації.

ДОДАТКИ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

Додаток АВ. Визначення сум виплачених у звітному (податковому) періоді дивідендів (прирівняних до них платежів) здійснюється шляхом заповнення оновленого додатка АВ. У рядку 4 відображається сума перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, позитивне значення (сума позитивних значень) (сума виплачених дивідендів — (рядок 04 + рядок 07 + ря­док 09 + рядок 11 + рядок 13 - рядок 14 Декларації)).

Слід звернути увагу, що у складових формули цього рядка не вираховується значення рядка 23 ПН Декларації щодо суми податків, які утримуються при виплаті доходів нерезидентам на відміну від визначеною попередньою редакцією рядка 2 додатка АВ.

Крім того, порівняно з попередньою редакцією додатка АВ в оновленому додатку змінено нумерацію рядків показників, що відображаються відтепер у рядках 1.4, 1.5, 2, 3 та 4 (раніше відображалися у рядках 1.5, 1.4, 4, 2 та 3 відповідно).

Показник з рядка 6 Додатка АВ переноситься до рядка 20 АВ Декларації.

Додаток ЗП. У рядку 16.1 зазначається сума податку на прибуток, отриманого з іноземних джерел, сплаченого суб’єктами господарювання за кордоном, яка зараховується під час сплати ними податку в Україні в розмірі, який не перевищує суми податку, що підлягає сплаті таким платником протягом такого звітного (податкового) періоду (пп. 141.4.9 п. 141.1 ст. 141 Кодексу).

У рядках 16.2 та 16.3 відображається сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів), а саме:

• у звітному (податковому) періоді — переноситься значення показника рядка 6 додатка АВ до Декларації (рядок 16.2);

• сума, що не врахована у минулих періодах у зменшення податку, дорівнює значенню рядка 16.4.2 додатка ЗП до рядка 16 Декларації попереднього звітного (податкового) року (рядок 16.3).

У рядку 16.4 зазначається підсумкове значення нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку з виплатою дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному періоді та не зарахованих у минулих періодах (рядок 16.2 + рядок 16.3), у тому числі, з якої:

• сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді, зазначається у рядку 16.4.1;

• сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 — рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП до рядка 16 Декларації за наступний звітний (податковий) період), зазначається у рядку 16.4.2.

Слід звернути увагу, що у рядку 16.5 зазначається сума нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яка у попередній редакції відображалася у рядку 16.2 цього додатка.

Рядок 16.6 заповнюється платниками податку, які сплачують авансовий внесок з податку на прибуток підприємств у розмірі 2/9 цього податку, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 р.

До рядка 16 ЗП Декларації переноситься показник з рядка 16 додатка ЗП.

Додаток ПН містить розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України, і заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

Таблицю 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» доповнено новими рядками 22 — 24, у яких відображаються отримані нерезидентами доходи із джерелом їх походження з України.

До рядка 23 ПН Декларації переноситься сумарне значення показників рядка 25 усіх додатків ПН.

Додаток РІ. Нагадаємо, що додаток РІ передбачено для відображення різниць, які розподілено на дві групи коригувань: які збільшують фінансовий результат та які зменшують фінансовий результат, а також систематизовані за типами різниць, залежно від видів здійснених операцій та норм Кодексу, які передбачають відповідне коригування фінрезультату, — на чотири основні розділи.

Розділ 1 «Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необо­ротних активів». Для заповнення цього розділу використовуються дані додатка АМ — підсумковий результат з графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до Декларації та відображає загальну суму амортизації, розраховану за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу.

Розділ 2 «Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень), які в свою чергу систематизовані також за видами резервів»:

• забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) витрат (п. 139.1 ст. 139 Кодексу);

• резерв сумнівних боргів (п. 139.2 цієї статті);

• страховий резерв банків (п. 139.3 цієї статті).

Розділ 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій».

У складі різниць цього розділу передбачено також різниці, які розраховуються при здійсненні контрольованих операцій. Для заповнення цього розділу використовуються дані додатка ТЦ — до рядків 3.1.3 та 3.1.4 додатка РІ до Декларації показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно підсумкового рядка розділу «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП» додатка ТЦ.

Розділ 4 «Інші різниці». До складу різниць цього розділу віднесено всі інші різниці, передбачені Кодексом для коригування фінрезультату, які не увійшли до зазначених вище розділів.

У кожному рядку з різницями додатка РІ є посилання на відповідну норму Кодексу, якою передбачено таку різницю.

Змінено показники рядків 3.2.2 та 3.2.3 розділу 3 «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій». Зазначена норма дає змогу платникам податку змен­шувати фінрезультат до оподаткування на:

• суму нарахованих доходів від участі в капіталі платників єдиного податку четвертої групи (рядок 3.2.2);

• суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників податків, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (рядок 3.2.3).

Законом № 909 доповнено підрозділ 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу новими різницями, на які коригується фінансовий результат до оподаткування на період дії Закону № 1414, які відображаються у рядках 4.1.18, 4.2.14 та 4.2.15 розділу 4 «Інші різниці» додатка РІ.

Крім того, Законом № 702 підрозділ 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу доповнено п. 36, яким передбачено нові різниці для коригування фінрезультату до оподаткування, які відображаються у рядках 4.2.13 та 4.1.17 додатка РІ.

У рядку 01 додатка РІ підсумовується загальна сума різниць, на які збільшується фінрезультат, у рядку 02 відображається підсумок різниць, на які зменшується фінрезультат. Остаточний результат для коригування фінрезультату визначається у рядку 03 з відповідним знаком («+», «-»), що дорівнює різниці між рядками 01 та 02 додатка РІ.

Значення рядка 03 додатка РІ переноситься до рядка 03 РІ Декларації.

Додаток ПЗ. Цей додаток призначено для відображення прибутку, звільненого від оподаткування, або збитків від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування. Відповідні показники відображаються у рядку 05 додатка ПЗ до Декларації.

Додаток ВП до рядків 27 — 30, 32 — 34, 36 — 38 Декларації «Розрахунок податкових зобов’язань за період, у якому виявлено помилку(и)» — додаток заповнюється у ра­зі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Декларації.

Додатки ТЦ, ЦП та АМ до Декларації заповнюються з метою відображення результатів від здійснення окремих операцій, дані з яких використовуються для складання інших додатків до Декларації або мають інформаційні дані, а саме: додаток ТЦ до Декларації складається платниками, які здійснювали контрольовані операції, винятково у разі проведення самостійного коригування відповідно до пп. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 Податкового кодексу.

Дані з цього додатка відображаються:

• у рядках 3.1.3 та 3.1.4 додатка РІ до Декларації показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно підсумкового рядка) розділу «Коригування щодо товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів, операції з якими відображаються у додатку ЦП»;

• у рядках 01.12 та 02.12 додатка ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ — показники переносяться з граф 15 та 16 відповідно підсумкового рядка розділу «Цінні папери, операції з якими відображаються у додатку ЦП».

Результат цих коригувань передбачено відображати у додатку РІ до Декларації у підрозділі «Різниці, передбачені розділом І Податкового кодексу України» розділу 4 цього додатка.

Суми зворотного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення є різницями, на які збільшується фінрезультат (пп. 39.5.5 п. 39.5 ст. 39 Кодексу) та відображаються відповідно у рядках 4.1.6 та 4.1.7 додатка РІ.

Суми пропорційного коригування доходів та витрат з метою трансфертного ціноутворення є різницями, на які зменшується фінрезультат (зазначений підпункт) та відображаються відповідно у рядках 4.2.5 та 4.2.6 додатка РІ до Декларації.

Додаток ЦП до рядка 4.1.3 додатка РІ до рядка 03 РІ складається з метою відображення показників за операціями з цінними паперами та визначення окремого фінансового результату від продажу та інших способів відчуження цінних паперів (показник переноситься до рядка 4.1.3 додатка РІ до декларації).

Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації «Інформація щодо нарахованої амортизації» складається з метою відображення показників балансової вартості основних фондів та нематеріальних активів, сум амортизації за звітний (податковий) період відповідно до п. 138.3 ст. 138 Кодексу (підсумковий результат з графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ переноситься до рядка 1.2.1 додатка РІ до Декларації).

Інформація про наявність додатків до Декларації відображається у відповідній таблиці «Наявність додатків» — у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка «+», крім клітинки під літерами «ПН», у якій проставляється кількість поданих додатків «ПН».

При поданні податкової звітності до контролюючого органу необхідно пам’ятати, що додатки до Декларації є її невід’ємною частиною.

У кінцевій частині Декларації заповнюється таблиця для відображення відомостей про одночасне подання до Декларації форм фінансової звітності — у відповідних клітинках таблиці проставляється позначка «+».

Разом з відповідною Декларацією подається квартальна або річна фінансова звітність.

Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до Господарського кодексу, подають разом з річною податковою декларацією річну фінзвітність у порядку, передбаченому для подання Декларації.

ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ

Згідно з п. 140.4 ст. 140 Кодексу фінрезультат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Таке зменшення відбувається шляхом відображення збитків минулих років у рядку 3.2.4 додатка РІ до Декларації.

У разі якщо за результатами проведеної документальної перевірки зменшено від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, то коригування фінрезультату до оподаткування в Декларації за звітний період, що був охоплений перевіркою, не здійснюється. Від’ємне значення об’єкта оподаткування з цього податку з урахуванням висновків документальної перевірки, проведеної контролюючими органами, відображається в наступних податкових (звітних) періодах.

Отже, при складанні Декларації за звітний (податковий) період поточного року у рядку 3.2.4 додатка РІ до неї рекомендується відобразити від’ємне значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, визначеного з урахуванням висновків документальної перевірки.

До Декларації додаються складені за довільною формою пояснення із зазначенням сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, розрахованого за результатами документальної перевірки, та про цей факт зазначається у спеціально відведеному місці в Декларації.

У разі якщо за результатами проведеної документальної перевірки контролюючим органом донараховано податкові зобов’язання з податку на прибуток підприємств та прийнято податкове повідомлення-рішення, яке платником не оскаржується, узгоджені суми донарахованого податку та штрафних (фінансових) санкцій нараховуються в інтегрованій картці платника податків та сплачуються платником до бюджету на підставі податкового повідомлення-рішення.

У такому разі коригування фінрезультату до оподаткування в податкових деклараціях за звітні (податкові) періоди, що були охоплені перевіркою, не здійснюється.

Якщо контролюючим органом здійснено перевірку за звітний (податковий) період поточного року і за такий період донараховано податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, а термін подання Декларації за наступний звітний (податковий) період у межах поточного року не настав, результати перевірки впливають на показник фінрезультату до оподаткування за наступний звітний (податковий) період поточного року, оскільки Декларація розраховується наростаючим підсумком.

Показники Декларації у рядках 01, 02 зазначаються згідно з даними бухобліку з урахуванням результатів документальної перевірки та показників фінзвітності відповідно до ПБО або МФСЗ, а показник рядка 02 Декларації враховується при визначенні об’єкта оподаткування у рядку 04 та відповідно впливає на обрахунок податку на прибуток за поточний звітний (податковий) період.

У рядку 19 відображається податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду, та визначається як різниця показників: рядок 17 - рядок 18 Декларації.

З метою уникнення подвійного нарахування податку на прибуток по Декларації, в якій для визначення фінрезультату до оподаткування було враховано результати документальної перевірки, рекомендовано у рядку 18 Декларації за звітний (податковий) період поточного року врахувати суму донарахованого за результатами документальної перевірки податкового зобов’язання з податку на прибуток в частині суми основного податку за звітний (податковий) період поточного року (без врахування штрафних (фінансових) санкцій), збільшивши на цю суму показник рядка 17 Декларації за попередній звітний (податковий) період поточного року.

Разом з Декларацією рекомендовано подати доповнення до неї, складене за довільною формою, з поясненнями складових для розрахунку відповідних показників Декларації та зазначенням суми донарахованого за результатами документальної перевірки податку на прибуток (основної суми податку) за звітний (податковий) період поточного року, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в Декларації.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНЗВІТНОСТІ

Порядок виправлення помилок, внесення та розкриття інших змін у фінзвітності визначено ПБО 6.

Відповідно до підпунктів 4 — 8 цього ПБО виправлення помилок, допущених при складанні фінзвітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

При виправленні помилок, які відносяться до попередніх періодів, відповідна порівняльна інформація повторно відображається у фінзвітності.

Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких ґрунтувалася ця оцінка, або отримано додаткову інформацію.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї самої статті Звіту про фінрезультати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінрезультати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

Крім того, відповідно до п. 20 ПБО 6 у примітках до фінзвітів слід розкривати інформацію щодо виправлення помилок, які мали місце в попередніх періодах, зокрема зміст і суму помилки, статті фінзвітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інформації.

Податкові «канікули» для платників податку на прибуток

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ), а саме, підрозділ доповнено новим пунктом 44, яким передбачено надання податкових «канікул» для платників податку на прибуток.

Так, на період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка нуль відсотків для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом (з 2017 року – 6400 грн.), та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від п’яти до 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують нульову ставку податку на прибуток, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у п.44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою п.136.1 ст.136 ПКУ (18 відсотків).

Слід зазначити, що скористатися такими канікулами не зможуть суб’єкти господарювання, які:

1) утворені після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації;

2) здійснюють:

- діяльність у сфері розваг, визначену у п.п.14.1.46 п.14.1 ст.14 ПКУ;

- виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів;

- виробництво, оптовий та роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів;

- видобуток, серійне виробництво та виготовлення дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

- фінансову та страхову діяльність (гр.64 – гр.66 Секції K КВЕД ДК 009: 2010);

- діяльність з обміну валют;

- видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення;

- операції з нерухомим майном (гр.68 КВЕД ДК 009: 2010);

- поштову та кур’єрську діяльність (гр.53 КВЕД ДК 009: 2010);

- діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

- діяльність з надання послуг у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону «Про телебачення і радіомовлення»;

- охоронну діяльність;

- ЗЕД (крім діяльності у сфері інформатизації);

- виробництво продукції на давальницькій сировині;

- оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

- діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води;

- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку (гр.69 КВЕД ДК 009: 2010);

- діяльність у сфері інжинірингу (гр.71 КВЕД ДК 009: 2010).

Звертаємо увагу! Платники податку, зазначені у підпунктах «а», «б», «в» цього пункту ПКУ, які здійснюють нарахування та виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховують та вносять до бюджету авансовий внесок з податку у порядку, встановленому п.57.11 ст.57 ПКУ, та сплачують податок на прибуток за ставкою 18% за звітний податковий період, у якому здійснювалося нарахування та виплата дивідендів.

До уваги платників, які здійснюють виробництво та реалізацію

алкогольних та тютюнових виробів!

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», який набрав чинності 01.01.2017, внесені зміни до Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», а саме:

- скасовано спеціальну звітність для суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- плата за ліцензію на право оптової торгівлі виключно пивом для малих пивоварень з обсягом виробництва до 3 000 гектолітрів на рік складе 30 000 гривень;

- суб’єкти господарювання, які виробляють виноматеріали, можуть отримувати ліцензію на виробництво спирту коньячного, а також здійснювати оптову торгівлю спиртом коньячним власного виробництва за наявності ліцензії на виробництво (без окремої ліцензії на оптову торгівлю вартістю 500 000 грн.);

- скасовано обов’язковість сертифікації алкогольної продукції.

Приведено у відповідність питання маркування (етикування) зброджених напоїв та запроваджено фінансову відповідальність за виробництво, транспортування та зберігання алкогольних напоїв у тарі, не визначеній законом.

З початку року стартувала кампанія декларування – 2017

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків податкові декларації про майновий стан та доходи (далі – Декларація) подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.

Якщо Декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний термін.

Відповідно до пункту 179.10 статті 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно (п.179.9 ст. 179 ПКУ).

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма Декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479.

Граничні строки подання Декларації:

- для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання Декларації за 2016 рік – 03.05.2017;

- для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017.

Актуально для платників податків!

Новомосковська ОДПІ звертає увагу, що для безкоштовного отримання на електронну адресу повідомлень про зміни у законодавстві з питань оподаткування, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи митному законодавстві необхідно направити електронний лист на електронну адресу idd@sfs.gov.ua з обов’язковим зазначенням у полі «Тема»: 6011.

Про це повідомила Державна фіскальна служба України на офіційному веб-порталі (електронний сервіс «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», розділ «Необхідно знати»).

Особливості застосування РРО платниками єдиного податку

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині єдиного податку.

Так, зокрема, пунктом 31 розділу I Закону №1791 внесені зміни до пункту 296.10 статті 296 ПКУ стосовно порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) платниками єдиного податку.

Слід зазначити, що залишилися незмінними положення зазначеного пункту ПКУ, згідно з якими не застосовуються РРО платниками єдиного податку:

- першої групи;

- другої і третьої груп (фізичні особи – підприємці) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 мільйон гривень. У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 мільйон гривень застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим. Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку

При цьому, пункт 296.10 статті 296 ПКУ доповнено положенням, відповідно до якого зазначені вище норми не поширюються на платників єдиного податку, які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Отже, платники єдиного податку незалежно від обраної групи та обсягу доходу, повинні застосовувати РРО у разі реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Визначення терміну «технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту» наведено у Законі України від 12.05.1991 №1023-XII «Про захист прав споживачів» (далі – Закон №1023) з урахуванням змін, внесених Законом №1791.

Відповідно до пункту 251 статті 1 Закону №1023 складні побутові товари - непродовольчі товари широкого вжитку (прилади, машини, устаткування та інші), які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, мають технічні характеристики, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк.

Перелік груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування РРО встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Транспортний податок – зміни, внесені Законом №1791

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) з транспортного податку.

Пунктом 23 розділу I Закону №1791 внесені зміни до п.п.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ щодо визначення об’єкта оподаткування транспортним податком у частині розміру середньоринкової вартості

Так, відповідно до внесених змін, з 01.01.2017 об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (до внесених змін зазначене обмеження складало 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року).

Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата, встановлена Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» на 01.01.2017, складає 3200 гривень.

Розпочалася деклараційна кампанія – 2017

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання у дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Декларування доходів, отриманих у 2016 році,

здійснюється за оновленою звітністю

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з 1 січня  2017 року розпочалася деклараційна кампанія – 2017, за якою окремі категорії фізичних осіб:

- зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за  2016 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору;

- мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Звертаємо увагу, що звітування про отримані у 2016 році доходи фізичні особи повинні здійснювати за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від  02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479 (далі – наказ № 821).

Наказом №821 Декларацію приведено у відповідність до змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 24.12.2015 №909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», а саме:

- кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат, а саме:

1) «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами» (додаток Ф1);

2) «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятими особами» (додаток Ф2);

- змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;

- уточнені показники Декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% тощо.

Звертаємо увагу, що Наказ №821, Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи у редакції Наказу №821, податкова декларація про майновий стан і доходи та додатки до неї, затверджені Наказом №821, розміщені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/70310.html

Правові наслідки застосування податкових консультацій

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон 1797) внесені зміни до статей 52 та 53 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), що регулюють правові відносини та наслідки застосування податкових консультацій (дані зміни набувають чинності з 1 квітня 2017 року), а саме:

- скорочено термін для надання індивідуальної податкової консультації – з 30 до 25 днів, строк розгляду звернення може бути продовжено, але не більше 10 календарних днів;

- вилучено повідомлення про електронну форму податкових консультацій (індивідуальні податкові консультації надаються: в усній формі – контролюючими органами та державними податковими інспекціями; у письмовій формі – контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику);

- визначені реквізити звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі, а також встановлено, що за зверненням платника податків, яке не відповідає вимогам ПКУ, податкова консультація не надається.

Крім того, змінами передбачено, що індивідуальна податкова консультація, яка надається в письмовій формі, підлягає реєстрації в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій та розміщується на офіційному сайті, без зазначення найменування (прізвища, ім’я, по батькові) платника податків, коду згідно з ЄДРПОУ (реєстраційного номера облікової картки) та його податкової адреси. Доступ до вказаних даних єдиної бази і офіційного веб-сайту є безоплатним і вільним.

Нормами закону визначено, що не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

Положення цього пункту застосовуються до індивідуальної податкової консультації, за умови, що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій

У той же час п.39 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ з урахуванням змін, внесених Законом 1797, встановлено: індивідуальна податкова консультація, яка надається контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та / або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та / або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, вчинені до  31 грудня 2017 року (включно).

З 1 січня 2018 року індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), не підлягає застосуванню.

Новації законодавства з податку на доходи фізичних осіб

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до порядку оподаткування доходів фізичних осіб, відповідно до яких, зокрема:

- звільнено від оподаткування доходи від здавання металобрухту (код 7204 згідно з УКТ ЗЕД);

- збільшено неоподатковану вартість навчання, яка сплачується за фізичну особу (не вище трьохкратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи); виключено положення щодо оподаткування сум, сплачених за навчання, як додаткового блага, у разі припинення трудових відносин з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання;

- збільшено до 80 євро неоподатковуваний розмір добових при закордонних відрядженнях (до внесених змін цей розмір складав не вище 0,75 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку за кожен календарний день такого відрядження);

- за ставкою у розмірі 9% оподатковуються доходи у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування, суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток;

- змінено перелік витрат приватного підприємця на загальній системі оподаткування; виключено зі складу доходу та витрат суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; надано право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат (крім земельних ділянок, об’єктів житлової нерухомості, легкових та вантажних автомобілів).

Особливості проведення перерахунку частки використання товарів/послуг,

необоротних активів в оподатковуваних операціях протягом 2016 року

Новомосковська ОДПІ інформує, що Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними запитами платників ПДВ щодо порядку проведення перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях протягом 2016 року, повідомила наступне.

З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Законами України від 28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та від 16.07.2015 №643-VІП «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість», з 01.07.2015 податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум податку на додану вартість (далі – ПДВ), нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку у межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю.

Таким чином, для платників податку, в діяльності яких одночасно мають місце і оподатковувані і неоподатковувані операції, основна відмінність діючого з 01.07.2015 порядку формування податкового кредиту у порівнянні з попередніми звітними періодами полягає у тому, що та частина ПДВ, яка раніше не могла бути включена до складу податкового кредиту, оскільки припадала на частку неоподатковуваних операцій, зараз до податкового кредиту включається, але одночасно донараховується розрахунково визначена відповідна сума умовних податкових зобов’язань.

Донарахування таких податкових зобов’язань здійснюється шляхом складання зведеної податкової накладної не пізніше останнього календарного дня відповідного звітного періоду. Така податкова накладна підлягає реєстрації в ЄРПН за загальновстановленими правилами.

При нарахуванні податкових зобов’язань використовується ставка податку    (20 або 7 відсотків), яка зазначена в отриманій від постачальника податковій накладній, складеній ним при постачанні товарів/послуг, необоротних активів.

Якщо товари/послуги, необоротні активи були придбані без ПДВ (придбані у неплатників ПДВ, операції з їх постачання звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в неоподатковуваних операціях, нарахування податкових зобов’язань не здійснюється незалежно від дати придбання таких товарів/послуг, необоротних активів.

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015, які призначалися для використання та/або починають використовуватися у неоподатковуваних операціях після цієї дати, наприклад, вже у 2016 році, податкові зобов’язання згідно з пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.

Нові правила для неприбуткових підприємств, установ та організацій

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що пунктом 65 розділу 1 Закону України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон 1797), що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до підпункту 133.4.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), тобто уточнені правила віднесення установи до неприбуткових, а саме:

- вимоги в установчих документах щодо заборони розподілу доходу та наявності положень щодо передачі активів не поширюються на бюджетні установи;

- зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Підпунктом 133.4.3 п.133.4 ст.133 ПКУ уточнено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення.

За період з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому цим розділом для платників податку на прибуток.

Законом 1797 також доповнено п.133.4 ПКУ підпунктом 133.4.7, положеннями якого чітко встановлено, що для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених п.п.133.4.3 п.133.4 ст.133 ПКУ.

Про справляння орендної плати за земельні ділянки

державної і комунальної власності

Новомосковська ОДПІ повідомляє наступне.

Право оренди земельної ділянки відповідно до статті 93 Земельного кодексу України (далі – Земельний кодекс) – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Форму договору оренди земельної ділянки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 №220 «Про затвердження Типового договору оренди землі». Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №843 «Про внесення змін до Типового договору оренди землі» внесено зміни до Типового договору оренди землі і, зокрема, у частині визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Звертаємо увагу, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зазначені зміни.

Форму надання інформації затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2015 №783 «Про затвердження форми Переліку орендарів, з якими укладено договори оренди землі державної або комунальної власності».

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у користування визначено статтею 122 Земельного кодексу.

Зокрема, сільські, селищні, міські ради передають у користування земельні ділянки для всіх потреб із земель комунальної власності відповідних територіальних громад.

Обласні та районні ради передають у користування земельні ділянки для всіх потреб з відповідних земель спільної власності територіальних громад.

Районні державні адміністрації передають у користування земельні ділянки для всіх потреб із земель державної власності (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення), у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб, а за межами населених пунктів для ведення водного господарства, будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району та індивідуального дачного будівництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають у користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для всіх потреб, окрім земельних ділянок дна територіального моря та зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Обласні державні адміністрації передають у користування земельні ділянки із земель державної власності для всіх потреб (крім повноважень, визначених для районних державних адміністрацій та органів державної влади з питань земельних ресурсів) у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена.

Крім того, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про вилучення земельних ділянок, їх викуп або примусове відчуження і надавати їх у користування для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Трансфертне ціноутворення – 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що пунктом 11 розділу І Закону України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвести- ційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статті 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка регламентує правила застосування трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ).

В оновленій редакції ст.39 ПКУ визначено критерії визнання операцій контрольованими

Перший критерій ідентифікації операції контрольованою є розмір річного доходу платника податків від будь-якої діяльності,визначеного за правилами бухгалтерського обліку. У 2016 році він становив 50 млн. грн. на рік. У 2017 року річний дохід – 150 млн. грн. Тобто, якщо обсяг річного доходу (за мінусом непрямих податків) становитиме менш ніж 150 млн. грн., такий платник податків не підлягатиме ТЦУ – контролю.

Другий критерій – обсяг операцій платника податків із контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку. У 2016 році він був 5 млн. грн., у 2017 році він становитиме 10 млн. грн.

Оновлено третій критерій – вид контрагента. Змінами доповнено, що контрольованими будуть визнаватись і господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів у розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.

Крім того, змінами доповнено критерії віднесення держав (територій) до переліку для цілей п.п.«в» п.п.39.2.1.1 пункту 39.2 статті 39 ПКУ, який затверджується Кабінетом Міністрів України. Тепер сюди потраплятимуть і держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити українського податкового органу.

При цьому, з 01.01.2017 операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, в якому держави (території) було включено до такого переліку.

До уваги платників податку на додану вартість

Новомосковська ОДПІ інформує, що Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними запитами платників податку на додану вартість (далі – ПДВ) у листі від 12.01.2017 №599/7/99-99-15-03-02-17 (далі – лист ДФС №599) надала роз’яснення щодо порядку проведення перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях протягом 2016 року.

У цьому листі ДФС повідомила щодо:

- змін до статті 199 розділу V Податкового кодексу України, внесених з 1 липня 2015 року;

- особливостей заповнення податкової декларації з ПДВ;

- порядку здійснення розрахунку частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях;

- порядку здійснення перерахунку частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях.

Лист №599 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/70923.html

Про нові форми реєстраційних документів

Новомосковська ОДПІ звертає увагу, що Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив наступне.

Наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 15.12.2016 №180 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» затверджено нову редакцію наступних реєстраційних форм:

- Реєстраційна картка (для юридичної особи);

- Реєстраційна картка (для фізичної особи/ фізичної особи – підприємця);

- Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки.

Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису набули чинності з 22 грудня 2016 року.

Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 31.03.2017 включно.

Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користувачів» за посиланням: http://acskidd.gov.ua/r_kor

Податковий календар на 20 січня 2017 року

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що  20 січня, п’ятниця,

останній день подання:

- податкової декларації з податку на додану вартість (далі – ПДВ) за грудень 2016 року платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;

- заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду з ПДВ у 2017 році;

- декларації акцизного податку за грудень 2016 року;

- звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (форма №Д4 (місячна)) за грудень 2016 року;

- податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за грудень 2016 року у разі неподання податкової декларації за 2016 рік;

- податкової декларації з рентної плати за грудень 2016 року з розрахунком:

► рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

► рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

► рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

► рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

 останній день сплати:

- єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за грудень 2016 року (крім гірничих підприємств);

- авансового внеску з єдиного податку на січень 2017 року платниками, віднесеними до першої та другої груп;

- доплати (у разі потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби, розрахованої з урахуванням авансових платежів, здійснених при придбанні марок акцизного податку, за грудень 2016 року *;

*Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, чинних відповідно до норм Податкового кодексу України (п.п.222.1.2 п.222.1 ст.222 ПКУ).

Нові можливості оновленого сервісу ДФС «Електронний кабінет платника»

Новомосковська ОДПІ нагадує, що оновлена версія електронного сервісу Державної фіскальної служби України «Електронний кабінет платника» впроваджена з лютого 2016 року.

Модернізований сервіс включає дві функціональні частини:

- відкрита (загальнодоступна);

- приватна (особистий кабінет).

Користуватися функціоналом відкритої частини можна без ідентифікації особи, тобто без використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Через відкриту частину платник має можливість:

- ознайомитися з останніми актуальними новинами ДФС, а також дізнатися про нововведення та доопрацювання сервісу (сервіс «Новини»);

- отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності (сервіс «Податковий календар»);

- дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників (сервіс «Контакти та адреси ЦОП»);

- переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності (сервіс «Бланки податкової звітності»)

- заповнити податкову декларацію про майновий стан і доходи (сервіс «Декларація про майновий стан»);

- у режимі реального часу отримати інформацію з реєстрів ДФС, що є загальнодоступними (сервіс «Інформація з реєстрів»): дані про взяття на облік платників податків; дані реєстру платників єдиного податку; дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального; дані реєстру страхувальників; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами; дані реєстру неприбуткових установ та організацій; інформацію про РРО; інформацію про книги РРО; інформацію про публічну інформацію, а також отримати довідку про відсутність заборгованості.

Сервіс «Довідка про відсутність заборгованості» в «Електронному кабінеті платника» надає можливість: платникам – подавати заяви та отримувати довідки; органам ДФС – підтверджувати відсутність заборгованості довідкою, а третім особам – переглядати видані платникам довідки.

Щоб скористатися приватною частиною платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. У приватній частині сервісу («Вхід до особистого кабінету») після ідентифікації платнику надається можливість переглянути особисту інформацію:

- скористатися індивідуальним податковим календарем;

- переглянути та перевірити свої облікові дані;

- створити запит для отримання інформації;

- подати реєстраційну заяву платника ПДВ, заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ, заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;

- направити листа до органу ДФС;

- переглянути стан розрахунків з бюджетом за останні два роки;

- зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- скористатися сервісами системи «Електронного адміністрування ПДВ» (для платників ПДВ).

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники ПДВ та інші платники в «Електронному кабінеті» також мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді.

Для фізичних осіб (громадян) сервіс «Електронний кабінет платника» надає можливість створити запит щодо отримання відомостей про суми отриманих доходів та утриманих податків, що важливо у період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій.

На головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС повідомлено, що для покращення сервісного обслуговування платників, фахівцями ДФС було спрощено роботу «Електронного кабінету платника» (оновлена версія). Відтепер для роботи з сервісом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –

податкові зміни 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до ст.266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка регламентує правила нарахування податку на нерухоме майно.

Законом внесено зміни у частині адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зокрема:

- розширено перелік об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які не є об’єктом оподаткування, додано об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій; об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій; об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз має затвердити Кабінет Міністрів України; об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей;

- не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено АТО (підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

- з 2017 року пільги з податку на нерухоме майно, передбачені п.п.266.4.1 та п.п.266.4.2 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

• об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо їх площа перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.п.266.4.1 ПКУ*;

• об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

____________________

* Згідно з п.п.266.4.1 база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Збільшені ставки єдиного податку для платників четвертої групи

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині єдиного податку.

Так, зокрема, підпунктом 3 пункту 30 розділу I Закону №1791 збільшені ставки єдиного податку для платників єдиного податку четвертої групи, а саме:

- для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) з 0,81 % до 0,95% (п.п.293.9.1 п.293.9 ст.293 ПКУ);

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях з 0,49% до 0,57% (п.п.293.9.2 п.293.9 ст.293 ПКУ);

- для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) з 0,49% до 0,57% (п.п.293.9.3 п.293.9 ст.293 ПКУ);

- для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях з 0,16% до 0,19% (п.п.293.9.4 п.293.9 ст.293 ПКУ);

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту розмір ставки єдиного податку складає 6,33% (п.п.293.9.6 п.293.9 ст.293 ПКУ)*.

Нагадуємо, що відповідно до п.293.9 ст.293 ПКУ для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та встановлюється у відсотках до бази оподаткування.

(*До зміни Законом №1791 редакції підпункту 293.9.6 п.293.9 ст.293 ПКУ для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, ставка єдиного податку складала 5,4%).

Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

На Дніпропетровщині припинено діяльність конвертаційного центру, діяльність якого завдала збитків державі на 12 млн. гривень

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування криміналь- ного провадження за ч.5 ст.27, та ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність конвертаційного центру, що надавав послуги підприємствам, зареєстрованим на території Київської, Пол- тавської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Злочинну діяльність було організовано групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Схема конвертації полягала в наступному: реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входять до складу конвертаційного центру за нібито придбану сільськогосподарську продукцію. Потім грошові кошти знімались з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств з подальшою передачею із пакетом документів.

Обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років через розрахункові рахунки, відкриті в відділеннях банків, склав 100 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 12 млн. гривень.

На підставі ухвали суду проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, де вилучено 276 тис. гривень готівкою, 8 печаток, 12 банківських карток, комп’ютерну техніку, 3 мобільні телефони, документацію та чорнові записи, що свідчать про їх протиправну діяльність.

На розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 1 млн. 46 тис. гривень накладено арешт.

У минулому році до місцевих бюджетів Новомосковщини надійшло майже на  94,3 млн. грн.

більше ніж планувалося

У 2016 році місцева казна Новомосковщини поповнилась на 572,3 млн. грн. Основним джерелом у 2016 році по наповненню місцевих бюджетів Новомосковського регіону залишається податок на доходи фізичних осіб – майже 371,5 млн. грн., або  64,9 % усіх платежів до місцевої скарбниці.

Другою за розміром, є плата за землю. Власники землі та землекористувачі сплатили у 2016 році 78,7 млн. грн.

Третє місце належить єдиному податку. У 2016 році від спрощенців регіону надійшло 35,8 млн. грн. та від сільгоспвиробників – 37,1 млн. грн.

Загалом, минулорічні поповнення місцевих бюджетів Новомосковського регіону в порівнянні з січнем – груднем 2015 року збільшились на 206,2 млн. грн., або на 56,3  %.

У 2016 у бюджет міста сплатили майже вдвічі більше податків

 

Впродовж десяти місяців 2016 року до місцевого бюджету надійшло 461,4 млн. грн. податкових платежів.

Про це повідомив начальник Новомосковської ОДПІ Андрій Шульга.

Сума сплачених податків на потреби громад міста перевищує минулорічні показники на 170,8 мільйони гривень, або на 58,4 %.

Начальник інспекції підкреслив, що ще на початку бюджетного року прогноз щодо надходження податкових платежів до місцевого бюджету ґрунтувався на врахуванні ефекту від заходів з детінізації економіки – збільшення мінімальної зарплати, повного знищення такого явища як «зарплата у конвертах», а це в свою чергу, збільшення надходження до бюджету, боротьба з тіньовою економікою. Важливий крок на шляху до виведення економіки з тіні є протидія ухилення від сплати податків та інших платежів, на що спрямовано роботу податкової інспекції.

Начальник Новомосковської ОДПІ Андрій Шульга зазначив, що лише завдяки всім органам влади, які працювали скоординовано та злагоджено у напрямку легалізації праці та детінізації економіки, місцеві громади отримали належне фінансове забезпечення.

У 2016 році місцеві громади Дніпропетровської області

отримали понад 16,2 мільярдів гривень

Впродовж 2016 року до місцевих скарбниць Дніпропетровщини надійшло 16 мільярдів 229 мільйонів гривень податків та зборів. Це на 4 мільярди 289 мільйонів гривень, або на 35,9%, більше порівняно з 2015 роком.

Серед найвагоміших зборів до місцевих бюджетів чільне місце належить податку на доходи фізичних осіб. Наразі надходження з нього склали 8,3 мільярди гривень, що на 2,3 мільярди більше, ніж у 2015 році.

Другою за фінансовою потужністю складовою доходів місцевих громад Дніпропетровського регіону є плата за землю. З січня по грудень 2016 року землекористувачі спрямували до казни майже 3,4 мільярди гривень. Темпи росту надходжень з плати за землю порівняно з позаминулим роком складають понад 1,1 мільярди гривень.

Третє місце у наповненні казни Дніпропетровської області належить малому бізнесу. Так «спрощенці» Дніпропетровщини сплатили до місцевих бюджетів майже 1,4 мільярди гривень єдиного податку, що перевищує результати 2015 року на 531 мільйон гривень.

Кількість проваджень, надісланих підрозділами внутрішньої безпеки ДФС до суду, втричі перевищує минулорічний показник

За 11 місяців 2016 року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки розпочато 478 кримінальних проваджень за фактами вчинення посадовими особами органів ДФС злочинів у сфері службової діяльності. З них податкової сфери стосуються 301 провадження, митної – 177. Про це повідомив начальник Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет.

За його словами, кількість проваджень, розпочатих за матеріалами ГУВБ, складає 89% від загальної кількості, розпочатих всіма правоохоронними органами. У 2016 році цей показник дорівнював 86%.

«За вказаний період за фактами хабарництва розпочато 91  провадження та 197 – за зловживання владою або службовим становищем. Також під час розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за нашими матеріалами, оголошено 172 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності, з яких 74 - за одержання неправомірної вигоди», – розповів Юрій Шеремет.

До суду надіслано матеріали 104 кримінальних проваджень, що майже втричі більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, 23 службові особи судом вже визнано винними у скоєнні злочинів.

Як розповів посадовець, кримінальні провадження розпочинаються не лише проти посадових осіб ДФС, але й стосовно осіб, які підбурювали службовців до корупційних дій. З початку року розпочато 13 таких проваджень, до кримінальної відповідальності притягнуто 6 осіб.

За матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки складено та направлено до суду 41 протокол за скоєння правопорушень, пов'язаних з корупцією, за якими до адміністративної відповідальності судом притягнуто 17 осіб.

Підрозділами внутрішньої безпеки для з’ясування причин і обставин вчинення посадовими особами фіскальної служби  правопорушень у сфері службової діяльності проведено понад 2,9 тис. службових перевірок та розслідувань. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 483 особи,  звільнено 201 особу.

«Особлива увага приділяється перевірці скарг, які надходять від фізичних та юридичних осіб щодо можливих неправомірних дій працівників ДФС. За цей період було перевірено 1,2 тис. скарг, з яких 237 підтвердилися», – зазначив Юрій Шеремет.

Також підрозділами ГУВБ перевірено 206  повідомлень про можливі неправомірні дії посадових осіб, що надійшли на антикорупційний сервіс ДФС «Пульс», з яких 30 підтвердилось.

За результатами перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто 6 посадових осіб, 3 – звільнено, а також розпочато 4 кримінальні провадження.

З початку року підприємці Дніпропетровщини отримали понад 12,3 тисяч ліцензій на право торгівлі алкоголем та тютюном

Протягом одинадцяти місяців 2016 року суб'єктам господарювання Дніпропетровського регіону видано 12333 ліцензії, з них 6797 – на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 5536 – тютюновими виробами.

Разом з тим, з січня по листопад поточного року призупинено дію 1915 ліцензій за несвоєчасну сплату чергового платежу та анульовано 1973 ліцензії, в тому числі 58 - за порушення законодавства в частини продажу алкогольних та тютюнових товарів особам, які не досягли 18 років.

Загалом, до місцевих бюджетів Дніпропетровської області з початку року надійшло 73,3 млн. грн. плати за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, що на 11 млн. грн. більше надходжень січня – листопада 2015 року.

Ліля Булковська: Оновлений Електронний кабінет платника працює безкоштовно,

цілодобово та в режимі реального часу

Для покращення сервісного обслуговування платників фахівцями ДФС було спрощено роботу Електронного кабінету платника. Відтепер для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Про це під час брифінгу повідомила заступник директора департаменту – начальник управління електронних сервісів та звітності ДФС Ліля Булковська.

За її словами, Електронний кабінет працює безкоштовно в режимі реального часу та цілодобово. Він має відкриту та приватну частини. У відкритій частині робота здійснюється без ідентифікації користувача.

«Через відкриту частину користувачі мають змогу ознайомитися з останніми актуальними новинами ДФС, а також дізнатися про нововведення та доопрацювання кабінету. Також платники мають змогу отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності, дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників, переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності, в режимі реального часу отримати інформацію з понад 10 реєстрів ДФС», – розповіла Ліля Булковська.

Щоб скористатися приватною частиною платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. В кабінеті платник може переглянути особисту інформацією – перш за все, це реєстраційні та ідентифікаційні дані, дані податкового обліку та реєстрів, дані щодо розрахунків з бюджетом за останні два роки.

При цьому платники мають можливість переглянути всю подану звітність незалежно від способу подання.

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники податку на додану вартість та інші платники в Електронному кабінеті також мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді, заяву для реєстрації платником окремого податку, надіслати запит та отримати витяг з реєстру або витяг з відповідної системи, до якої створюється запит.

«Через Електронний кабінет вперше надано можливість електронного листування з контролюючими органами. Для цього необхідно просто обрати податкову інспекцію чи митницю, зазначити вид листа, завантажити його та надіслати», – сказала Ліля Булковська.

Для фізичних осіб (громадян) в Електронному кабінеті є можливість створення запиту щодо отримання відомостей про суми отриманих доходів та утриманих податків, що досить важливо в період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій.

Посадовець також відзначила зацікавленість платників податків оновленим сервісом.

«Після впровадження Електронного кабінету наші платники та користувачі активно брали участь в його тестуванні. Саме платниками було надіслано багато пропозицій щодо його вдосконалення, розширення спектру послуг, які й були першочергово впроваджені та реалізовані в кабінеті», – зазначила Ліля Булковська

На Дніпропетровщині підведені підсумки деклараційної кампанії – 2016

Кампанія декларування громадянами доходів, одержаних в 2015 році, тривала з 1 січня по 31 грудня 2016 року. За цей період декларацію про майновий стан і доходи надали 51144 громадянина. Про це повідомила начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Інна Андрущак.

Загальна сума задекларованого громадянами доходу за 2015 рік складає 3 млрд. 642,2 млн. грн. Податок на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету становить 81,6 млн. грн., що на 6,8 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Сума військового збору до сплати – 13,9 млн. грн.

У минулому році право на податкову знижку використали 9359 громадян області, яким підлягає повернення з бюджету 10,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

306 мільйонерів Дніпропетровщини задекларували 1 млрд. 430,1 млн. грн. Сума сплати до бюджету складає: 17,6 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та майже 2 млн. грн. військового збору.

З початку року внутрішня безпека ГУ ДФС у Дніпропетровській області провела 167 службових розслідувань та перевірок

Протягом січня - листопада 2016 року управлінням внутрішньої безпеки Головного управлінням ДФС у Дніпропетровській області проведено 167 службових розслідувань та перевірок.

Як зазначив начальник УВБ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Ткаченко: «За матеріалами управління 16-ти працівникам фіскальної служби оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення; винесено 50 подань керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС області для вжиття заходів реагування щодо усунення недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності; до дисциплінарної відповідальності притягнуто 29 працівників служби».

З метою недопущення на вакантні та керівні посади в органах ДФС осіб, що своїми діями або вчинками можуть дискредитувати імідж служби, у поточному року проведено перевірки 133 кандидатів на працевлаштування. За підсумками перевірок 7 претендентам відмовлено у прийомі на службу.

В Новомосковській ОДПІ відбулась зустріч з представниками бізнесу

В Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбулася чергова зустріч за участі представників малого та середнього бізнесу, під час якої обговорено актуальні питання щодо наповнення дохідної частини бюджету та легалізації заробітної плати.

На початку зустрічі начальник інспекції Андрій Шульга наголосив, що основне завдання Державної фіскальної служби - створити рівні умови для всіх суб'єктів господарювання, якісне обслуговування бізнесу та зменшення тиску на платників податків.

Керівник ознайомив присутніх з підсумками роботи інспекції в напрямку забезпечення надходжень до бюджетів регіону. Протягом 2016 року Новомосковською ОДПІ забезпечено збір до загального фонду Державного бюджету в сумі 1329,3 млн. гривень.

В розрізі основних видів податків і зборів надходження до державного бюджету становлять:

рентна плата за користування надрами - 969,9 млн. грн.,

податок на прибуток - 42,0 млн. грн.,

податок на додану вартість - 147,1 млн.грн.,

податок з доходу фізичних осіб - 123,8 млн.грн.,

військовий збір - 38,3 млн.гривень.

До місцевого бюджету по Новомосковському та Магдалинівському регіонів забезпечено  572,3 млн.грн. У надходженнях до місцевого бюджету майже 64,9 відсотків займає податок на доходи фізичних осіб, його до бюджету спрямовано 371,5 млн.гривень. Також, зібрано 72,9 млн.грн. єдиного податку та 78,7 млн.грн. земельного податку, 4,9 млн.грн. податку на прибуток, 4,2 млн.грн. податку на нерухоме майно.

Під час зустрічі також обговорювалися питання своєчасної сплати податків, погашення заборгованості, легалізації заробітної плати та рівномірне наповнення місцевого бюджету, а також проблемні питання, які виникають у платників під час застосування новацій податкового законодавства. На завершення зустрічі учасники отримали відповіді на проблемні запитання, які їх цікавили.

Начальник Новомосковської ОДПІ Андрій Шульга висловив подяку учасникам зустрічі та запевнив, що думка представників бізнесу є важливою в діяльності фіскальної служби.

Сергій Білан: У 2016 році з використанням сільгосппідприємств в схемах ухилення від

оподаткування зловмисники нанесли державі збитків більше, ніж на мільярд гривень

У аграрному секторі зберігається негативна тенденція використання сільськогосподарських підприємств в схемах ухилення від оподаткування, штучного формування податкового кредиту та негативного значення податку на додану вартість. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

За його словами, на цьому секторі, де десятиліттями діє система корупції і хабарництва на усіх рівнях, було зосереджено особливу увагу податкової міліції в поточному році.

"Впродовж 2016 року розпочато 84 досудові розслідування, пов'язані із неправомірним використанням сільськогосподарськими підприємствами пільг під час нарахування ПДВ, сума встановлених збитків за вказаною категорією кримінальних проваджень складає більше мільярда гривень", - зауважив Сергій Білан.

Він наголосив, що штучно сформований податковий кредит з ПДВ надалі використовується експортерами або реалізується в адресу транзитно-конвертаційних груп шляхом оформлення безтоварних операцій, що створює передумови для зменшення прибуткової частини бюджету і завдає значних економічних збитків державі.

Сергій Білан зазначив, що у Львові було викрито діяльність посадовців одного з підприємств, які з метою мінімізації податкових зобов'язань впродовж 2016 року здійснювали нетипові експортні поставки соняшникової олії і зернових, незаконно сформувавши при цьому більше 22 мільйонів гривень податкового кредиту з ПДВ. За результатами проведених заходів виявлено і вилучено більше 18 тонн соняшникової олії орієнтовною вартістю 400 мільйонів гривень. Наразі на вилучений товар накладено арешт.

Особливості нарахування та сплати єдиного внеску – на проведеній зустрічі

В Новомосковській ОДПІ відбулась зустріч першого заступника начальника Ігоря Саханова з фізичними особами - підприємцями щодо новацій у нарахуванні єдиного внеску, які внесені Законом України від 06.12.2016 №1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Зокрема, ФОП - спрощенці, які віднесені до першої групи платників єдиного податку, з 01 січня 2017 року мають право сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску з зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу. Для них мінімальна сума єдиного внеску складає 352 грн (3200 грн х 0,5 х 22%). Страховий стаж таким особам буде зараховуватися пропорційно сплаченому ЄВ.

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої ст.. 4 Закону  України від 08.07.2010 №2464–VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. З січня 2017 року у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто мінімальна сума ЄСВ складає 704 грн. (3200 грн х 22%).

В ході заходу наголошено, що з 01 січня ц.р. підприємці-спрощенці і ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується до осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Терміни сплати єдиного внеску та порядок подання звіту для фізосіб-підприємців залишаються незмінними.

Детінізація зарплати – один з пріоритетів роботи податківців Новомосковщини

Новомосковською ОДПІ протягом поточного року проводиться робота в напрямку детінізації заробітної плати, зокрема, з платниками, які згідно з звітами виплачували найманим працівникам заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму.

Тіньова зарплата є однією із найбільших проблем сучасної економіки України. Виплата заробітної плати «у конвертах» призводить до значних негативних наслідків не тільки для бюджету держави, а й для самих працівників.

З метою зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці найманих працівників з квітня 2016 року майже вдвічі знижено єдиний внесок, який нараховується на заробітну платню (з 41% – до 22%), що суттєво змінює фінансовий стан підприємств, та мало б безпосередньо вплинути на всіх працівників цих підприємств в плані підвищення заробітної плати.

Зменшення єдиного соціального внеску державою вдвічі є сподіванням на відповідний крок від представників бізнесу.

Податківці закликають роботодавців і власників підприємств усіх форм власності виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши вивільнені кошти на підвищення зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного і благополучного життя як для роботодавця, так і для працівника.

У 2016 році від платників Дніпропетровщини

надійшло майже 56 мільярдів гривень податкових і митних платежів

та понад 13,5 млрд. грн. ЄСВ

Протягом 2016 року органами ДФС у Дніпропетровській області забезпечено в бюджети усіх рівнів (без урахуванням ЄСВ) 55 млрд. 989,0 млн. грн. Це на 95,1 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.

Так, до державного бюджету Дніпропетровського регіону в минулому році мобілізовано 39 млрд. 766,5 млн. грн., у тому числі Дніпропетровською митницею ДФС – 16 млрд. 061,0 млн. грн.

Місцеві бюджети Дніпропетровщини протягом 2016 року отримали 16 млрд. 222,5 млн. грн. Це на 4 млрд. 282,6 млн. грн., або на 35,9 відсотків більше фактичних надходжень 2015 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з січня по грудень 2016 року зібрано 13 млрд. 511,6 млн. грн. 

Роман Насіров: Підняття рівня мінімальної заробітної плати – крок до детінізації економіки

Необхідно підвищити рівень заробітних плат, адже від цього значною мірою залежать доходи держави. На цьому наголосив Голова ДФС Роман Насіров у інтерв’ю виданню «Деловая столица».

Він зазначив, що протягом року Державна фіскальна служба робить акцент на тому, щоб в Україні більше коштів збиралося з податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Зі збільшенням зарплат збільшиться абсолютна сума надходжень до державного бюджету.

«На початку року ДФСУ пропонувала підняти мінімальну зарплату до 5000 грн. І це дійсно крок до детінізації. Бізнесменам зробили крок назустріч – знизили ЄСВ. Але ми вважаємо, що не весь бізнес став виплачувати білу зарплату, тому боремося з такими маніпуляціями. І за рахунок підвищення мінімалки ДФСУ хоче змусити бізнес платити білі зарплати», - повідомив Роман Насіров.

Очільник ДФС також наголосив на тому, що  необхідно й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати.  

«Підприємець буде платити білу зарплату. Ми знаємо, що частина людей вважає за краще отримувати частину зарплати кешем, щоб отримувати субсидію. А значить, це шлях до детінізації. Якщо підприємству не потрібно буде знаходити джерело кеша для доплати зарплат, то йому і немає потреби провертати грошові афери, щоб витягнути кеш. Тобто це теж ще один крок до детінізації української економіки», – підкреслив Голова ДФС.

Він також зазначив, що вже на початку 2017 року необхідно затвердити мінімальну зарплату на рівні 5000 грн, а до кінця року - 7500 грн

«З державним бюджетом все гаразд, він наповнюється: бізнес щоквартально декларує все більше прибутку. У місцевих бюджетах теж коштів достатньо. А в наступному році їх буде ще більше. До того ж, за рахунок цих грошей можна легко забезпечити мінімальну зарплату - для початку в 3200 грн. Ми сподіваємося і впевнені, що парламент підтримає цю ідею», - наголосив Роман Насіров.

Члени Громадської ради та представники ДФС обговорили новації в оподаткуванні, які

набрали чинності з 1 січня поточного року

Реалізація рішень Громадської ради та практичне застосування змін податкового законодавства, які почали діяти з 1 січня 2017 року, обговорювалися під час робочої зустрічі членів Громадської ради при ДФС та керівників структурних підрозділів фіскальної служби.

«З нового року бізнес отримав нові правила оподаткування. Саме тому сьогоднішня наша зустріч присвячена розгляду в тому числі цих нововведень, їх аналізу, пошуку точок взаємодії та пропозицій щодо їх успішного введення», – зазначив голова Громадської ради Дмитро Олексієнко.

Учасники зустрічі розглянули питання оподаткування сільськогосподарських підприємств, застосування штрафів за порушення строків реєстрації податкової накладної, обкладання ПДВ сум коригувань цін за контрольованими операціями.

Активне обговорення викликало питання застосування касового методу визначення податкових зобов’язань та правильності заповнення обов’язкового реквізиту податкової накладної – коду УКТ ЗЕД. Так, зокрема, сторони діалогу дійшли до спільної позиції щодо правильності застосування коду для послуг житлово-комунального господарства.

Порушувалися і питання щодо врахування поточних зобов’язань з податку на прибуток авансових внесків, сплачених при виплаті дивідендів, порядок надання звітності та оподаткування неприбуткових організацій.

Цікавилися представники Громадської ради при ДФС також питанням, що раніше порушувалось на засіданні Податкового комітету Громадської ради, а саме порядком подання податкових декларацій з податку на нерухоме майно. Так, на сьогодні платники мають подавати дві декларації в розрізі типів об’єктів нерухомості (житлової та нежитлової). Враховуючи це фахівці ДФС вже працюють над новим алгоритмом контролю декларації з податку на нерухоме майно.

«При опрацюванні законодавчих новацій нами виявлено низку спірних моментів, які потребують додаткових роз’яснень та уточнення. Враховуючи це, було прийнято рішення написати відповідне звернення розробнику змін – Міністерству фінансів, в якому також викласти і наші пропозиції», – наголосив Дмитро Олексієнко. 

Операція «Акциз – 2016» на Дніпропетровщині: підсумки

Протягом 2016 року з метою підвищення контролю у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікованої, незаконно виготовленої та переміщеної через митний кордон України підакцизної продукції в Україні проводилась операція «Акциз-2016».

В минулому році в рамках операції «Акциз-2016» фахівцями ДФС Дніпропетровської області з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 21,5 млн. грн., у тому числі алкогольних напоїв на суму 2,8 млн. грн., тютюнових виробів на суму 4,1 млн. грн., спирту на суму 3,2 млн. грн., паливно-мастильних матеріалів на суму 8,8 млн. грн., транспортних засобів на суму 2,4 млн. грн., вилучено 2 млн. марок акцизного податку тощо.

В рамках операції «Акциз-2016» відкрито 8 кримінальних проваджень за ч.3 ст.204 УК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», припинено діяльність 6 підпільних цехів по виготовленню лікеро-горілчаних виробів, складено 33 адміністративні матеріали, по яких вилучено підакцизних товарів на суму 2,3 млн. грн. На підставі судових рішень конфісковано підакцизних товарів на загальну суму 1,26 млн. грн.

Міжрегіональною митницею припинено спробу ввезення брендового одягу та взуття

під виглядом «секонд-хенду»

Посадовими особами Міжрегіональної митниці ДФС припинено спробу незаконного ввезення товарів відомого французького бренду.

Так, 1 грудня 2016 року до митного оформлення було подано попередню митну декларацію на вантаж «одяг та взуття вживані», одержувачем якого виступало підприємство, зареєстроване у м. Києві. Переміщення даного вантажу було поставлено на окремий контроль працівниками Міжрегіональної митниці.

Вантажний автомобіль із зазначеним вантажем 5 грудня 2016 року надійшов у пункт пропуску «Чоп» Закарпатської митниці. Співробітниками Міжрегіональної митниці було ініційовано проведення митного огляду товару у спеціально обладнаному боксі. Під час огляду в середині причепа серед мішків із вживаним одягом було виявлено 240 пакувальних місць загальною вагою понад 5 000 кг з новими одягом та взуттям відомого французького бренду з наявними на них бірками та цінниками. Окрім того, серед товару виявлені речі, які мають ознаки порушення прав інтелектуальної власності відомих брендів.

На даний час тривають дії щодо визначення точної кількості та вартості затриманого товару, а також вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил за ознаками  ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладання штрафу у розмірі 100% вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією зазначених товарів.

Роман Татарінов: У 2016 році у провадженні слідчих підрозділів перебувало понад 8,7 тис. кримінальних проваджень

Одним із основних напрямів роботи слідчих фінансових розслідувань є ефективне розслідування злочинів, вчинених порушниками податкового законодавства. Про це повідомив в.о. начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС Роман Татарінов. 

За його словами, в провадженні слідчих фінансових розслідувань у 2016 році перебувало 8748 кримінальних проваджень, у тому числі 3526 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

«Безпосередньо у 2016 році слідчими фінансових розслідувань розпочато 6800 проваджень, з яких 2461 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини. Закінчено 3358 проваджень, у тому числі 1051 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини», – розповів Роман Татарінов. 

За вказаний період до суду направлено 1113 кримінальних проваджень, у тому числі з обвинувальним актом – 796, що на 62 більше, ніж у 2015 році. 

«У направлених до суду слідчими фінансових розслідувань провадженнях забезпечено відшкодування збитків у розмірі 419,5 млн. грн. Це складає 43% від загальної суми встановлених збитків», – зазначив посадовець. 

При цьому у зв’язку зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою, у 2016 році на підставі ч.4 ст.ст.212 і 212-1 КК України до суду направлено 165 кримінальних проваджень. За ними відшкодовано 338,6 млн. грн. збитків. 

У закінчених провадженнях арештовано коштів та майна на суму 638 млн. грн. Це складає 66% від розміру встановлених збитків, що на 386 млн. грн. більше 2015 року. 

Протягом 2016 року на ДФС України «Пульс»

звернулося 196 мешканців Дніпропетровщини

В минулому році на антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» надійшло 196 звернень від платників податків та громадян Дніпропетровської області, що на 503 звернення менше, ніж у 2015 році.

Розгляд всіх звернень завершено, про вжиті заходи проінформовано заявників у встановлені законодавством терміни.

Майже половина звернень суб’єктів господарювання та громадян (86) стосувались питань, які виникають під час подання звітності та реєстрації накладних.

Крім того, дзвінки на сервіс «Пульс» від мешканців Дніпропетровщини були з приводу питань роботи органів ГУ ДФС області (51 звернення), системи електронного адміністрування ПДВ (31 звернення), перевірок суб’єктів господарювання (6 звернень), роботи Центрів обслуговування платників (5 звернень) тощо. Безпосередньо антикорупційної тематики сервісу стосувалося 10 звернень.

Нагадуємо, номер цілодобової телефонної лінії антикорупційного сервісу Держаної фіскальної служби України «Пульс»: (044) 284-00-07.

Оксана Томчук в ефірі телебачення Дніпропетровщини: «Платники податків повинні

знати одне – що податки треба платити всім»

Про головні напрями у роботі фіскальної служби Дніпропетровщини на 2017 рік і результати роботи у минулому, 2016 році, йшлося під час прямого ефіру в.о. начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Оксани Томчук у програмі «Грані» 34 телеканалу міста Дніпро.

Під час відповідей на питання Оксана Томчук зазначила, що податки повинні платити всі: «Якщо ми хочемо жити у правовій державі, то ми маємо діяти у рамках, передбачених законодавством».

Очільник фіскальної служби області висловила свою думку щодо реформування податкової системи в Україні: «Податкова, або фіскальна служба, як би вона не називалась, має бути адміністративно-консультативним органом».

Також, Оксана Томчук зауважила: «Система адміністрування податків постійно вдосконалюється та впроваджується. Чим більше електронних автоматизованих систем, які унеможливлюють фактор ручного втручання, тим краще буде для суспільства».

Юрій Шеремет: У минулому році розпочато 506 кримінальних проваджень за фактами здійснення службових злочинів посадовцями ДФС

Протягом 2016 року Головним управлінням внутрішньої безпеки та підрозділами внутрішньої безпеки органів ДФС здійснювались цільові заходи, спрямовані на упередження, виявлення та припинення проявів корупції, а також профілактику можливих протиправних дій з боку працівників органів ДФС. Про це повідомив начальник Управління внутрішньої безпеки ДФС Юрій Шеремет.

За його словами, за результатами роботи підрозділів внутрішньої безпеки в 2016 році розпочато 506 кримінальних проваджень за фактами вчинення посадовими особами органів ДФС злочинів у сфері службової діяльності. З них за фактами хабарництва –  97 проваджень, за фактами зловживання владою з боку працівників органів ДФС – 210 проваджень.

«Під час розслідування кримінальних проваджень працівникам органів ДФС оголошено 189 повідомлень про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі 84 – за одержання неправомірної вигоди. До суду надіслано матеріали 116 кримінальних проваджень, з них 26 посадовців визнано винними у скоєнні злочинів», – розповів Юрій Шеремет.

За вказаний період оголошено про підозру 14 особам за підбурення посадових осіб фіскальної служби до корупційних дій, з яких 6 осіб визнано винними.

Крім того, за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки складено та направлено до суду 41 протокол за скоєння правопорушень, пов'язаних з корупцією, за якими судами прийнято 21 рішення про притягнення осіб до адміністративної відповідальності.

Особлива увага приділялася також відпрацюванню звернень від фізичних та юридичних осіб зі скаргами на протиправні дії працівників ДФС. Так, було проведено близько 3,1 тис. службових перевірок та розслідувань. За їх результатами у 1,5 тис. випадках інформація підтвердилась, як наслідок –  до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 737 посадових осіб, з них 216 – звільнено з органів ДФС.

«Для упередження прийняття на роботу в органи ДФС осіб, які схильні до корупції, ми під час співбесід з кандидатами застосовуємо так звані «детектори брехні». За їх результатами з початку року було відмовлено у призначенні на посади 77 особам, які належать до компетенції Голови ДФС, та 31 особі, що відносяться до номенклатури територіальних підрозділів», – зазначив Юрій Шеремет. 

Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області