Матеріали ОДПІ від 23 вересня 2015 року

1. Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Податок на прибуток.

Сплата авансових внесків під час ліквідації підприємства

Чи необхідно сплачувати авансові внески з податку на прибуток у випадку, якщо проводиться процедура зняття платника з обліку (в т. ч. якщо вже подана ліквідаційна декларація та проведена перевірка)? Якщо платник податку на прибуток знаходиться лише на стадії ліквідації, він зобов'язаний щомісячно сплачувати авансові внески з податку на прибуток, задекларовані ним у складі річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік. Такий платник подає до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток (останню) (далі — остання декларація) за звітний період, на який припадає даті його ліквідації, та враховує сплачені авансов внески у зменшення податкових зобов'язані з податку на прибуток в останній деклараці з податку на прибуток, що подається платнії ком. У разі надміру сплачених авансових внесків податку на прибуток платник податку має прі во на повернення таких грошових зобов'язан за умови дотримання положень ст. 43 ПКУ.


Останній термін подання декларації з податку на прибуток в разі переходу на єдиний податок

За який звітний період та в який термін платнику податку на прибуток потрібно подавати декларацію з податку на прибуток, якщо в середині року платник переходить на спрощену систему оподаткування?Платник податку на прибуток, у разі переходу на спрощену систему оподаткування в середині року, подає податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого він переходить на спрощену систему оподаткування, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду.


У які строки звітувати про держдивіденти

Який порядок подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, та яка відповідальність передбачена за його неподання (несвоєчасне подання)?Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до контролюючого органу за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності — протягом 40 календарні днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, та обов'язковим документом, на підставі якої здійснюється нарахування та сплата зазначеного платежу. Платники частини чистого прибутку (доходу) несуть відповідальність за своєчасність подання цього Розрахунку, передбачену п. 120.1 Податкового кодексу України.


У які строки звітувати про держдивіденти

Який порядок подання Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, та яка відповідальність передбачена за його неподання (несвоєчасне подання)? Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до контролюючого органу за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, передбачені для квартальної звітності — протягом 40 календарні днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, та обов'язковим документом, на підставі якої здійснюється нарахування та сплата зазначеного платежу. Платники частини чистого прибутку (доходу) несуть відповідальність за своєчасність подання цього Розрахунку, передбачену п. 120.1 Податкового кодексу України.


Чи коригують бухфінрезультат на недоамартизовану вартість ремонтів орендованого основного засобу (03)

Чи враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування недоамортизована частина ремонту орендованого основного засобу (далі — 03) по закінченню договору оперативної оренди? При визначенні фінансового результату до оподаткування у витратах враховують недоамортизовану частину ремонту орендованого 03 по закінченню договору оперативної оренди. При цьому при визначенні об'єкта оподаткування платник податку — орендар на підставі положень абз. 4 п. 138.1 та абз. З п. 138.2 ПКУ має збільшити фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих 03, визначеної відповідно до національних П(С)БО, та зменшити фінансовий результат на суму недоамортизованої частини витрат на ремонт/поліпшення орендованих 03, визначеної з урахуванням положень ст. 138 ПКУ.


Чи платити комунпідприємству частину чистого прибувтку, якщо немає рішення місцевої ради

У якому розмірі комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання здійснюють відрахування до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) та чи застосовуються штрафні санкції до комунального підприємства за неподання розрахунку частини чистого прибутку (доходу) та несплату такого платежу, якщо рішеннями органів місцевого самоврядування не прийнято порядок сплати та відповідні нормативи? У разі відсутності порядку та нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджених відповідними місцевими радами, відрахування до місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями не здійснюється.


Чи потрібно коригувати бухфінрезультат у випадку продажу неціннопаперових корправ

Як враховувати в разі обчислення фінансового результату до оподаткування різниці щодо операцій із продажу або іншого відчуження корпоративних прав у іншій, ніж цінні папери, формі? Різниці щодо операцій із продажу або іншого відчуження корпоративних прав у іншій, ніж цінні папери, формі, не виникають. Такі операції відображаються за правилами бухгалтерського обліку.


Покарання за неподання фінзвітності

Чи передбачена відповідальність платників податку на прибуток за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності та чи складають контролюючі органи протоколи про адміністративні правопорушення? До платників податків у випадку неподання або несвоєчасного подання фінансової звітності передбачено адміністративну відповідальність. Органи державного фінансового контролю мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення на підставі ст. 164 прим. 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення у випадках неподання або несвоєчасного подання фінансової звітності.


РРО.

Відповідальність за незбереження або втрату КОРО

Яку відповідальність передбачено за незбереження або втрату книги обліку розрахункових операцій?

Відповідно до пунктів 5 та 6 ст. З Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та /або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані у разі незастосування РРО у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням книги обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) з додержанням встановленого порядку її ведення, забезпечувати зберігання використаних КОРО протягом трьох років після їх закінчення. Пунктом 2.6 Положення № 637 встановлено, що у разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у КОРО на підставі фіскальних звітних чеків РРО. За неоприбуткування, неповне та/або несвоєчасне оприбуткування у касах готівки до суб'єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми (ст. 1 Указу № 436). Згідно з п. 44.1 ст. 44 Податкового кодексу платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у вищезазначеному пункті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого Податковим кодексом граничного терміну подання такої звітності (п. 44.3 ст. 44 Кодексу). Пунктом 121.1 ст. 121 Податкового кодексу встановлено, що незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 цього Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн.


Замість Z-звіту виконано і роздруковано Х-звіт

Помилки при користуванні РРО потрібно виправляти відразу. Та рекомендує розробити детальну інструкцію про те, як діяти касирові в ситуаціях з допущенням помилок. Х-звіт — це документ, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених із застосуванням РРО, без обнулення інформації в оперативній пам'яті. Призначення Z-звіту – обнулення пам'яті РРО та забезпечення фіксації підсумку розрахунків за певний період його роботи. Обов'язок щодня роздруковувати Z-звіт і підклеювати його до КОРО покладено на суб'єкта господарювання нормою п. 9 ст. 3 Закону України № 265. Z-звіт має містити таку інформацію:- назва суб'єкта господарювання та адреса проведення розрахункових операцій; - індивідуальний податковий номер суб'єкта господарювання, якщо той є платником ПДВ, а якщо ні, то код ЄДРПОУ; - фіскальний і заводський номери РРО; - підсумок розрахункових операцій окремо за кожною ставкою ПДВ із буквеним позначенням і сумою; - загальний підсумок розрахункових операцій за певний період роботи РРО; - кількість роздрукованих касових чеків; - номер, дата і час роздрукування Z-звіту; - повідомлення про обнулення регістрів денних підсумків оперативної пам'яті та дійсності Z-звіту.


Розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через Інтернет

Чи видають розрахунковий документ суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж товарів (послуг) через Інтернет?

Згідно з пунктами 1, 2 та 5 ст. З Закону про РРО суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок (далі — РК); видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції; у разі незастосування РРО у випадках, визначених цим Законом, проводити розрахунки з використанням КОРО та РК з додержанням встановленого порядку їх ведення, крім випадків, коли ведеться облік через електронні системи прийняття ставок, що контролюються у режимі реального часу центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Крім того, п. 12 ст. 9 вищезазначеного Закону встановлено, що РРО та РК не застосовуються, якщо в місці отримання товарів (надання послуг) операції з розрахунків у готівковій формі не здійснюються (оптова торгівля тощо). Таким чином, розрахунковий документ при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видається у випадку їх безпосереднього надання споживачеві.


Плата за землю.

Припинено діяльність

Чи повинні ЮО — власники земельних ділянок (землекористувачі на правах постійного користування земельними ділянками), що є платниками ЄП, сплачувати земельний податок у разі тимчасового припинення господарської діяльності?

Юридичні особи — власники земельних ділянок (землекористувачі), що є платниками єдиного податку, не є платниками земельного податку у разі тимчасово припинення господарської діяльності.


Коли орендар починає платити за землю

3 якої дати необхідно сплачувати оренд- ну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності: з дня підписання договору оренди земельної ділянки чи з дня його реєстрації?

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності сплачується орендарем із дня виникнення права користування земельною ділянкою, а саме від дати реєстрації договору оренди земельної ділянки.


Чи платити земподаток власникам кіосків та яток

Чи є платником плати за землю ФОП, яка має тимчасову споруду (кіоск, палатку тощо)?

Якщо фізична особа — підприємець має паспорт прив'язки тимчасової споруди, то він повинен мати і правовстановлюючі документи на земельну ділянку (свідоцтво про право власності або користування чи договір оренди земельної ділянки), по яких розраховується плата за землю.


Чи платити земподаток за ділянку фізособи, використовувану в підприємницькій діяльності

Чи є платником земельного податку ФОП — платник ЄП за земельну ділянку, яка надана в установленому порядку ФО (акт на право власності оформлено на ФО) для здійснення господарської діяльності і використовується ФОП за призначенням?

У разі надання в оренду будівель, споруд або їх частин за договором оренди одночасно з правом найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) наймачеві надається право користування земельною ділянкою, на якій вони знаходяться, а також яка прилягає до будівлі або споруди, тобто підприємницька діяльність наймодавців провадиться обов'язково за рахунок здачі в оренду майна і земельної ділянки, то така фізична особа — підприємець (власник нежитлового приміщення) теж звільняється від нарахування (сплати) та подання податкової звітності з земельного податку.


Чи платити підприємцю – єдиннику земподаток, передаючи ділянку в оренду

Чи є платником земельного податку в ФОП — платник ЄП за земельну ділянку, що перебуває у власності такої особи, при наданні її в оренду?

Фізична особа — підприємець — власник земельної ділянки, що є платником єдиного податку, у разі надання в оренду цієї земельної ділянки іншому суб'єкту господарювання не є платником земельного податку, оскільки земельна ділянка використовується платником єдиного податку в господарській діяльності з метою отримання доходу.


Електронні сервіси.

ДФС запроваджує новий електронний сервіс

З 25 серпня 2015 року Державна фіскальна служба України запроваджує у тестовому режимі новий електронний сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису». З 1 вересня 2015 року сервіс буде запущено у штатному режимі. Фізична особа – платник податків для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо сум своїх отриманих доходів та утриманих податків матиме можливість сформувати запит в електронному вигляді. Сформований запит підписується електронним цифровим підписом та відправляється на електронну адресу «Єдиного вікна подання електронної звітності ДФС». За результатами обробки запиту на електронну адресу платника надходить відповідь, що містить відомості про суми доходів. Детальніше з інформацією щодо роботи сервісу можна ознайомитися за посиланням http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/.


Електронні сервіси для користування системою електронного адміністрування ПДВ

Державною фіскальною службою України (далі – ДФС України) запроваджено ланку сервісів щодо отримання платниками податків інформації з системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ). Платники податку засобами клієнтського програмного забезпечення направляють електронні запити щодо отримання відомостей з системи електронного адміністрування ПДВ: 1). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1300103). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1400103), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих та/або отриманих податкових накладних та розрахунках коригування до податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, як на вказану дату, так і в розрізі контрагентів із зазначенням дати та номеру документа, а також суми податку. 2). Запит про стан рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ та суми податку, на яку мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування (J/F1301204). Витяг з системи електронного адміністрування (J/F1401204), який надається платнику, містить інформацію щодо: стану рахунку (залишок на рахунку/заборгованість), суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, складових формули розрахунку такої суми. 3). Запит на отримання інформації щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ΣНакл), за рахунок сум від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 1 лютого 2015 року, що були задекларовані платником у додатку 2 до декларації з ПДВ (J/F1301301). Витяг з системи електронного адміністрування ПДВ щодо суми збільшення, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних (J/F1401301), який надається платнику, містить інформацію щодо: суми збільшення на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних, суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування, реєстраційний номер та дату декларації, в якій було задекларовано таке збільшення. 4). Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1301402). Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних (J/F1401402), який надається платнику, містить інформацію щодо: виданих податкових накладних та розрахунків коригування зареєстрованих з порушенням граничного терміну реєстрації за запитуваний період та податкові накладні за вказаним кодом філії. 5). Запит щодо отримання інформації в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1301901). Витяг в розрізі операцій з системи електронного адміністрування ПДВ (J/F1401901), який надається платнику, містить інформацію щодо: типу операції, дату та номер документа, суму операції. Електронні формати документів розміщені на головній сторінці офіційного сайту ДФС України у розділі (банер) «Електронне адміністрування ПДВ» («До уваги платників податків та розробників програмного забезпечення»).


Інші роз’яснювальні матеріали.

Прозорі закупівлі

Шановні платники! Дніпропетровська обласна державна адміністрація (далі-облдержадміністрація) та підпорядковані їй структури щороку закуповують товарів та послуг на кілька мільярдів гривень, а Ваше підприємство їх виробляє та продає. З вересня 2015 року облдержадміністрація почала проводити дотендерні, закупівлі через електронну систему ProZorro. Ця система проста та зручна. Через ProZorro працюють вже більш ніж 200 установ, підпорядкованих адміністрації. Вам тепер не треба бігати з кабінету до кабінету та передавати папери. Треба лише зареєструватися на спеціальному сайті www.prozorro.org та обрати систему, за якою будете співпрацювати з бюджетною установою. Ознайомитися з принципами роботи ProZorro можна за посиланням: youtu.be/S9gvc1ESads. Якщо Ви хочете дізнатися, як у простий спосіб отримати замовлення від державної установи, облдержадміністрація запрошує Вас на спеціальний тренінг. Заняття відбудуться 17 вересня о 14.00 у приміщенні Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Записатися можна за телефоном: (097)791–93–91 та за допомогою електронної пошти prozorrodp@gmail.com. Система ProZorro відкрита для всіх, хто воліє працювати чесно та прозоро. ProZorro робить процес придбання товарів та послуг відкритим, адже перевірити угоду може будь-який українець у будь-якому куточку країни. З 2016 року у систему ProZorro планується перевести всі бюджетні закупівлі, у тому числі й тендерні.


Рахунки змінено!

Новомосковська ОДПІ звертає увагу платників, що з 15 вересня 2015 року діють нові рахунки для зарахування коштів ЄСВ. Реквізити рахунків розміщені на субсайті Територіальні органи ГУ ДФС у Дніпропетровській області (www.dp.sfs.gov.ua) у розділі «Бюджетні рахунки», а також у Центрі обслуговування платників Новомосковської ОДПІ.


Увага! Змінено порядок заповнення платіжних документів

З 1 вересня 2015 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666. Цим наказом затверджено Порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (далі - Порядок). Відповідно попередній наказ із зазначених питань від 22.10.2013 №609 визнано таким, що втратив чинність. Так, у Порядку наведено алгоритм і приклади заповнення поля «Призначення платежу» розрахункового документу при сплаті (стягненні) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійсненні бюджетного відшкодування ПДВ, поверненні помилково або надміру зарахованих коштів. Також, зокрема, Порядком визначено, що при заповненні полів розрахункового документу не допускаються пропуски (пробіли) між словами і службовими знаками. Сплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися окремим документом на переказ. З повним текстом Порядку Ви можете ознайомитись перейшовши за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0974-15.


До уваги платників єдиного податку третьої групи!

З 1 січня 2015 року Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи» внесено зміни у порядок застосування спрощеної системи оподаткування.

Зокрема, четверту та шосту групу для платників єдиного податку - юридичних осіб об’єднано у третю групу зі ставками 2 (у разі сплати ПДВ) та 4 відсотки (у разі включення ПДВ до складу єдиного податку).

Наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244 (далі – Наказ № 578), затверджено нову форму податкової декларації платника єдиного податку третьої групи для юридичних осіб.

Відповідно до п.4 Наказу № 578 цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Таким чином, платники єдиного податку – юридичні особи мають можливість подати податкову звітність за 9 місяців 2015 року за новою формою декларації, затвердженої Наказом № 578 (у тому числі для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні періоди).


Про зміни в наданні податкових консультацій

Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків” (далі – Закон № 655), який набрав чинності з 01.09.2015, були внесені зміни, зокрема, до статей 52 та 53 Податкового кодексу України щодо надання податкових консультацій платникам податків.

Зміни полягають у тому, що консультації, крім узагальнюючих, надаються:

в усній формі – контролюючими органами;

у письмовій або електронній формі – контролюючими органами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональними територіальними органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (тобто Державною фіскальною службою України).

Консультації у письмовій чи електронній формі підлягають обов'язковому розміщенню на сайті контролюючого органу, який їх надав, протягом 10 календарних днів після дня надання таких консультацій без зазначення найменування (прізвища, ім'я, по батькові) платника податків та його податкової адреси.

Періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань проводить Міністерство фінансів України та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, які підлягають оприлюдненню, у тому числі на його офіційному веб-сайті, протягом 5 календарних днів.

Крім того, нововведення, внесені Законом №655, надають право платнику податків оскаржити до суду як надану йому індивідуальну податкову консультацію як правовий акт індивідуальної дії, викладену в письмовій або електронній формі, так і наказ про затвердження узагальнюючої податкової консультації, які, на думку такого платника податків, суперечать нормам або змісту відповідного податку чи збору.

Скасування судом наказу про затвердження узагальнюючої податкової консультації або індивідуальної податкової консультації є підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням висновків суду.


Щодо достовірності даних реквізитів спеціального рахунку сільськогосподарських підприємств-платників ПДВ

Платникам податку на додану вартість, які провадять діяльність у сфері сільського господарства (лісового господарства або рибальства) та відповідно до статті 209 Податкового кодексу України обрали спеціальний режим оподаткування (декларації 0121-0123), та у яких з моменту подання останньої декларації змінилися реквізити спеціального рахунку або які подають вказану декларацію вперше, необхідно подати декларації з податку на додану вартість за серпень 2015 року (або за перший звітний період) з достовірними актуальними реквізитами спеціального рахунку. Зокрема, платники повинні вказати № спецрахунку, дані банку/органу, в якому відкрито рахунок (найменування, ЄДРПОУ, МФО). Реквізити спеціального рахунку обов’язково вказуються при позитивному або анульованому значенні рядка 25.2 декларацій 0121-0123. Надання достовірних та актуальних реквізитів спеціального рахунку є умовою перерахування на такі рахунки коштів з додаткових рахунків в системі електронного адміністрування податку, відкритих платникам відповідно до п. 200¹.2 ст. 200¹ Податкового кодексу України та призначених для перерахування коштів на їх спеціальні рахунки в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Перерахування здійснюється за реквізитами такого спеціального рахунку платника, який зазначений у податковій звітності з податку на додану вартість.


Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

Відповідно до п. 282.1 ст. 282 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються: - санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів (п.п. 282.1.1 п. 282.1 ст. 282 ПКУ); - громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством; - бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України; - дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.


Про зміни в порядку нарахування пені та штрафних (фінансових) санкцій

Законом України від 17 липня 2015 року № 655-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків” (далі – Закон № 655), який набрав чинності з 01.09.2015, були внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема, стосовно порядку нарахування пені при самостійному виявлені платником податку помилок та щодо штрафних (фінансових) санкцій.

Так, завдяки доповненню ст. 129 Кодексу пунктом 129.9, у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податку помилок відповідно до статті 50 цього Кодексу пеня, передбачена цією статтею, не нараховується, якщо зміни до податкової звітності внесені протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом.

Закон № 655, шляхом доповнення підрозділу 10 розділу XX „Перехідні положення” Кодексу пунктом 35, тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, скасовує платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 млн. грн., штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов'язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення в терміни, визначені цим Кодексом. Нараховані штрафні (фінансові) санкції скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов'язання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Зазначена норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання з одного й того самого податку або збору. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов'язання не підлягає подальшому оскарженню.


Щодо нового сервісу «Довідка про доходи он-лайн»

Сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді з використанням електронного цифрового підпису» запрацював у штатному режимі з 1 вересня поточного року. Завдяки йому фізична особа – платник податків зможе отримати відомості щодо сум своїх отриманих доходів та утриманих податків протягом доби після формування відповідного запросу. Вказана послуга дійсна за умови використання електронного ключа. Раніше, платнику для того, щоб отримати зазначену довідку, доводилося звертатися в інспекцію. Відповідь він отримував протягом трьох днів. Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті ДФС України у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді http://sfs.gov.ua/fizichnim-osobam/vidomosti-doxid/


2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

Підвищення рівня заробітної плати працівникам сільського господарства та легалізація доходів - одні з основних напрямків проведення операції «Урожай – 2015»

Про це повідомив заступник начальника Новомосковської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Андрій Сіленко під час нещодавньої зустрічі з редактором газети «Новомосковськ» Андрієм Бутенко.

Він зазначив, що на сьогодні фахівцям Новомосковської ОДПІ, в результаті проведеної роботи, вдалося досягти порозуміння з керівниками агропромислового комплексу Новомосковського регіону з приводу підвищення рівня заробітної плати своїм працівникам. В результаті 134 найманим працівникам підвищено заробітну плату.

«Не менш болючим залишається питання щодо виплати заробітної плати «в конвертах», тобто допуску роботодавцями найманих працівників до роботи без належного оформлення та легалізації їх доходів. В цьому напрямку, також, є певні результати. Так, станом на 1 вересня поточного року додатково оформлено 187 найманих працівників. За рахунок їх добровільного оформлення легалізовано 450,8 тис. грн. доходу, зокрема до бюджету надійшло податку на доходи фізичних осіб – 59,8 тис. грн. та єдиного соціального внеску – 139,7 тис. грн.», - наголосив Андрій Сіленко.


Дніпропетровська митниця ДФС інформує

Один з найбільш дієвих методів перевірки даних, поданих до митниці суб’єктами зовнішньо- економічної діяльності – направлення запитів до митних органів держав торгівельних партнерів України. Дніпропетровською митницею ДФС з початку 2015 року направлено за кордони через Департамент аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням ДФС України 38 запитів, за результатами яких складено 4 протоколи про порушення митних правил на загальну суму 3 мільйони 266 тисяч 344 гривні.

Зокрема, завдяки запиту до митних органів Республіки Італії, фахівцями Дніпропетровської митниці ДФС виявлено порушення митних правил одним із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності міста Новомосковська, при переміщенні через кордон України шпалер та каталогів італійського виробника шпалер «Limonta SPA». А саме, тричі за період з 23.02.2013 по 24.05.2013 через Чопську митницю, ввозили до України італійські шпалери та рекламні каталоги у вигляді альбомів зі зразами шпалер на загальну суму 1 мільйон 41 тисячу гривень. В той же час, італійські митники оцінювали вартість кожного вантажу більше 100 000 євро, що за курсом НБУ на момент перевезення склало 3 мільйони 229 тисяч гривень.

Отримавши офіційну відповідь митних органів Республіки Італія фахівці Дніпропетровської митнці ДФС склали три протоколи про надання недостовірних даних при переміщенні на митну територію України вантажу з італійськими шпалерами та каталогами на загальну суму 3 мільйони 229,99 тисячі гривень.

На сьогодні порушнику митного законодавства не загрожує карна відповідальність, але керівництву Новомосковського ТОВ доведеться не лише компенсувати різницю між задекларованою та реальною вартістю товару, але і сплатити штраф у розмірі подвійної вартості товару.

Нагадаємо, що в подібних випадках на суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності - порушника Митного кодексу України накладається штраф у розмірі вартості товару, а товар конфіскується. У разі відсутності товару, до бюджету порушник законодавства зобов’язаний компенсувати його вартість.


Найталановитіші діти України отримали нагороди за участь у конкурсі ДФС України: Майбутнє країни - у мріях дитини

Врученням призів та цінних подарунків закінчився Всеукраїнський дитячий конкурс Державної фіскальної служби України «Майбутнє країни – у мріях дитини», в якому діти у мальовничий, художній формі відображали своє бачення важливості та необхідності сплати податків. На нагородження переможців останнього третього етапу конкурсу, який проведено в місті Києві, в Головні управління ДФС областей України було запрошено всіх дітей – переможців регіональних етапів конкурсу. А спілкування проходило у режимі відеоконференції, тож у кожній області України діти мали можливість не лише почути і побачити представників фіскальної служби України, але і нагородження вісімнадцяти переможців з різних куточків країни.

«Цікаво, що у кожній дитячій роботі: чи то у малюнку, у літературному творі або комп’ютерній графіці ми побачили привите з дитинства розуміння, що таке податки, нащо вони сплачуються і куди витрачаються. Взагалі - наскільки це важливо для нашої держави» - поділився своїм враженням від знайомством з дитячими роботами на нагородженні Голова ДФС України Роман Насіров.

Школярі - переможці конкурсу отримали не лише почесні грамоти Державної фіскальної служби України, але і цінні подарунки. Диплом лауреата та спеціальний приз – набір книг «Гаррі Поттер» від дитячого видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» отримала лауреат Всеукраїнського конкурсу Філіпова Катерина з Дніпропетровської області за художній твір «Від кожної родини – на благо країни».

«У 2015 році до участі у проведенні конкурсу дитячої творчості "Майбутнє країни – у мріях дитини" залучилися понад 350 школярів Дніпропетровської області - сказала наприкінці нагородження начальник управління комунікацій ГУ ДФС в Дніпропетровській області Манушак Осипова, - всі ви молодці, всі ви дуже талановиті діти. І нам би хотілося, щоб ви й надалі приймали участь в конкурсі, представляючи Дніпропетровщину на Всеукраїнському рівні».


Аграрії Дніпропетровщини додатково сплатили до бюджету понад 2 мільйонів гривень

В рамках проведення операції «Урожай - 2015» територіальними органами ГУ ДФС у Дніпропетровській області забезпечено відпрацювання сільгоспвиробників з питань наявності сільськогосподарських угідь, правильності декларування платежів за землекористування, податку на додану вартість тощо. "Додаткові надходження склали понад 2 млн. грн., в тому числі 146,6 тис. грн. орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, 720,8 тис. грн. єдиного податку, 365,8 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб (за рахунок додатково укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок (паїв) у громадян), 26,4 тис. грн. інших податків і зборів, додатково задекларовано 246,5 тис. грн. податку на додану вартість" - зазначила заступник начальника ГУ ДФС у Дніпропетровській області Вікторія Каліногорська. Загалом, податківцям Дніпропетровської області спільно з органами місцевого самоврядування, управлінням праці і іншими держустановами вдалося досягти перегляду і реєстрації 2129 договорів оренди земельних ділянок (рілля, сінокоси, пасовища, паї) загальною площею 8440,54 га у бік збільшення надходжень до бюджету.


На Дніпропетровщині 99,8 відсотків декларацій з ПДВ та 87,6 відсотки звітів з ЄСВ підприємці надають у електронній формі

Із загальної кількості у 17 тисяч 155 податкових декларацій з податку на додану вартість, поданих до органів фіскальної служби Дніпропетровської області у серпні 2015 року 17 тисяч 124, або 99,8 відсотки – надано в електронному вигляді. Для порівняння, за аналогічний період минулого року з 18 тисяч 494 податкових декларацій з ПДВ в електронному вигляді було надано 17 тисяч 309, або 93,6 відсотки.

В той же час, у серпні 2015 року до органів фіскальної служби області подано 44 тисячі 295 звітів з виплат загальнообов’язкового єдиного соціального внеску, з них в електронному вигляді подано 38 тисяч 823, або 87,6 відсотки. У порівнянні з минулим роком - кількість звітів з ЄСВ, поданих в електронному вигляді майже не змінилася та становила 87,3 відсотки.


Дніпропетровською митницею ДФС прийнято 56 рішень про припинення митного оформленння відомих брендів

Дніпропетровською митницею ДФС здійснюється постійний моніторинг митного оформлення з метою виявлень можливих порушень прав інтелектуальної власності. Про це на прес-конференції в інформаційному агентстві «МОСТ-Днепр» днями повідомив головний державний інспектор відділу з питань захисту прав інтелектуальної власності та експортного контролю управління організації митного контролю та оформлення Дніпропетровської митниці ДФС Максим Розумій.

Згідно з чинним законодавством України митні органи, в разі виявлення ознак порушення прав інтелектуальної власності на підставі даних митного реєстру, припиняють митне оформлення. Товари розміщуються на складі митного органу. Митне оформлення товарів припиняється на строк до 10 робочих днів, у разі потреби можливе продовження цього терміну ще на 10 робочих днів, але не більше.

«Рішення приймає керівник митного органу. Безпосередньо, в день ухвалення рішення про припинення митного оформлення товарів митниця повідомляє правовласника про факт пред’явлення цих товарів до митного оформлення. Митний орган інформує декларанта про причини припинення митного оформлення, повідомляє йому найменування і контактні дані правовласника. Також, митниця має право припинити митне оформлення товарів, які можуть порушувати права інтелектуальної власності. В разі припинення митного оформлення швидкопсувних товарів термін припинення складає три робочих дні і не може бути продовжений. З початку року Дніпропетровською митницею ДФС прийнято 56 рішень про припинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності. Рішення про припинення митного оформлення приймалися відносно таких відомих брендів, як: Philips, Mercedes-benz, Samsung, Swarovski, Versace, Harley-devidson, Shneider Electric та інші», - зауважив Максим Розумій.

На сьогоднішній день митний реєстр включає 2761 об’єкт права інтелектуальної власності. Митний реєстр знаходиться в абсолютно вільному доступі.


Підприємці зустрілися з бізнес-омбудсменом в Дніпропетровській ОДА

Проблеми, з якими стикається бізнес Дніпропетровщини, та шляхи їх вирішення обговорили в Дніпропетровській облдержадміністрації.

«Для бізнес-омбудсмена важливо знатися на проблемах не тільки київських підприємців, а й регіональних, - зазначив бізнес-омбудсмен України Альгірдас Шемета. - Я вже побував у Харкові, Львові, Чернігові, Краматорську і Красноармійську. Тепер я тут, щоб налагодити відкритий діалог з бізнесом».

Виконуючий обов’язки голови регіону Олег Кужман підкреслив, що для ОДА підтримка бізнесу та інвестиційного клімату області - одне з пріоритетних завдань: «Ми раді співпрацювати з омбудсменом, допомагаючи вирішувати питання, які виникають у малого та середнього бізнесу. Зараз країна переживає нелегкий час. Важко всім, у тому числі і підприємцям. Як ніколи, їм потрібна підтримка влади і ми її надаємо. Адже, від бізнесу залежить процвітання регіону та благополуччя всіх його мешканців», - зауважив Олег Кужман.

Начальник управління комунікацій ГУ ДФС у Дніпропетровській області Манушак Осипова зазначила, що фіскальні органи максимально відкритті для діалогу з бізнесом; всі питання, які виникають з підприємцями, як правило, вирішуються на регіональному рівні. В області активно проходять телефонні «гарячі» лінії, засідання «круглого столу», прес-конференції, семінари тощо. Робота фіскальної служби і надалі буде спрямована на розширення електронних і інформаційних сервісів для підтримки платників.


З початку року підприємствам Дніпропетровщини понад 171 млн. грн. ПДВ повернуто «автоматом»

З початку поточного року дніпропетровським платникам податку на додану вартість відшкодовано 468,78 млн. грн., що на 173,4 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

При цьому, в автоматичному режимі cуб’єктам господарю- вання повернуто 171,86 млн. грн. податку на додану вартість, що на 40,13 млн. грн. більше, ніж за січень-серпень 2014 року.

Про це повідомив виконуючий обов’язки начальника ГУ ДФС у Дніпропетровської області Олександр Лукін.

Зберігається позитивна тенденція і щодо збільшення кількості платників, які відповідають критеріям автоматичного бюджетного відшкодування. На сьогодні таких платників у Дніпропетровському регіоні – 54, тоді, як за аналогічний період 2014 та 2013 років їх було 26 і 15 відповідно.


Слідчими ГУ ДФС у Дніпропетровській області відшкодовано понад 16 млн. грн. збитків по закінчених кримінальних провадженнях

З початку 2015 року фахівці слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області роз- слідували 538 кримінальних проваджень, з яких 402 - прийнято до провадження у поточному році.

Досудове розслідування закінчено по 165 кримінальним провадженням, з яких до суду направлено - 69, в т.ч: 50 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом; скеровано до судових інстанцій 19 проваджень.

Завдяки розслідуваним справам слідчими ДФС Дніпропетровської області впродовж січня - серпня 2015 року відшкодована сума нанесених державі збитків у розмірі 16,1 млн. грн. Крім того, накладено арешт на майно порушників на суму 7,88 млн. грн.


З початку року місцеві бюджети Дніпропетровщини отримали майже 8 млрд. грн.

До місцевих бюджетів Дніпропетровської області за січень - серпень 2015 року надійшло 7 млрд. 810 млн. грн., що на 1 млрд. 116 млн. грн. більше надходжень відповідного періоду 2014 року.

Зростання доходів місцевих громад досягнуто по таким бюджетоутворюючим джерелам, як: податок на прибуток – на 655,7 млн. грн., плата за землю – на 233,3 млн. грн.; єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва – на 146,1 млн. грн.

«Додаткові кошти, які надходять на рахунки місцевих громад Дніпропетровщини працюють на поліпшення соціальних умов мешканців регіону. Досягти таких показників тільки зусиллями працівників фіскальної служби області без тісної співпраці з платниками та органами місцевого самоврядування було б неможливо», – відзначив начальник ГУ ДФС у Дніпропетровській області Василь Андрухів.

Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області