Матеріали Новомосковської ОДПІ від 26.01.2017

1.      Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Закриваємо рік без помилок

Неприбуткові організації

Нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) затверджено наказом № 553.

Дані, наведені у Звіті, мають ґрунтуватися на даних бухобліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Звіт подається неприбутковими підприємствами, установами, організаціями (далі — неприбуткові організації) у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) 2016 р.

Таким чином, неприбуткові організації повинні подати Звіт за 2016 р. у період з 01.01.2017 р. по 01.03.2017 р.

Звіт складається із заголовної, основної частин та додатків, які є його невід’ємною частиною.

У рядку 1 заголовної частини Звіту зазначається тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий).

У рядку 2 заголовної частини Звіту передбачена відмітка щодо річного звітного (податкового) періоду, за який він подається.

Також обов’язково у рядку 4 заголовної частині Звіту зазначається повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами.

У рядку 5 — код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом) та код виду економічної діяльності (КВЕД).

У рядку 6 — податкова адреса неприбуткової організації, поштовий індекс, номер телефону та факс.

Дата і номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових організацій (далі — Реєстр) зазначаються у рядку 7 заголовної частини.

Ознака неприбуткової установи (органі­зації) — у рядку 8 заголовної частини фор­ми Звіту.

У рядку 8 — найменування контролю­ючого органу, до якого подається Звіт.

Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі без винятку неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, чи ні.

Отже, профспілки, їх об’єднання та організації профспілок заповнюють частину І Звіту на загальних підставах.

У рядку 1 відображається загальна сума доходів, одержаних неприбутковими організаціями, яка дорівнює сумі рядків 1.1 — 1.16.

При цьому показники у рядках 1.1 — 1.16 заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої організації.

У рядку 1.15 (сума рядків 1.15.1, 1.15.2 ГД та 1.15.3) відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

• суми надходжень благодійної допомоги відображаються у рядку 1.15.1;

• гуманітарної допомоги — у рядку 1.15.2 ГД, що дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;

• суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається постановою № 758, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, відображаються у рядку 1.15.3.

Рядок 1.16 передбачено для відображення інших доходів, які не включено до рядків 1.1 — 1.15 Звіту.

Загальна сума видатків неприбуткової організації відображається у рядку 2 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.1 — 2.6.

Сума використаних неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань відображається у рядку 2.6 і дорівнює сумі рядків 2.6.1, 2.6.2 ГД та 2.6.3. При цьому до рядка 2.6.2 ГД переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Частина II Звіту. Рядки 3 — 6 другої частини Звіту заповнюються лише неприбутковими організаціями, які недотримались вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що такі неприбуткові організації зобов’язані подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Для неприбуткових організацій — порушників вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний (податковий) період «Місяць», який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У рядку 3 Звіту відображається сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням.

Рядок 3.1 ГД дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД, при цьому його значення не повинно перевищувати значення рядка 3.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 5 Звіту та розраховується від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зазначеної у рядку 3 (у тому числі гуманітарної допомоги — рядок 3.1. ГД), та/ або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, зазначеної у рядку 4.

При заповненні рядка 4 слід звернути увагу на те, що згідно із Законом № 1667, який набрав чинності з 20.11.2016 р., для цілей абзацу третього пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 цього пункту, а саме видатків на утримання релігійної організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У рядку 6 відображається сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 %.

Надалі за період з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу квартальну фінансову звітність та Декларацію (наростаючим підсумком) та сплачувати визначений податок на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову звітність і Декларацію та сплачує податок у порядку, встановленому статтями 46, 49, 137 та 57 Податкового кодексу для платників податку на прибуток.

Наприклад, якщо порушення відбулось у серпні, то неприбуткова організація має подати Звіт не пізніше 20 вересня. У рядку 2 заголовної частини Звіту проставляється позначка «08» у полі «Місяць». Цей Звіт складається з початку року по останній день серпня, в якому вчинено порушення.

Неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено порушення. Отже, у такому випадку неприбуткова організація стає платником податку на прибуток з 1 вересня.

При цьому за подальші періоди починаючи з вересня така організація втрачає право звітувати як неприбуткова організація та зобов’язана подавати Деклара­цію і сплачувати податок на загальних підставах.

Така організація зобов’язана була протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює трьом кварталам, тобто не пізніше 09.11.2016 р., подати до контролюючого органу Декларацію, в якій необхідно було відобразити показники фінансово-господарської діяльності за вересень, а також подати з фінансову звітність за дев’ять місяців 2016 р.

Відповідно, за подальші звітні (податкові) періоди такого року, а саме за звітний (податковий) період «Рік», така неприбуткова організація має подати Декларацію, до якої включити показники фінансово-господарської діяльності за вересень — грудень такого року, а також подати річну фінансову звітність.

З наступного звітного (податкового) року така організація подає Декларацію у порядку, встановленому для платників податку на прибуток разом з квартальною або річною фінансовою звітністю.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Рядок 7 розділу «Виправлення помилок» Звіту заповнюється у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданих звітах відповідно до ст. 50 Податкового кодексу, шляхом уточнення показників податкового зобов’язання, розрахованого у разі порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу та відображається:

• у рядку 8-у розмірі 5 % у разі відображення недоплати у складі Звіту, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (показник переноситься з рядка 6 таблиці 2 додатка ВП);

• у рядку 10 — у розмірі 3 % у разі відображення недоплати в уточнюючому Звіті (розраховується від суми зобов’язання, що має позитивне значення, відображеного у рядку 7 уточнюючого Звіту). У рядку 9 Звіту відображається пеня.

У разі якщо неприбутковою організацією виявлено помилку у раніше поданому Звіті, така організація має право подати:

• Звіт з позначкою «звітний новий» — у разі подання такого Звіту в терміни, визначені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу для подання податкової декларації;

• Звіт з позначкою «уточнюючий» — у разі його подання після встановленого строку.

• Звіт з позначками «звітний новий» або «уточнюючий» має містити повну інформацію про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за звітний (податковий) період.

ДОДАТОК ВП

Цей додаток складається з двох таблиць. Таблиця 1 призначена для врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и). У таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок.

Додаток ВП надається у разі виправлення помилок, пов’язаних з обчисленням податкового зобов’язання, у разі витрачання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Водночас у разі необхідності уточнення показників, які відображаються у частині І Звіту, неприбутковою організацією також може бути подано уточнюючий Звіт або Звіт з позначкою «звітний новий», навіть якщо це не призводить до визначення податкових зобов’язань.

ДОДАТОК ГД

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою. Цей додаток доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік».

Розділ 2 «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатка ГД доповнено колонкою, в якій необхідно зазначити дані митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, код товару за УКТ ЗЕД).

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Слід зауважити, що фінансова звітність разом зі Звітом за 2016 р. подається за бажанням неприбуткової організації. При цьому у відповідних клітинках поля Звіту «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» проставляється позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.

Зміни в законодавстві-2017

Податок на додану вартість

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Згідно з пп. 4 п. 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу з 01.01.2017 р. втратила чинність ст. 209 цього Кодексу, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ (далі — спецрежим).

Таким чином, починаючи з 01.01.2017 р. усіх сільгоспвиробників, які зареєстровані як суб'єкти спецрежиму, переведено на загальну систему оподаткування ПДВ. При цьому Законом № 1791 підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу доповнено новими пунктами 48 — 50, якими регламентовано порядок:

• закриття додаткових електронних рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ. Так, відповідно до п. 48 зазначеного підрозділу додаткові електронні рахунки закриваються з дня, що настає за граничним строком сплати податкових зобов'язань за грудень 2016 р., для платників, які обрали квартальний податковий період, — за IV квартал 2016 р. Тобто додаткові електронні рахунки платників податку, які застосовують місячний звітний період, будуть закриті з 31.01.2017 р., а додаткові електронні рахунки платників податку, які обрали квартальний податковий період, - з 20.02.2017 р.;

• реєстрації податкових накладних, складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму. Відповідно до п. 49 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування у ЄРПН, складених платниками-сільгосппідприємствами, що до 01.01.2017 р. застосовували спецрежим, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг має бути здійснена не пізніше 15.01.2017 р.;

• перенесення суми від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом, що сформувалася в результаті здійснення сільськогосподарської діяльності в межах спецрежиму, до податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом. Пунктом 50 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу визначено, що сума від'ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована платниками-сільгосппідприємствами, що до 01.01.2017 р. застосовували спецрежим, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 р./ІУ квартал 2016 р. переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, в якій відображаються розрахунки з бюджетом. Тобто у разі якщо у сільгоспвиробника за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на спецрежимі було задекларовано від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом (значення рядка 21 декларації 0121 - 0123, 0130), то такі суми податку переносяться з податкової декларації з ПДВ із позначкою 0121 — 0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на    спеціальному режимі (грудень 2016 р./ІУ квартал 2016 р.), до податкової декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 р. (січень 2017р./І квартал 2017 р.).

Крім того, Законом № 1791 Закон № 1877 доповнено ст. 16¹. Відповідно до цієї статті сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільгосптоварів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських  товарів  становить  не  менше 75 % вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, який здійснює види діяльності, установлені п. 16¹.З ст. 16¹ зазначеного Закону, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільгосппродукції після його   внесення   контролюючим    органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

 З метою реалізації зазначених положень Законом № 1791 підрозділ 2 розділу XX Податкового   кодексу доповнено п. 51, яким  установлено, що з 01.01.2017 р. до 01.01.2022 р. платники — сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877, подають податкову декларацію з ПДВ з додатком, у якому зазначають:

•  розрахунок податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 16¹ Закону № 1877, протягом звітного (податкового) періоду;

• розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

Також слід зазначити, що п. 54, яким відповідно до Закону № 1797 було доповнено підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу, передбачено, що штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом, не застосовуються до сільгосппідприємств, що застосовували спецрежим, за заниження ними податкового зобов'язання з ПДВ або завищення бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Кодексу, за звітні (податкові) періоди з 01.01.2016 р. по 01.01.2017 р.

ПОВЕРНЕННЯ НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Урегульовано питання повернення платнику податку надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ, що були сплачені до бюджету шляхом внесення Законом № 1797 змін до ст. 43 Податкового кодексу, якими передбачено, що у разі повернення таких зобов'язань, зарахованих до бюджету з електронного рахунку платника податку у порядку, визначеному п. 200ˡ.5 ст. 200ˡ цього Кодексу, такі кошти підлягають поверненню винятково на електронний рахунок платника, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Таким чином, на електронний рахунок повертатимуть лише ті надміру сплачені кошти, які було сплачено до бюджету з такого електронного рахунку в рахунок сплати податкових зобов'язань з ПДВ.

При цьому також передбачено врегулювання   питання   «розблокування» коштів на електронних рахунках платників податку, які було повернуто на такі рахунки у період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. платнику податку відповідно до п. 43.4 ст. 43 Податкового кодексу.

Так, Законом № 1797 підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу доповнено п. 53, відповідно до якого 20.01.2017 р. значення реєстраційної суми (ΣНакл) збільшується на суму коштів, повернутих у період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. платнику податку відповідно до п. 43.4 ст. 43 цього Кодексу на електронний рахунок:

• перерахованих з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету;

• перерахованих з електронного рахунку до бюджету за заявою платника відповідно до п. 200ˡ.6 ст. 200ˡ Податкового  кодексу, який  діяв  у  період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р.

У межах суми такого збільшення платник податку має право подати заяву та перерахувати кошти з електронного рахунку на свій поточний рахунок відповідно до п. 200ˡ.6 ст. 200ˡ Податкового кодексу.

Тобто платник податку суму такого збільшення має право використати на власний розсуд:

• або для реєстрації податкової накладної;

• або повернути на власний поточний рахунок.

НАКЛАДНІ/РОЗРАХУНКИ КОРИГУВАННЯ

Відповідно до змін, внесених Законом № 1797 до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП) стали обов'язковими реквізитами податкової накладної для всіх без винятку товарів і послуг.

Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право  зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.

При цьому до 31.12.2017 р. штрафні санкції, передбачені п. 120ˡ.З ст. 120ˡ Податкового кодексу, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП, не застосовуватимуться (п. 35ˡ підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу).

Водночас слід звернути увагу, що реалізація норми Податкового кодексу щодо зазначення в податковій накладній коду послуги згідно з ДКПП можлива лише після внесення змін до форми податкової накладної, яка на сьогодні затверджена наказом № 1307, у частині доповнення форми новою графою, відведеною для зазначення такого коду.

Однак вказане не поширюється на реквізит щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, оскільки чинна редакція форми податкової накладної дає змогу зазначати такий код відповідно до вимог Податкового кодексу.

Таким чином, у податкових накладних, складених на операції з постачання товарів починаючи з 01.01.2017 р., у графі 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» розділу Б табличної частини податкової накладної та у графі 4 розділу Б табличної частини розрахунку коригування до такої податкової накладної обов'язково має бути зазначений код товару УКТ ЗЕД.

Винятки становлять податкові накладні/ розрахунки коригування, які не передбачають постачання товарів (складені відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, складені на перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання). У таких податкових накладних/розрахунках коригування код товару згідно з УКТ ЗЕД не зазначається.

Слід зауважити, що змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу, надано право платникам податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена цим Кодексом, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо щодо кожної операції з постачання товарів/послуг.

Звертаємо увагу, що помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної (крім помилок у коді товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не будуть причиною неприйняття податкових накладних в електронному вигляді (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Важливим є те, що збільшено терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу), а саме:

• єдиний граничний строк реєстрації податкових накладних та/ або розрахунків коригування у ЄРПН 15 календарних днів з дати складання податкової накладної/розрахунку коригування замінено на такі строки реєстрації:

_______________________________________________________________________________________

для податкових накладних/ розрахунків                           до останнього дня (включно) календарного

коригування, складених з 1 по 15 календарний                місяця, в якому вони складені

день (включно) календарного місяця

_______________________________________________________________________________________

для податкових накладних/розрахунків                            до 15 календарного дня (включно)

коригування до податкових накладних,                            календарного місяця, що настає за місяцем, в

складених з 16 по останній календарний                          якому вони складені

день (включно) календарного місяця

_______________________________________________________________________________________

 

Наприклад, податкова накладна, складена  10.02.2017  р., може бути зареєстрована в ЄРПН без застосування штрафних  санкцій,  передбачених  ст. 120¹ Податкового  кодексу, до 28.02.2017 р. включно, а податкова накладна, складена 17.02.2017 р., - до 15.03.2017 р. включно;

•  чітко визначено термін, після закінчення якого податкова накладна/розрахунок коригування не можуть бути зареєстровані в ЄРПН: платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в ЄРПН протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

Також збільшено з 15 до 90 днів термін проведення документальної   перевірки   платника   податку   у   разі   подання на нього скарги про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Звертаємо увагу, що з 01.04.2017 р. запроваджується механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення (критерії визначатимуться Мінфіном України) та відновлення такої реєстрації, у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації.

При цьому період з 01.04.2017 р. по 01.07.2017 р. вважатиметься тестовим для запровадження процедури зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН.

Крім того, вдосконалено механізм застосування штрафних санкцій у разі не-реєстрації або несвоєчасної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та застосування штрафних санкцій при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних, у тому числі складених неплатникам податку (за винятком певних операцій) (ст. 120¹ Податкового кодексу).

ЗМІНИ У СЕА ПДВ

У зв'язку зі змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 200¹.6 ст. 2001 Податкового кодексу, сплата до бюджету податкових зобов'язань за уточнюючими розрахунками до податкових декларацій здійснюватиметься з електронних рахунків. Таким чином, у разі необхідності сплати податкових зобов'язань з ПДВ на підставі уточнюючих розрахунків платнику податку потрібно буде поповнити власний електронний рахунок (за умови недостатності коштів на ньому для сплати таких податкових зобов'язань).

Платникам податку, у яких наявна сума ΣПеревищ (загальна сума податкових зобов'язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься у складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН), а реєстраційна сума (ΣНакл) є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування за звітні періоди виникнення такого показника ΣПеревищ, надано право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ΣПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов'язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р. (включаючи податкові зобов'язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов'язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ΣПопРах незалежно від значення показника ΣНакл (п. 200¹.9 ст. 200¹ Податкового кодексу).

При цьому платник податку може зареєструвати в такому порядку тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов'язань, зазначених у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ).

Передбачено можливість врахування суми ΣНакл платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформованої на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, під час обрахунку суми ΣНакл правонаступника такого платника податку.

Сума ΣНакл платника, реорганізованого шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи такого платника (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), використовується під час обрахунку суми ΣНакл правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом (п. 200¹.З ст. 200¹ Податкового кодексу).

Водночас виключено можливість щодо перерахування надміру зарахованих коштів на електронний рахунок (якщо на дату подання податкової звітності з податку с(ума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності) до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з ПДВ.

Податковий кредит

Законом № 1797 доповнено ст. 201 Податкового кодексу нормою, якою визначено, що податкові накладні, складені після 01.07.2017 р. та зареєстровані в ЄРПН, є достатньою підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Крім того, виключено норму щодо можливості віднесення сум податку, сплачених (нарахованих) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, до податкового кредиту для платників податку, що застосовують касовий метод, не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку.

Натомість на таких платників податків поширено загальний термін віднесення сум податку до податкового кредиту, а саме: 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/ розрахунків коригування (п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу).

ВІД'ЄМНЕ ЗНАЧЕННЯ

Надано можливість суму від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, переносити до складу податкового кредиту правонаступника.

Слід зазначити, що таке перенесення може бути здійснено виключно у разі підтвердження суми від'ємного значення документальною перевіркою контролюючого органу.

БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ

Статтею 200 Податкового кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 1797, передбачено запровадження одного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на заміну двох реєстрів, що діяли у 2016 р., з одночасним скасуванням критеріїв, відповідність або невідповідність яким давала право на віднесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування до того чи іншого реєстру.

При цьому щодо заяв на повернення суми бюджетного відшкодування, що були подані до 2017 р., передбачено формування:

• на підставі двох реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, що діяли у 2016 р., — єдиного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування у хронологічному порядку їх надходження;

• у хронологічному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ — Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданихдо 01.02.2016 р., за якими  станом на 01.01.2017 р. суми ПДВ не відшкодовані з бюджету.

Крім того, передбачено здійснення бюджетного відшкодування ПДВ органами казначейства на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування без висновків контролюючих органів (пункти 200.12, 200.13 ст. 200 Податкового кодексу).

При цьому бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку (п. 55 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

ЗМІНИ В ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕННЯХ

Уточнено об'єкт оподаткування ПДВ, а саме передбачено, що безоплатне постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу є об'єктом оподаткування ПДВ (п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу).

Урегульовано питання оподаткування ПДВ операцій з продажу компаніями лізингових портфелів (пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Кодексу).

Виключено норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України ПАТ «Нафтогаз України» природного газу (п. 197.22 ст. 197 Кодексу).

Установлено, що у разі використання основних засобів не в господарській діяльності внаслідок їх фізичної ліквідації не визнається умовне постачання і відповідно не нараховуються «умовні» податкові зобов'язання з ПДВ (п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу).

Запроваджено застосування нульової ставки ПДВ на операції магазинів безмитної торгівлі з продажу ними товарів фізичним особам, які в'їжджають на митну територію України в пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення.

ПІЛЬГИ В ОПОДАТКУВАННІ

Продовжено до 01.01.2023 р. пільги в оподаткуванні ПДВ космічної галузі (п. З підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

Також продовжено до 01.01.2018 р. звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг із дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України (п. 12 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

Крім того, до 01.01.2019 р. продовжено звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (п. 23 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

Продовжено до 01.01.2019 р. касовий метод визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту платниками податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення, а також додано до цього переліку платників податку, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (п. 44 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

До 01.01.2019 р. продовжено звільнення від оподаткування ПДВ за операціями з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення, а також уточнено термін подання заяви щодо відмови від використання такої пільги, яка подаватиметься до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги (п. 45 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

Установлено розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін до 36 календарних місяців (без нарахування процентів та пені) на операції з ввезення на митну територію України деревообробного обладнання та обладнання для виробництва медичних виробів (пункти 58 та 59 зазначеного підрозділу).

Законом № 1795 підрозділ 2 Перехідних положень Податкового кодексу доповнено нормами щодо тимчасового, до 01.01.2025 р., звільнення від оподаткування ПДВ суб'єктів літакобудування за операціями з:

• ввезення на митну територію України товарів, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості;

• постачання результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

При цьому визначено, що в установлений період (до 01.01.2025 р.) операції з продажу продукції (послуг), виробленої зазначеними підприємствами за рахунок коштів держбюджету, оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

Про справляння орендної плати за земельні ділянки

державної і комунальної власності

Новомосковська ОДПІ повідомляє наступне.

Право оренди земельної ділянки відповідно до статті 93 Земельного кодексу України (далі – Земельний кодекс) – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Форму договору оренди земельної ділянки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 №220 «Про затвердження Типового договору оренди землі». Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №843 «Про внесення змін до Типового договору оренди землі» внесено зміни до Типового договору оренди землі і, зокрема, у частині визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Звертаємо увагу, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зазначені зміни.

Форму надання інформації затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2015 №783 «Про затвердження форми Переліку орендарів, з якими укладено договори оренди землі державної або комунальної власності».

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у користування визначено статтею 122 Земельного кодексу.

Зокрема, сільські, селищні, міські ради передають у користування земельні ділянки для всіх потреб із земель комунальної власності відповідних територіальних громад.

Обласні та районні ради передають у користування земельні ділянки для всіх потреб з відповідних земель спільної власності територіальних громад.

Районні державні адміністрації передають у користування земельні ділянки для всіх потреб із земель державної власності (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення), у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб, а за межами населених пунктів для ведення водного господарства, будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району та індивідуального дачного будівництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають у користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для всіх потреб, окрім земельних ділянок дна територіального моря та зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Обласні державні адміністрації передають у користування земельні ділянки із земель державної власності для всіх потреб (крім повноважень, визначених для районних державних адміністрацій та органів державної влади з питань земельних ресурсів) у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена.

Крім того, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про вилучення земельних ділянок, їх викуп або примусове відчуження і надавати їх у користування для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

З початку року стартувала кампанія декларування – 2017

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків податкові декларації про майновий стан та доходи (далі – Декларація) подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.

Якщо Декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний термін.

Відповідно до пункту 179.10 статті 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно (п.179.9 ст. 179 ПКУ).

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма Декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479.

Граничні строки подання Декларації:

- для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання Декларації за 2016 рік – 03.05.2017;

- для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017.

Змінена форма податкової декларації про майновий стан і доходи

Новомосковська ОДПІ нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» з 1 січня 2017 року змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), яка подається фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), про отримані у 2016 році доходи. За цією формою також мають право подати декларації громадяни для отримання податкової знижки за минулий рік.

Відповідно до внесених змін кількість додатків до декларації зменшено з чотирьох до двох. У зв’язку із запровадженням ставки податку у розмірі 18% замість 15% та 20%, скасовано додаток до декларації, який передбачав здійснення перерахунку ПДФО при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, у випадках, передбачених п.п.«є» п.176.1 ст.176 ПКУ. Отже, платники податків за результатами декларування за 2016 рік не повинні проводити перерахунок ПДФО та заповнювати окремий додаток у разі отримання доходів від двох та більше податкових агентів.

Також скасовано додаток до декларації, в якому платник податків здійснював розрахунок податкових зобов’язань з отриманих іноземних доходів. Тепер сума отриманих іноземних доходів (перерахованих у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів), відповідні податкові зобов’язання, інформація щодо країни походження доходу та назви валюти відображається у декларації без заповнення окремого додатку.

Таким чином, на сьогодні у додатках до декларації платник здійснює розрахунок податкових зобов’язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначенні інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2). Крім того, для зручності платників податків у відповідних рядках додатків до декларації зазначені ставки ПДФО та військового збору.

Також, платники податків, які отримали доходи від продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, які згідно з ПКУ не підлягають оподаткуванню, при заповненні декларації відображають такі доходи в окремому рядку.

З 01.01.2016 змінено порядок сплати авансових платежів з ПДФО фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такі особи розраховують та сплачують авансові платежі згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

У зв’язку із зазначеними змінами, тепер фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у декларації (графа 6 рядка 10.7) відображають загальну (річну) суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, яка розраховується у розділі І додатку Ф2 до декларації та дорівнює значенню рядка 1.1 додатку Ф2.

Разом з тим, довідково у рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 платники відображають суму сплачених авансових платежів з ПДФО та залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню.

Звертаємо увагу, що у декларації відображається чистий оподатковуваний дохід самозайнятих осіб наступним чином:

- фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохід вказується у графі 3 рядка 10.7 декларації,

- фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, – у графі 3 рядка 10.8 декларації.

Розпочалася деклараційна кампанія – 2017

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання у дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Декларування доходів, отриманих у 2016 році,

здійснюється за оновленою звітністю

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з 1 січня  2017 року розпочалася деклараційна кампанія – 2017, за якою окремі категорії фізичних осіб:

- зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за  2016 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору;

- мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Звертаємо увагу, що звітування про отримані у 2016 році доходи фізичні особи повинні здійснювати за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від  02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479 (далі – наказ № 821).

Наказом №821 Декларацію приведено у відповідність до змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 24.12.2015 №909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», а саме:

- кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат, а саме:

1) «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами» (додаток Ф1);

2) «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятими особами» (додаток Ф2);

- змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;

- уточнені показники Декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% тощо.

Звертаємо увагу, що Наказ №821, Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи у редакції Наказу №821, податкова декларація про майновий стан і доходи та додатки до неї, затверджені Наказом №821, розміщені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/70310.html

Роздрібний акциз з пального скасовано

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині акцизного податку.

Так, зокрема, підпунктом 2 пункту 1 розділу I Закону №1791 у п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ із визначення терміну «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» вилучено положення щодо реалізації пального, як фізичного відпуску з автозаправної станції (АЗС) та/або автомобільної газозаправної станції (АГЗС) незалежно від форми розрахунків.

Таким чином, з 01.01.2017 скасовано акцизний податок із роздрібного продажу пального.

З урахуванням змін, внесених Законом №1791 до п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ, у п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 ПКУ виключена норма, відповідно до якої для пального, що реалізується суб’єктами господарювання у роздрібній торгівлі, ставка акцизного податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

Акцизний податок з роздрібного продажу пального у розмірі 0,042 євро за 1 л, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС, перенесено до основної ставки акцизного податку, що сплачується виробниками та імпортерами.

Водночас на суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального та не є платниками акцизного податку з роздрібного продажу пального, як і раніше, поширюються норми ПКУ щодо функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального.

Такі суб’єкти господарювання не заповнюють розділ II додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації акцизного податку

Звертаємо увагу, що зазначені норми стосуються лише операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним, здійснені після 01.01.2017.

Подовжено термін приведення установчих документів у відповідність до чинного податкового законодавства для усіх неприбуткових організацій

Новомосковська ОДПІ нагадує, що відповідно положень п.35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17.07.2015 №652-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що не відповідають вимогам п.133.4 ст.133 ПКУ, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій були зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПКУ та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до пунктів 34, 35 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, а саме: термін приведення установчих документів неприбуткових організації у відповідність із нормами п.133.4 ст.133 ПКУ продовжено до 1 липня 2017 року.

При цьому, раніше Законом України від 06.10.2016 №1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» було передбачено норму, відповідно до якої тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ.

Нагадуємо, що відповідно до положень п.133.4.1 п.133.4 ст.133 ПКУ, неприбутковою підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами).

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя. (п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 ПКУ).

Зміни законодавства щодо транспортного податку

Новомосковська ОДПІ звертає увагу, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено низку змін до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Зокрема, з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до статті 267 «Транспортний податок» ПКУ, згідно з якими об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального (п.п.267.2.1 п.267.2 ст.267 ПКУ).

Внесеними змінами також передбачено, що у разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема, документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним) (п.п.267.6.10 п.267.6 ст.267 ПКУ).

Нагадуємо, що мінімальна заробітна плата, встановлена Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у 2017 році складає 3200 гривень.

Звіт про контрольовані операції: зміни – 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що пунктом 11 розділу І Закону України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статті 39 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка регламентує правила застосування трансфертного ціноутворення (далі – ТЦУ).

Зокрема, зазнала змін гранична дата подання звіту про контрольовані операції, а саме: гранична дата подання звіту про контрольовані операції перенесена з 1 травня на 1 жовтня року, що настає за звітним (п.п.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ).

Розширено перелік обов’язкової до зазначення у документації інформації. Так, до вже існуючого переліку інформації слід буде додатково подати:

• інформацію про осіб, яким платник податків надає місцеві управлінські звіти (назва держави, на території якої такі особи утримують свої головні офіси);

• опис структури управління платника податків, схема його організаційної структури (раніше мова йшла про опис структури групи);

• опис діяльності та стратегії ділової активності, що провадиться платником податків, зокрема, економічні умови діяльності, аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких проводить свою діяльність платник податків, основні конкуренти;

• відомості про участь платника податків у реструктуризації бізнесу або передачі нематеріальних активів у звітному або попередньому році з поясненням аспектів цих операцій, що вплинули або впливають на діяльність платника податків;

• копії відповідних договорів (контрактів), якими супроводжується контрольована операція (раніше було достатньо опису такої операції).

У разі, якщо стороною контрольованої операції здійснюється постачання (продаж) товарів, робіт, послуг за контрольованими операціями декільком особам, і для цілей встановлення відповідності умов принципу «витягнутої руки» здійснюється порівняння показника рентабельності такого постачальника, в такому разі документація має містити опис алгоритму розподілу витрат постачальника, понесених для здійснення таких операцій, які враховуються під час розрахунку показника рентабельності. Такий опис має містити інформацію про економічне обґрунтування вибору алгоритму розподілу витрат, методику його застосування, а також фактичний розрахунок, здійснений відповідно до обраної методики.

Основні зміни, внесені законодавством з 01.01.2017 з ПДВ

Нагадуємо, що 01.01.2017 набрали чинності Закони України від 06.12.2016 №1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон №1774), від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791) та №1795-VIII «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі» (далі – Закон №1795), від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797).

Законами внесено зміни у частині адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ); акцизного податку; податку на прибуток підприємств; трансфертного ціноутворення, податку на доходи фізичних осіб; єдиного податку (спрощена система оподаткування); податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю; екологічного податку і рентної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема:

Так, зокрема, з ПДВ:

- передбачено механізм зупинення органами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) реєстрації «ризикових» податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів (з 1 квітня по 1 липня 2017 року працюватиме у тестовому режимі);

- бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься органами казначейства автоматично за єдиним реєстром у хронологічному порядку надходження заявок без попереднього висновку органів ДФС (але після того, як запрацює механізм зупинення «ризикових» податкових накладних);

- збільшено до 365 днів строк реєстрації податкових накладних та удосконалено механізм застосування штрафних санкцій;

- доповнено перелік реквізитів податкової накладної кодом УКТ ЗЕД;

- помилки у реквізитах податкових накладних, які не заважають ідентифікувати операцію, не будуть підставами для відмови у реєстрації;

- скасовано застосування спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств та передбачено перехідні норми для колишніх спецрежимників, а саме:

• термін закриття рахунків у Системі електронного адміністрування ПДВ – з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період, - за четвертий квартал 2016 року;

• реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених спецрежимниками, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року;

• сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована спецрежим- никами за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року (4-й квартал 2016 року), переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.

Звертаємо увагу, що Закон №1774 опубліковано у газеті «Голос України» від 27.12.2016 №248, Закони №1791, №1795 та №1797 опубліковані у газеті «Голос України» від 31.12.2016 №251.

У 2017 році змінено ставки акцизного податку на тютюн і тютюнові вироби

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни, зокрема, до пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким регулюються ставки акцизного податку.

Так, пунктом 8 розділу I Закону №1791 внесені зміни, зокрема, до підпунктів 215.3.2 – 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 ПКУ щодо ставок акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, відповідно до яких:

на 40% збільшено:

• специфічні ставки податку:

- на тютюнові вироби – з 318,26 грн. до 445,56 грн. за 1000 шт.;

- на тютюнову сировину, тютюнові відходи, тютюн та замінники тютюну – з 399,84 грн. до 559,78 грн. за 1 кг (нетто);

• мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку із сигарет з фільтром та без фільтра і цигарок – з 425,75 грн. до 596,05 грн. за       1000 штук. При цьому, адвалорну ставку акцизного податку на сигарети з фільтром та без фільтра і цигарки залишено без змін на рівні 12%.

Для визначення бази оподаткування акцизним податком для тютюну, замінників тютюну, тютюнової сировини та тютюнових відходів ПКУ доповнено новою нормою щодо ваги нетто, а саме:

«Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі, якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)».

Нарахування земельного податку фізичним особам – податкові зміни 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 281 та 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують правила нарахування земельного податку фізичним особам.

Законом внесено зміни у частині адміністрування земельного податку (далі – податок) з фізичних осіб, зокрема:

- передбачено, подання фізичною особою, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, до 1 травня поточного року письмової заяви у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву;

- передбачено, що нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Плата за землю – податкові зміни 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 282, 288 – 289 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують правила нарахування плати за землю та орендної плати.

Законом внесено зміни у частині адміністрування плати за землю, зокрема:

- передбачено звільнення від сплати земельного податку для деяких категорій державних і комунальних закладів та установ, а саме:

а) державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку, а також дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

б) державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- встановлено, що договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ); розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території. Річна сума платежу для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується КМУ, не може перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки;

- з метою індексації нормативної грошової оцінки встановлено нову верхню граничну межу індексу споживчих цін – якщо індекс споживчих цін перевищує 115%, такий індекс застосовується із значенням 115.

Змінено ставки акцизного податку

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни, зокрема, до пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким регулюються ставки акцизного податку.

З 01.01.2017 діють нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що не маркуються марками акцизного податку (до 8,5% об’ємних одиниць), тютюн і тютюнові вироби та пальне.

З 01.03.2017 почнуть діяти нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (пункт 1 розділу II Закону №1791).

Так, пунктом 8 розділу I Закону №1791 внесені зміни, зокрема, до п.п.215.3.1 п.215.3 ст.215 ПКУ щодо ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, відповідно до яких ставки податку збільшено:

на 12%:

- на вина кріплені, вермути – з 7,16 грн. до 8,02 грн. за 1 л;

- на вина ігристі та газовані – з 10,40 грн. до 11,65 грн. за 1 л;

- на пиво – з 2,48 грн. до 2,78 грн. за 1 л;

- на сидр і перрі (без додання спирту) – з 0,95 грн. до 1,06 грн. за 1 л;

на 18%:

- на коньяки – з 89,94 грн. до 105,80 грн. за 1 л;

на 20%:

- на лікеро-горілчану продукцію – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;

- на інші зброджені напої з доданням спирту – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;

- на спиртовмісні харчові продукти з вмістом спирту етилового більше 8,5% об’ємних одиниць – з 141,06 грн. до 169,27 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

 

Окремо виділено плодово-ягідні вина без додання спирту, тобто зброджені напої, одержані виключно у результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5% об’ємних одиниць, на які встановлено ставки, як на сидр і перрі (без додання спирту), у розмірі 1,06 грн. за 1 л.

Ставки акцизного податку на слабоалкогольні напої (до 8,5% об’ємних одиниць) доведено до єдиних ставок із лікерно-горілчаними виробами, тобто зменшено з 211,59 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

Ставки акцизного податку на сухі вина не змінено і складають 0,01 грн. за 1 л.

Нові можливості оновленого сервісу ДФС «Електронний кабінет платника»

Новомосковська ОДПІ нагадує, що оновлена версія електронного сервісу Державної фіскальної служби України «Електронний кабінет платника» впроваджена з лютого 2016 року.

Модернізований сервіс включає дві функціональні частини:

- відкрита (загальнодоступна);

- приватна (особистий кабінет).

Користуватися функціоналом відкритої частини можна без ідентифікації особи, тобто без використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Через відкриту частину платник має можливість:

- ознайомитися з останніми актуальними новинами ДФС, а також дізнатися про нововведення та доопрацювання сервісу (сервіс «Новини»);

- отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності (сервіс «Податковий календар»);

- дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників (сервіс «Контакти та адреси ЦОП»);

- переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності (сервіс «Бланки податкової звітності»)

- заповнити податкову декларацію про майновий стан і доходи (сервіс «Декларація про майновий стан»);

- у режимі реального часу отримати інформацію з реєстрів ДФС, що є загальнодоступними (сервіс «Інформація з реєстрів»): дані про взяття на облік платників податків; дані реєстру платників єдиного податку; дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального; дані реєстру страхувальників; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами; дані реєстру неприбуткових установ та організацій; інформацію про РРО; інформацію про книги РРО; інформацію про публічну інформацію, а також отримати довідку про відсутність заборгованості.

Сервіс «Довідка про відсутність заборгованості» в «Електронному кабінеті платника» надає можливість: платникам – подавати заяви та отримувати довідки; органам ДФС – підтверджувати відсутність заборгованості довідкою, а третім особам – переглядати видані платникам довідки.

Щоб скористатися приватною частиною платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. У приватній частині сервісу («Вхід до особистого кабінету») після ідентифікації платнику надається можливість переглянути особисту інформацію:

- скористатися індивідуальним податковим календарем;

- переглянути та перевірити свої облікові дані;

- створити запит для отримання інформації;

- подати реєстраційну заяву платника ПДВ, заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ, заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;

- направити листа до органу ДФС;

- переглянути стан розрахунків з бюджетом за останні два роки;

- зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- скористатися сервісами системи «Електронного адміністрування ПДВ» (для платників ПДВ).

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники ПДВ та інші платники в «Електронному кабінеті» також мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді.

Для фізичних осіб (громадян) сервіс «Електронний кабінет платника» надає можливість створити запит щодо отримання відомостей про суми отриманих доходів та утриманих податків, що важливо у період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій.

На головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС повідомлено, що для покращення сервісного обслуговування платників, фахівцями ДФС було спрощено роботу «Електронного кабінету платника» (оновлена версія). Відтепер для роботи з сервісом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Оподаткування доходу, отриманого ФОП, місцезнаходженням яких є тимчасово

окупована територія

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Так, зокрема, підпунктом 5 пункту 135 розділу I Закону №1791 підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» ПКУ доповнено пунктом 38, яким визначено особливості справляння податків і зборів на період проведення антитерористичної операції, для платників податків, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія, визнана такою відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями», або населені пункти на лінії зіткнення, та/або платників податків, які мають об’єкти оподаткування, з яких сплачуються місцеві податки, збори.

Дія цього пункту не поширюється на територію України, визнану тимчасово окупованою відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Відповідно до підпункту 38.9 пункту 38 підрозділу 10 розділу XX ПКУ під час нарахування (виплати) фізичним особам - підприємцям (ФОП), місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осіб не поширюється дія пункту 177.8 статті 177 ПКУ.

З 2017 року розширено поняття «незалежна професійна діяльність»

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка містить визначення понять.

Так, зокрема, з урахуванням змін, внесених підпунктом 3 пункту 1 розділу I Закону №1791 до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, незалежна професійна діяльність це – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;

Таким чином з 2017 року до осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю також відносяться і приватні виконавці.

2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

На Дніпропетровщині припинено діяльність конвертаційного центру, діяльність якого завдала збитків державі на 12 млн. гривень

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування криміналь- ного провадження за ч.5 ст.27, та ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність конвертаційного центру, що надавав послуги підприємствам, зареєстрованим на території Київської, Пол- тавської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Злочинну діяльність було організовано групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Схема конвертації полягала в наступному: реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входять до складу конвертаційного центру за нібито придбану сільськогосподарську продукцію. Потім грошові кошти знімались з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств з подальшою передачею із пакетом документів.

Обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років через розрахункові рахунки, відкриті в відділеннях банків, склав 100 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 12 млн. гривень.

На підставі ухвали суду проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, де вилучено 276 тис. гривень готівкою, 8 печаток, 12 банківських карток, комп’ютерну техніку, 3 мобільні телефони, документацію та чорнові записи, що свідчать про їх протиправну діяльність.

На розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 1 млн. 46 тис. гривень накладено арешт.

У минулому році до місцевих бюджетів Новомосковщини надійшло майже на  94,3 млн. грн.

більше ніж планувалося

У 2016 році місцева казна Новомосковщини поповнилась на 572,3 млн. грн. Основним джерелом у 2016 році по наповненню місцевих бюджетів Новомосковського регіону залишається податок на доходи фізичних осіб – майже 371,5 млн. грн., або  64,9 % усіх платежів до місцевої скарбниці.

Другою за розміром, є плата за землю. Власники землі та землекористувачі сплатили у 2016 році 78,7 млн. грн.

Третє місце належить єдиному податку. У 2016 році від спрощенців регіону надійшло 35,8 млн. грн. та від сільгоспвиробників – 37,1 млн. грн.

Загалом, минулорічні поповнення місцевих бюджетів Новомосковського регіону в порівнянні з січнем – груднем 2015 року збільшились на 206,2 млн. грн., або на 56,3  %.

Про результати роботи інспекції та новації в оподаткуванні

на проведеній зустрічі

Начальник Новомосковської ОДПІ Андрій Шульга провів засідання «круглого столу» за участю керівників сільськогосподарських підприємств, представників органів місцевого самоврядування. Основною темою зустрічі стали результати роботи Новомосковської ОДПІ за 2016 рік та зміни до податкового законодавства.

На початку заходу начальник інспекції Андрій Шульга ознайомив присутніх з результатами діяльності відділення за минулий рік в напрямку забезпечення надходжень до бюджету. Зокрема, за січень - грудень 2016 року суб’єкти господарювання Новомосковщини перерахували до бюджетів усіх рівнів 1901640,6 тис.грн. податків та зборів. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 34,3 %, або на 485915,3 тис.грн. При цьому Державний бюджет отримав 1329303,6 тис.грн.. До місцевих скарбниць мобілізовано 572337,0 тис.грн., розрахункові показники перевиконано на 94262,5 тис. гривень.

В ході зустрічі роз`яснено зміни до Податкового кодексу в частині адміністрування податку на додану вартість для сільськогосподарських товаровиробників, зокрема:

- з 1 січня ц.р. усі сільгоспвиробники, які були зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, переведені на загальну систему оподаткування ПДВ. Виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування здійснено на підставі рішення контролюючого органу;

- починаючи із податкової звітності за перший звітний період 2017 року сільгоспвиробники подають до фіскальної служби виключно податкову декларацію з позначкою "0110" за формою, затвердженою наказом Мінфіну України від 28.01.2016 № 21, у якій відображатимуться розрахунки з бюджетом за усіма операціями такого сільгоспвиробника. У разі якщо в сільгоспвиробника за результатами здійснення с/г діяльності за останній звітний період перебування на спеціальному режимі було задеклароване від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом (значення рядка 21 декларації), то такі суми податку переносяться до податкової декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 року (січень 2017 року/ І квартал 2017 року);

- додаткові електронні рахунки будуть закриті після проведення розрахунків з бюджетом за деклараціями з ПДВ із позначками 0121 – 0123, за результатами останнього звітного періоду 2016 року: для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують місячний податковий період, – починаючи з 31 січня 2017 року; для сільськогосподарських товаровиробників, які застосовують квартальний податковий період, – починаючи з 20 лютого 2017 року;

- усі податкові накладні/розрахунки коригування, складені с/г виробниками за операціями з постачання сільськогосподарської продукції у межах спеціального режиму оподаткування, у яких дата складання до 31.12.2016 року включно, можуть бути зареєстровані лише до 15 січня 2017 року включно.

Крім цього, присутнім розповіли про новації в адмініструванні ПДФО, єдиного внеску та про справляння орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

На завершення заходу Андрій Шульга повідомив про розпочату з 1 січня 2017 року кампанію декларування доходів громадян та висловив сподівання на подальшу конструктивну співпрацю та розуміння у новому році.

У 2016 році місцеві громади Дніпропетровської області

отримали понад 16,2 мільярдів гривень

Впродовж 2016 року до місцевих скарбниць Дніпропетровщини надійшло 16 мільярдів 229 мільйонів гривень податків та зборів. Це на 4 мільярди 289 мільйонів гривень, або на 35,9%, більше порівняно з 2015 роком.

Серед найвагоміших зборів до місцевих бюджетів чільне місце належить податку на доходи фізичних осіб. Наразі надходження з нього склали 8,3 мільярди гривень, що на 2,3 мільярди більше, ніж у 2015 році.

Другою за фінансовою потужністю складовою доходів місцевих громад Дніпропетровського регіону є плата за землю. З січня по грудень 2016 року землекористувачі спрямували до казни майже 3,4 мільярди гривень. Темпи росту надходжень з плати за землю порівняно з позаминулим роком складають понад 1,1 мільярди гривень.

Третє місце у наповненні казни Дніпропетровської області належить малому бізнесу. Так «спрощенці» Дніпропетровщини сплатили до місцевих бюджетів майже 1,4 мільярди гривень єдиного податку, що перевищує результати 2015 року на 531 мільйон гривень.

З 1 січня стартувала деклараційна кампанія – 2017

Під час зустрічі із громадянами працівники Новомосковської ОДПІ ознайомили присутніх про те, що з 1 січня 2017 року розпочалась кампанія декларування доходів, отриманих упродовж 2016 року.

Наразі у територіальних підрозділах фіскальної служби чекають, насамперед, тих громадян, котрі зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи, відтак визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору. Зокрема, це доходи від продажу рухомого та нерухомого майна, у вигляді спадщини або доходи від здавання в найм нерухомого майна.

Також фахівці інспекції звернули увагу, що з переліку „обов’язкових” декларантів цього року виключено громадян, котрі отримували доходи від двох і більше податкових агентів. Зазначена новація виникла у зв'язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків та скасуванням пп. "є" п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України.

В ході зустрічі ознайомили та надали роз'яснення про внесені зміни форми декларації про майновий стан та доходи. У оновленому вигляді її можна завантажити з веб-порталу ДФС України.

Зазначили, що за вибором платника податків декларації можна подати за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Для комфортного звітування громадян у центрах обслуговування платників Новомосковської ОДПІ можна отримати безкоштовні консультації та допомогу в заповненні декларації.

Платники Дніпропетровщини спрямували на підтримку

української армії понад 1,25 мільярда гривень

Саме стільки військового збору надійшло до державного бюджету від платників Дніпропетровської області впродовж 2016 року. Це перевищує фактичні показники 2015 року на 158,5 млн. грн., або на 14,5 відсотків.

Зокрема, за грудень минулого року надходження військового збору склали 137,4 млн. грн., що на 11,2 млн. грн., або майже на 9 відсотків більше, ніж у грудні 2015 року.

Нагадуємо, ставка для обчислення військового збору складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи, як в Україні, так і за її межами, фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Ліля Булковська: Оновлений Електронний кабінет платника працює безкоштовно,

цілодобово та в режимі реального часу

Для покращення сервісного обслуговування платників фахівцями ДФС було спрощено роботу Електронного кабінету платника. Відтепер для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Про це під час брифінгу повідомила заступник директора департаменту – начальник управління електронних сервісів та звітності ДФС Ліля Булковська.

За її словами, Електронний кабінет працює безкоштовно в режимі реального часу та цілодобово. Він має відкриту та приватну частини. У відкритій частині робота здійснюється без ідентифікації користувача.

«Через відкриту частину користувачі мають змогу ознайомитися з останніми актуальними новинами ДФС, а також дізнатися про нововведення та доопрацювання кабінету. Також платники мають змогу отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності, дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників, переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності, в режимі реального часу отримати інформацію з понад 10 реєстрів ДФС», – розповіла Ліля Булковська.

Щоб скористатися приватною частиною платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. В кабінеті платник може переглянути особисту інформацією – перш за все, це реєстраційні та ідентифікаційні дані, дані податкового обліку та реєстрів, дані щодо розрахунків з бюджетом за останні два роки.

При цьому платники мають можливість переглянути всю подану звітність незалежно від способу подання.

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники податку на додану вартість та інші платники в Електронному кабінеті також мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді, заяву для реєстрації платником окремого податку, надіслати запит та отримати витяг з реєстру або витяг з відповідної системи, до якої створюється запит.

«Через Електронний кабінет вперше надано можливість електронного листування з контролюючими органами. Для цього необхідно просто обрати податкову інспекцію чи митницю, зазначити вид листа, завантажити його та надіслати», – сказала Ліля Булковська.

Для фізичних осіб (громадян) в Електронному кабінеті є можливість створення запиту щодо отримання відомостей про суми отриманих доходів та утриманих податків, що досить важливо в період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій.

Посадовець також відзначила зацікавленість платників податків оновленим сервісом.

«Після впровадження Електронного кабінету наші платники та користувачі активно брали участь в його тестуванні. Саме платниками було надіслано багато пропозицій щодо його вдосконалення, розширення спектру послуг, які й були першочергово впроваджені та реалізовані в кабінеті», – зазначила Ліля Булковська

На Дніпропетровщині підведені підсумки деклараційної кампанії – 2016

Кампанія декларування громадянами доходів, одержаних в 2015 році, тривала з 1 січня по 31 грудня 2016 року. За цей період декларацію про майновий стан і доходи надали 51144 громадянина. Про це повідомила начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Інна Андрущак.

Загальна сума задекларованого громадянами доходу за 2015 рік складає 3 млрд. 642,2 млн. грн. Податок на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету становить 81,6 млн. грн., що на 6,8 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Сума військового збору до сплати – 13,9 млн. грн.

У минулому році право на податкову знижку використали 9359 громадян області, яким підлягає повернення з бюджету 10,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

306 мільйонерів Дніпропетровщини задекларували 1 млрд. 430,1 млн. грн. Сума сплати до бюджету складає: 17,6 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та майже 2 млн. грн. військового збору.

Підтримка української армії від новомосковців

Протягом минулого року від новомосковських платників надійшло близько 38,3 млн. грн. військового збору, а це на 9,4% більше ніж планувалося, з них надходження грудня 2016 року склали 4,0 млн. грн.

Нагадуємо, що оподаткування військовим збором продовжено і у 2017 році. Цей податок, як і у 2016 році, необхідно сплачувати за ставкою 1,5% із доходів, які обкладають податком на доходи фізичних осіб.

ЗІР ДОПОВНЕНО НОВИМ РОЗДІЛОМ З МИТНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Інформаційно-довідковий департамент ДФС продовжує вдосконалення Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу, в якому представлена офіційна позиція ДФС з питань щодо оподаткування, митної справи, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, електронного цифрового підпису та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС. Про це повідомив директор Інформаційно-довідкового департаменту ДФС Іван Романов.

За його словами, з 19 грудня поточного року в ЗІР запроваджено новий розділ «Інформація з питань митної справи».

«Новий розділ спрямований на покращення орієнтації користувачів ресурсу в інформації за напрямом «Митна справа». Він містить графічні та текстові інформаційні матеріали з питань митного законодавства. Це – матеріали щодо заповнення граф митної декларації, довідкові таблиці стосовно завершення митних режимів та оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму тощо», – зазначив Іван Романов.

Посадовець також розповів, що на сьогодні ЗІР об’єднує в собі майже 5 тисяч чинних запитань-відповідей, 668 нормативних та інформаційних документів, 807 витягів з письмових консультацій, підготовлених ІДД ДФС на типові звернення суб’єктів господарювання та громадян. Крім того, ресурс надає можливість ознайомитись зі ставками загальнодержавних і місцевих податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, змінами в законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на ДФС.

Розміщена в ЗІР інформація постійно актуалізується та систематизується для оптимального сприйняття.

Нагадуємо, що скористатись ЗІР можна на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням: «Загальнодоступний інформаційно – довідковий ресурс», або за електронною адресою: http://zir.sfs.gov.ua

Сергій Білан: У 2016 році з використанням сільгосппідприємств в схемах ухилення від

оподаткування зловмисники нанесли державі збитків більше, ніж на мільярд гривень

У аграрному секторі зберігається негативна тенденція використання сільськогосподарських підприємств в схемах ухилення від оподаткування, штучного формування податкового кредиту та негативного значення податку на додану вартість. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

За його словами, на цьому секторі, де десятиліттями діє система корупції і хабарництва на усіх рівнях, було зосереджено особливу увагу податкової міліції в поточному році.

"Впродовж 2016 року розпочато 84 досудові розслідування, пов'язані із неправомірним використанням сільськогосподарськими підприємствами пільг під час нарахування ПДВ, сума встановлених збитків за вказаною категорією кримінальних проваджень складає більше мільярда гривень", - зауважив Сергій Білан.

Він наголосив, що штучно сформований податковий кредит з ПДВ надалі використовується експортерами або реалізується в адресу транзитно-конвертаційних груп шляхом оформлення безтоварних операцій, що створює передумови для зменшення прибуткової частини бюджету і завдає значних економічних збитків державі.

Сергій Білан зазначив, що у Львові було викрито діяльність посадовців одного з підприємств, які з метою мінімізації податкових зобов'язань впродовж 2016 року здійснювали нетипові експортні поставки соняшникової олії і зернових, незаконно сформувавши при цьому більше 22 мільйонів гривень податкового кредиту з ПДВ. За результатами проведених заходів виявлено і вилучено більше 18 тонн соняшникової олії орієнтовною вартістю 400 мільйонів гривень. Наразі на вилучений товар накладено арешт.

Ірина Боднарчук: У минулому році вилучено та оприбутковано на складах

митниць майно на суму 408,3 млн. гривень

 Протягом 2016 року через порушення митних правил митницями вилучено та оприбутковано на склади митниць майно на загальну суму - 408,3 млн. грн. Про це повідомила в.о. директора Департаменту фінансування бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера ДФС Ірина Боднарчук.

За її словами, основну питому вагу вартості вилучених товарів складають автомобілі (125,0 млн. грн., або 30,6 %) та товари широкого вжитку (93,8 млн. грн., або 23,0 %).

«За даними бухгалтерського обліку протягом 2016 року з урахуванням справ, порушених у попередніх роках, судами прийнято рішення відносно вилученого митницями майна на суму 470,2 млн. грн. З них конфісковано – на 177,9 млн. грн, повернуто власнику – на 292,3 млн. грн.», – зазначила Ірина Боднарчук.

Крім того, протягом минулого року вилучено валюти та цінностей на загальну суму 113,7 млн. грн. З урахуванням справ, порушених у минулих роках, судами прийнято рішення про конфіскацію валюти та цінностей на суму 46,6 млн. грн., про повернення власнику – на 45,5 млн. грн.

Посадовець також розповіла, що протягом минулого року від реалізації конфіскованого судами за матеріалами митниць майна бюджет отримав 14,4 млн. грн. Надходження коштів від реалізації майна, що на інших законних підставах переходить у власність держави крім конфіскації, склали 4,7 млн. грн. До такого майна належить вилучене у справах про порушення митних правил швидкопсувне майно (реалізується до рішення суду), майно, за яким власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення терміну зберігання на складі митниці (у тому числі таке, що підлягає поверненню за рішенням суду, але власник за яким не звернувся), а також майно, що поміщене у митний режим відмови на користь держави.

Обсяг зарахованої до Держбюджету вилученої митницями валюти та цінностей склав 49,3 млн. грн.

«Таким чином, загальний обсяг бюджетних надходжень протягом 2016 року за результатами розпорядження товарами, валютою та цінностями, що перейшли у власність держави за порушення митного законодавства, становить  68,4 млн. грн.», – підкреслила Ірина Боднарчук.

При цьому посадовець звернула увагу, що певна частина майна, що переходить у власність держави, не може розглядатись як джерело надходження коштів до бюджету, адже чинним законодавством встановлено інші шляхи поводження з нею. Зокрема, продукція, що не має підтверджуючих документів про її якість, відноситься законодавством до неякісної та небезпечної, а отже підлягає однозначному знищенню. Також знищенню підлягають вилучені митницями тютюнові вироби та алкогольні напої, наркотичні засоби та прекурсори, медикаменти, що незареєстровані на території України.

Детінізація зарплати – один з пріоритетів роботи податківців Новомосковщини

Новомосковською ОДПІ протягом поточного року проводиться робота в напрямку детінізації заробітної плати, зокрема, з платниками, які згідно з звітами виплачували найманим працівникам заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму.

Тіньова зарплата є однією із найбільших проблем сучасної економіки України. Виплата заробітної плати «у конвертах» призводить до значних негативних наслідків не тільки для бюджету держави, а й для самих працівників.

З метою зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці найманих працівників з квітня 2016 року майже вдвічі знижено єдиний внесок, який нараховується на заробітну платню (з 41% – до 22%), що суттєво змінює фінансовий стан підприємств, та мало б безпосередньо вплинути на всіх працівників цих підприємств в плані підвищення заробітної плати.

Зменшення єдиного соціального внеску державою вдвічі є сподіванням на відповідний крок від представників бізнесу.

Податківці закликають роботодавців і власників підприємств усіх форм власності виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши вивільнені кошти на підвищення зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного і благополучного життя як для роботодавця, так і для працівника.

У 2016 році від платників Дніпропетровщини

надійшло майже 56 мільярдів гривень податкових і митних платежів

та понад 13,5 млрд. грн. ЄСВ

Протягом 2016 року органами ДФС у Дніпропетровській області забезпечено в бюджети усіх рівнів (без урахуванням ЄСВ) 55 млрд. 989,0 млн. грн. Це на 95,1 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.

Так, до державного бюджету Дніпропетровського регіону в минулому році мобілізовано 39 млрд. 766,5 млн. грн., у тому числі Дніпропетровською митницею ДФС – 16 млрд. 061,0 млн. грн.

Місцеві бюджети Дніпропетровщини протягом 2016 року отримали 16 млрд. 222,5 млн. грн. Це на 4 млрд. 282,6 млн. грн., або на 35,9 відсотків більше фактичних надходжень 2015 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з січня по грудень 2016 року зібрано 13 млрд. 511,6 млн. грн. 

Роман Насіров: Підняття рівня мінімальної заробітної плати – крок до детінізації економіки

Необхідно підвищити рівень заробітних плат, адже від цього значною мірою залежать доходи держави. На цьому наголосив Голова ДФС Роман Насіров у інтерв’ю виданню «Деловая столица».

Він зазначив, що протягом року Державна фіскальна служба робить акцент на тому, щоб в Україні більше коштів збиралося з податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Зі збільшенням зарплат збільшиться абсолютна сума надходжень до державного бюджету.

«На початку року ДФСУ пропонувала підняти мінімальну зарплату до 5000 грн. І це дійсно крок до детінізації. Бізнесменам зробили крок назустріч – знизили ЄСВ. Але ми вважаємо, що не весь бізнес став виплачувати білу зарплату, тому боремося з такими маніпуляціями. І за рахунок підвищення мінімалки ДФСУ хоче змусити бізнес платити білі зарплати», - повідомив Роман Насіров.

Очільник ДФС також наголосив на тому, що  необхідно й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати.  

«Підприємець буде платити білу зарплату. Ми знаємо, що частина людей вважає за краще отримувати частину зарплати кешем, щоб отримувати субсидію. А значить, це шлях до детінізації. Якщо підприємству не потрібно буде знаходити джерело кеша для доплати зарплат, то йому і немає потреби провертати грошові афери, щоб витягнути кеш. Тобто це теж ще один крок до детінізації української економіки», – підкреслив Голова ДФС.

Він також зазначив, що вже на початку 2017 року необхідно затвердити мінімальну зарплату на рівні 5000 грн, а до кінця року - 7500 грн

«З державним бюджетом все гаразд, він наповнюється: бізнес щоквартально декларує все більше прибутку. У місцевих бюджетах теж коштів достатньо. А в наступному році їх буде ще більше. До того ж, за рахунок цих грошей можна легко забезпечити мінімальну зарплату - для початку в 3200 грн. Ми сподіваємося і впевнені, що парламент підтримає цю ідею», - наголосив Роман Насіров.

 В 2016 році внутрішня безпека ГУ ДФС у Дніпропетровській області

провела 190 службових розслідувань та перевірок

Протягом минулого року управлінням внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Дніпропетровській області проведено 190 службових розслідувань та перевірок.

За матеріалами управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Дніпропетровській області 18-ти працівникам фіскальної служби оголошено підозри про скоєння кримінальних правопорушень; винесено 53 подання керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС області для вжиття заходів реагування щодо усунення недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності; до дисциплінарної відповідальності притягнуто 32 працівника служби.

З метою недопущення на вакантні та керівні посади в органах ДФС осіб, що своїми діями або вчинками можуть дискредитувати імідж служби, у 2016 році проведено перевірки 140 кандидатів на зайняття посад в підрозділах ГУ ДФС області. За підсумками перевірок 7 претендентам відмовлено у призначенні на посаду.

Операція «Акциз – 2016» на Дніпропетровщині: підсумки

Протягом 2016 року з метою підвищення контролю у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікованої, незаконно виготовленої та переміщеної через митний кордон України підакцизної продукції в Україні проводилась операція «Акциз-2016».

В минулому році в рамках операції «Акциз-2016» фахівцями ДФС Дніпропетровської області з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 21,5 млн. грн., у тому числі алкогольних напоїв на суму 2,8 млн. грн., тютюнових виробів на суму 4,1 млн. грн., спирту на суму 3,2 млн. грн., паливно-мастильних матеріалів на суму 8,8 млн. грн., транспортних засобів на суму 2,4 млн. грн., вилучено 2 млн. марок акцизного податку тощо.

В рамках операції «Акциз-2016» відкрито 8 кримінальних проваджень за ч.3 ст.204 УК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», припинено діяльність 6 підпільних цехів по виготовленню лікеро-горілчаних виробів, складено 33 адміністративні матеріали, по яких вилучено підакцизних товарів на суму 2,3 млн. грн. На підставі судових рішень конфісковано підакцизних товарів на загальну суму 1,26 млн. грн.

Міжрегіональною митницею припинено спробу ввезення брендового одягу та взуття

під виглядом «секонд-хенду»

Посадовими особами Міжрегіональної митниці ДФС припинено спробу незаконного ввезення товарів відомого французького бренду.

Так, 1 грудня 2016 року до митного оформлення було подано попередню митну декларацію на вантаж «одяг та взуття вживані», одержувачем якого виступало підприємство, зареєстроване у м. Києві. Переміщення даного вантажу було поставлено на окремий контроль працівниками Міжрегіональної митниці.

Вантажний автомобіль із зазначеним вантажем 5 грудня 2016 року надійшов у пункт пропуску «Чоп» Закарпатської митниці. Співробітниками Міжрегіональної митниці було ініційовано проведення митного огляду товару у спеціально обладнаному боксі. Під час огляду в середині причепа серед мішків із вживаним одягом було виявлено 240 пакувальних місць загальною вагою понад 5 000 кг з новими одягом та взуттям відомого французького бренду з наявними на них бірками та цінниками. Окрім того, серед товару виявлені речі, які мають ознаки порушення прав інтелектуальної власності відомих брендів.

На даний час тривають дії щодо визначення точної кількості та вартості затриманого товару, а також вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил за ознаками  ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладання штрафу у розмірі 100% вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією зазначених товарів.

Роман Татарінов: У 2016 році у провадженні слідчих підрозділів перебувало понад 8,7 тис. кримінальних проваджень

Одним із основних напрямів роботи слідчих фінансових розслідувань є ефективне розслідування злочинів, вчинених порушниками податкового законодавства. Про це повідомив в.о. начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС Роман Татарінов. 

За його словами, в провадженні слідчих фінансових розслідувань у 2016 році перебувало 8748 кримінальних проваджень, у тому числі 3526 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

«Безпосередньо у 2016 році слідчими фінансових розслідувань розпочато 6800 проваджень, з яких 2461 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини. Закінчено 3358 проваджень, у тому числі 1051 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини», – розповів Роман Татарінов. 

За вказаний період до суду направлено 1113 кримінальних проваджень, у тому числі з обвинувальним актом – 796, що на 62 більше, ніж у 2015 році. 

«У направлених до суду слідчими фінансових розслідувань провадженнях забезпечено відшкодування збитків у розмірі 419,5 млн. грн. Це складає 43% від загальної суми встановлених збитків», – зазначив посадовець. 

При цьому у зв’язку зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою, у 2016 році на підставі ч.4 ст.ст.212 і 212-1 КК України до суду направлено 165 кримінальних проваджень. За ними відшкодовано 338,6 млн. грн. збитків. 

У закінчених провадженнях арештовано коштів та майна на суму 638 млн. грн. Це складає 66% від розміру встановлених збитків, що на 386 млн. грн. більше 2015 року. 

Протягом 2016 року на ДФС України «Пульс»

звернулося 196 мешканців Дніпропетровщини

В минулому році на антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» надійшло 196 звернень від платників податків та громадян Дніпропетровської області, що на 503 звернення менше, ніж у 2015 році.

Розгляд всіх звернень завершено, про вжиті заходи проінформовано заявників у встановлені законодавством терміни.

Майже половина звернень суб’єктів господарювання та громадян (86) стосувались питань, які виникають під час подання звітності та реєстрації накладних.

Крім того, дзвінки на сервіс «Пульс» від мешканців Дніпропетровщини були з приводу питань роботи органів ГУ ДФС області (51 звернення), системи електронного адміністрування ПДВ (31 звернення), перевірок суб’єктів господарювання (6 звернень), роботи Центрів обслуговування платників (5 звернень) тощо. Безпосередньо антикорупційної тематики сервісу стосувалося 10 звернень.

Нагадуємо, номер цілодобової телефонної лінії антикорупційного сервісу Держаної фіскальної служби України «Пульс»: (044) 284-00-07.

Топові затримання на митницях ДФС за 2016 рік

Багато існує різноманітних і схем, і способів, які вигадують порушники аби отримати користь з того чи іншого порушення митного законодавства. Проте митники пильно стежать за дотриманням правил переміщення товарів. Тому на цей раз хочемо представити другу частину зведеного рейтингу порушень митних правил, які виявили на різних митницях протягом 2016 року.

1. «Інструменти» для порушення

В хитромудрий спосіб вибрав громадянин Казахстану аби вивезти майже 13,5 тонн інструментів з нашої країни до своєї батьківщини. Інструмент був розміщений по всій довжині контейнера та прихований серед товару вже заявленого в товаросупровідних документах таким чином, що не дозволяло його візуальний огляд та виявлення без повного вивантаження контейнера.

Незадекларовані інструменти на загальну суму понад 422 тис. грн. виявили під час проведення житомирськими  митниками  огляду контейнеру на станції «Коростень».

Складено протокол про порушення митних правил. За рішенням суду товар конфісковано та застосовано штраф у розмірі 100 % вартості товару.

2. Кошерні продукти

Близько 80 кілограмів замороженого м’яса намагались  провезти до України по так званій зеленці.

Загалом 80 кілограмів продуктів у поліетиленовій упаковці виробника з маркуванням «Kosher For Passover, KADASSIA, kosher for Pesach» знаходилось у трьох текстильних валізах, які виявили  вінницькі митники в пункті пропуску «Аеропорт-Вінниця».

Таку значну партію продуктів харчування виявили у під час митного контролю багажу громадянина Франції, який  прибув рейсом з Варшави до України та обрав спрощену форму митного контролю «зелений коридор», тим самими заявив що жодних товарів понад норму не переміщує. Проте вже при митному огляді багажу виявилось, що громадянин був не зовсім щирим з митниками.

Складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Товари, які незаконно намагався перемістити громадянин Франції на митну територію України, тимчасово вилучені. Триває провадження за справою.

Хочемо нагадати, що відповідно до ч.2 ст. 378 Митного кодексу України громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 Євро на одну особу в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кількості не більше ніж 1 упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу.

3. Неблагонадійна благодійність

Досить часто порушники намагаються ввезти до України новий товар під виглядом бувшого у використанні адже за останній не треба платити митних платежів.

Ось і наступному випадку рівненські митники попередили спробу не тільки ввезення одного товару під виглядом іншого, а й припинили ухилення від сплати митних платежів з товару на загальну суму 2,5 млн. грн.

На адресу однієї української благодійної організації протягом трьох місяців надходив товар, який вказували ділки в митних деклараціях як "Одяг,взуття, ковдри, подушки, килими бувші у вжитку, не більше 25% зношеності, для дорослих та дітей».

Митники провели  повний митний огляд товарів та транспортного засобу. Огляд проводився з повним вивантаженням товару з транспортного засобу, встановленням його кількісних та вагових характеристик. І встановили, що незадекларовані у митних деклараціях та товаросупровідних документах, а також товари без ознак носіння на загальну суму понад 2,5 млн. грн.

Таким чином, декларант порушив вимоги ч. 1 ст. 257 Митного кодексу України, не заявив за встановленою формою точні та достовірні відомості про найменування, вагу та кількість товарів, тобто про наявність товарів, а також точні та достовірні відомості щодо кількості та ваги товарів у заявлених ним до митного оформлення партіях товарів згідно митної декларації.

Складено протоколи про порушення митних правил, відповідальність за яке передбачено статтею 472 Митного кодексу України. 

4. Темна справа зі світлом.

Незаконну схему переміщення через кордон однотипних товарів  на загальну суму понад 1,5 млн. грн. дрібними партіями викрили співробітники Чернігівської митниці ДФС у пункті пропуску «Нові Яриловичі».

Мешканець Києва вивіз за межі Республіки Білорусь через пункт пропуску «Нова Гута» вантаж ламп та освітлювальних приладів китайського виробництва у кількості 441 од. та вартістю 9,5 тисяч доларів. Ці дані надала на запит українських колег Гомельська митниця. Але український пункт пропуску цей же громадянин перетинав уже на іншому транспортному засобі і задекларував, що ввозить лише 25 од. ламп та освітлювальних приладів вартістю понад 400 доларів. На цей товар він надав відповідні документи. Для ввезення решти товарів він залучив місцевих мешканців. Товар розподілили дрібними партіями, щоб вартість кожної не перевищувала 500 доларів (дозволяється ввозити без оподаткування). Загалом  до участі в оборудці було залучено понад 10 осіб. 

Припинена на Чернігівщині оборудка, можливо, була «пробним каменем»… Порушник, здавалося б, провів велику організаційну роботу. Проте прорахувався.

Відносно нього порушено адміністративну справу за ч. 1 ст. 483 (санкції: штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів з їх конфіскацією) та ст. 485 (штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів) Митного кодексу України. Згідно експертного висновку, загальна вартість предметів правопорушення становить 1 510 751 гривень.

5.Палити заборонено

В Запорізькому аеропорту співробітники Запорізької митниці ДФС зафіксували факт нелегального ввезення партії суміші для куріння кальяну.

Як з'ясувалося, громадянин Туреччині прибув до Запоріжжя авіарейсом "Стамбул-Запоріжжя". Разом із іншими пасажирами він свідомо обрав для проходження митного контролю "зелений коридор", який здійснюється у спрощеному порядку і не передбачає заповнення митної декларації. Але у його ручній поклажі, окрім особистих речей, митники виявили 48 пачок тютюну для кальяну вагою 24 кг загальною вартістю 2,4 тисячі гривень.

Згідно з Митним кодексом України громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування лише 250 грамів тютюну із розрахунку на одну особу.

Таким чином громадянин Туреччини порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення на порушника штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів правопорушення.

На Дніпропетровщині відзначено День Соборності України

Відразу в декількох святкових заходах прийняли участь керівництво Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в святковий для України день – День Соборності. В день підписання акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Зранку, 22 січня, у місті Дніпро відбулася святкова церемонія покладання квітів до підніжжя пам’ятника Тарасу Шевченку.

А вже вдень, на Соборній площі Дніпра, святково відкрито пам’ятний знак, що ввібрав в себе і історію України і її сьогодення, і навіть майбутнє – Хрест єдності українських земель.

Пам’ятний Хрест у Дніпрі з’явився завдяки народному депутату України Андрію Денисенко і саме його подякував за чудовий подарунок місту міський голова Борис Філатов.

Завершилося свято у Дніпрі святковим маршем військових Дніпропетровщини та виступом Олега Скрипки з сучасною версією пісні «Зродились ми великої години».

Закриваємо рік без помилок

Неприбуткові організації

Нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) затверджено наказом № 553.

Дані, наведені у Звіті, мають ґрунтуватися на даних бухобліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Звіт подається неприбутковими підприємствами, установами, організаціями (далі — неприбуткові організації) у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) 2016 р.

Таким чином, неприбуткові організації повинні подати Звіт за 2016 р. у період з 01.01.2017 р. по 01.03.2017 р.

Звіт складається із заголовної, основної частин та додатків, які є його невід’ємною частиною.

У рядку 1 заголовної частини Звіту зазначається тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий).

У рядку 2 заголовної частини Звіту передбачена відмітка щодо річного звітного (податкового) періоду, за який він подається.

Також обов’язково у рядку 4 заголовної частині Звіту зазначається повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами.

У рядку 5 — код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом) та код виду економічної діяльності (КВЕД).

У рядку 6 — податкова адреса неприбуткової організації, поштовий індекс, номер телефону та факс.

Дата і номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових організацій (далі — Реєстр) зазначаються у рядку 7 заголовної частини.

Ознака неприбуткової установи (органі­зації) — у рядку 8 заголовної частини фор­ми Звіту.

У рядку 8 — найменування контролю­ючого органу, до якого подається Звіт.

Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі без винятку неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, чи ні.

Отже, профспілки, їх об’єднання та організації профспілок заповнюють частину І Звіту на загальних підставах.

У рядку 1 відображається загальна сума доходів, одержаних неприбутковими організаціями, яка дорівнює сумі рядків 1.1 — 1.16.

При цьому показники у рядках 1.1 — 1.16 заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої організації.

У рядку 1.15 (сума рядків 1.15.1, 1.15.2 ГД та 1.15.3) відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

• суми надходжень благодійної допомоги відображаються у рядку 1.15.1;

• гуманітарної допомоги — у рядку 1.15.2 ГД, що дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;

• суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається постановою № 758, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, відображаються у рядку 1.15.3.

Рядок 1.16 передбачено для відображення інших доходів, які не включено до рядків 1.1 — 1.15 Звіту.

Загальна сума видатків неприбуткової організації відображається у рядку 2 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.1 — 2.6.

Сума використаних неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань відображається у рядку 2.6 і дорівнює сумі рядків 2.6.1, 2.6.2 ГД та 2.6.3. При цьому до рядка 2.6.2 ГД переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Частина II Звіту. Рядки 3 — 6 другої частини Звіту заповнюються лише неприбутковими організаціями, які недотримались вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що такі неприбуткові організації зобов’язані подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Для неприбуткових організацій — порушників вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний (податковий) період «Місяць», який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У рядку 3 Звіту відображається сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням.

Рядок 3.1 ГД дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД, при цьому його значення не повинно перевищувати значення рядка 3.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 5 Звіту та розраховується від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зазначеної у рядку 3 (у тому числі гуманітарної допомоги — рядок 3.1. ГД), та/ або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, зазначеної у рядку 4.

При заповненні рядка 4 слід звернути увагу на те, що згідно із Законом № 1667, який набрав чинності з 20.11.2016 р., для цілей абзацу третього пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 цього пункту, а саме видатків на утримання релігійної організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У рядку 6 відображається сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 %.

Надалі за період з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу квартальну фінансову звітність та Декларацію (наростаючим підсумком) та сплачувати визначений податок на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову звітність і Декларацію та сплачує податок у порядку, встановленому статтями 46, 49, 137 та 57 Податкового кодексу для платників податку на прибуток.

Наприклад, якщо порушення відбулось у серпні, то неприбуткова організація має подати Звіт не пізніше 20 вересня. У рядку 2 заголовної частини Звіту проставляється позначка «08» у полі «Місяць». Цей Звіт складається з початку року по останній день серпня, в якому вчинено порушення.

Неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено порушення. Отже, у такому випадку неприбуткова організація стає платником податку на прибуток з 1 вересня.

При цьому за подальші періоди починаючи з вересня така організація втрачає право звітувати як неприбуткова організація та зобов’язана подавати Деклара­цію і сплачувати податок на загальних підставах.

Така організація зобов’язана була протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює трьом кварталам, тобто не пізніше 09.11.2016 р., подати до контролюючого органу Декларацію, в якій необхідно було відобразити показники фінансово-господарської діяльності за вересень, а також подати з фінансову звітність за дев’ять місяців 2016 р.

Відповідно, за подальші звітні (податкові) періоди такого року, а саме за звітний (податковий) період «Рік», така неприбуткова організація має подати Декларацію, до якої включити показники фінансово-господарської діяльності за вересень — грудень такого року, а також подати річну фінансову звітність.

З наступного звітного (податкового) року така організація подає Декларацію у порядку, встановленому для платників податку на прибуток разом з квартальною або річною фінансовою звітністю.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Рядок 7 розділу «Виправлення помилок» Звіту заповнюється у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданих звітах відповідно до ст. 50 Податкового кодексу, шляхом уточнення показників податкового зобов’язання, розрахованого у разі порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу та відображається:

• у рядку 8-у розмірі 5 % у разі відображення недоплати у складі Звіту, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (показник переноситься з рядка 6 таблиці 2 додатка ВП);

• у рядку 10 — у розмірі 3 % у разі відображення недоплати в уточнюючому Звіті (розраховується від суми зобов’язання, що має позитивне значення, відображеного у рядку 7 уточнюючого Звіту). У рядку 9 Звіту відображається пеня.

У разі якщо неприбутковою організацією виявлено помилку у раніше поданому Звіті, така організація має право подати:

• Звіт з позначкою «звітний новий» — у разі подання такого Звіту в терміни, визначені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу для подання податкової декларації;

• Звіт з позначкою «уточнюючий» — у разі його подання після встановленого строку.

• Звіт з позначками «звітний новий» або «уточнюючий» має містити повну інформацію про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за звітний (податковий) період.

ДОДАТОК ВП

Цей додаток складається з двох таблиць. Таблиця 1 призначена для врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и). У таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок.

Додаток ВП надається у разі виправлення помилок, пов’язаних з обчисленням податкового зобов’язання, у разі витрачання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Водночас у разі необхідності уточнення показників, які відображаються у частині І Звіту, неприбутковою організацією також може бути подано уточнюючий Звіт або Звіт з позначкою «звітний новий», навіть якщо це не призводить до визначення податкових зобов’язань.

ДОДАТОК ГД

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою. Цей додаток доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік».

Розділ 2 «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатка ГД доповнено колонкою, в якій необхідно зазначити дані митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, код товару за УКТ ЗЕД).

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Слід зауважити, що фінансова звітність разом зі Звітом за 2016 р. подається за бажанням неприбуткової організації. При цьому у відповідних клітинках поля Звіту «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» проставляється позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.

Зміни в законодавстві-2017

Податок на додану вартість

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Згідно з пп. 4 п. 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу з 01.01.2017 р. втратила чинність ст. 209 цього Кодексу, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ (далі — спецрежим).

Таким чином, починаючи з 01.01.2017 р. усіх сільгоспвиробників, які зареєстровані як суб'єкти спецрежиму, переведено на загальну систему оподаткування ПДВ. При цьому Законом № 1791 підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу доповнено новими пунктами 48 — 50, якими регламентовано порядок:

• закриття додаткових електронних рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ. Так, відповідно до п. 48 зазначеного підрозділу додаткові електронні рахунки закриваються з дня, що настає за граничним строком сплати податкових зобов'язань за грудень 2016 р., для платників, які обрали квартальний податковий період, — за IV квартал 2016 р. Тобто додаткові електронні рахунки платників податку, які застосовують місячний звітний період, будуть закриті з 31.01.2017 р., а додаткові електронні рахунки платників податку, які обрали квартальний податковий період, - з 20.02.2017 р.;

• реєстрації податкових накладних, складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму. Відповідно до п. 49 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування у ЄРПН, складених платниками-сільгосппідприємствами, що до 01.01.2017 р. застосовували спецрежим, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг має бути здійснена не пізніше 15.01.2017 р.;

• перенесення суми від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом, що сформувалася в результаті здійснення сільськогосподарської діяльності в межах спецрежиму, до податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом. Пунктом 50 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу визначено, що сума від'ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована платниками-сільгосппідприємствами, що до 01.01.2017 р. застосовували спецрежим, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 р./ІУ квартал 2016 р. переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, в якій відображаються розрахунки з бюджетом. Тобто у разі якщо у сільгоспвиробника за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на спецрежимі було задекларовано від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом (значення рядка 21 декларації 0121 - 0123, 0130), то такі суми податку переносяться з податкової декларації з ПДВ із позначкою 0121 — 0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на    спеціальному режимі (грудень 2016 р./ІУ квартал 2016 р.), до податкової декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 р. (січень 2017р./І квартал 2017 р.).

Крім того, Законом № 1791 Закон № 1877 доповнено ст. 16¹. Відповідно до цієї статті сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільгосптоварів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських  товарів  становить  не  менше 75 % вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, який здійснює види діяльності, установлені п. 16¹.З ст. 16¹ зазначеного Закону, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільгосппродукції після його   внесення   контролюючим    органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

 З метою реалізації зазначених положень Законом № 1791 підрозділ 2 розділу XX Податкового   кодексу доповнено п. 51, яким  установлено, що з 01.01.2017 р. до 01.01.2022 р. платники — сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877, подають податкову декларацію з ПДВ з додатком, у якому зазначають:

•  розрахунок податкових зобов'язань позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 16¹ Закону № 1877, протягом звітного (податкового) періоду;

• розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

Також слід зазначити, що п. 54, яким відповідно до Закону № 1797 було доповнено підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу, передбачено, що штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом, не застосовуються до сільгосппідприємств, що застосовували спецрежим, за заниження ними податкового зобов'язання з ПДВ або завищення бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Кодексу, за звітні (податкові) періоди з 01.01.2016 р. по 01.01.2017 р.

ПОВЕРНЕННЯ НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Урегульовано питання повернення платнику податку надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ, що були сплачені до бюджету шляхом внесення Законом № 1797 змін до ст. 43 Податкового кодексу, якими передбачено, що у разі повернення таких зобов'язань, зарахованих до бюджету з електронного рахунку платника податку у порядку, визначеному п. 200ˡ.5 ст. 200ˡ цього Кодексу, такі кошти підлягають поверненню винятково на електронний рахунок платника, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов'язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Таким чином, на електронний рахунок повертатимуть лише ті надміру сплачені кошти, які було сплачено до бюджету з такого електронного рахунку в рахунок сплати податкових зобов'язань з ПДВ.

При цьому також передбачено врегулювання   питання   «розблокування» коштів на електронних рахунках платників податку, які було повернуто на такі рахунки у період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. платнику податку відповідно до п. 43.4 ст. 43 Податкового кодексу.

Так, Законом № 1797 підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу доповнено п. 53, відповідно до якого 20.01.2017 р. значення реєстраційної суми (ΣНакл) збільшується на суму коштів, повернутих у період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. платнику податку відповідно до п. 43.4 ст. 43 цього Кодексу на електронний рахунок:

• перерахованих з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету;

• перерахованих з електронного рахунку до бюджету за заявою платника відповідно до п. 200ˡ.6 ст. 200ˡ Податкового  кодексу, який  діяв  у  період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р.

У межах суми такого збільшення платник податку має право подати заяву та перерахувати кошти з електронного рахунку на свій поточний рахунок відповідно до п. 200ˡ.6 ст. 200ˡ Податкового кодексу.

Тобто платник податку суму такого збільшення має право використати на власний розсуд:

• або для реєстрації податкової накладної;

• або повернути на власний поточний рахунок.

НАКЛАДНІ/РОЗРАХУНКИ КОРИГУВАННЯ

Відповідно до змін, внесених Законом № 1797 до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП) стали обов'язковими реквізитами податкової накладної для всіх без винятку товарів і послуг.

Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право  зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.

При цьому до 31.12.2017 р. штрафні санкції, передбачені п. 120ˡ.З ст. 120ˡ Податкового кодексу, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП, не застосовуватимуться (п. 35ˡ підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу).

Водночас слід звернути увагу, що реалізація норми Податкового кодексу щодо зазначення в податковій накладній коду послуги згідно з ДКПП можлива лише після внесення змін до форми податкової накладної, яка на сьогодні затверджена наказом № 1307, у частині доповнення форми новою графою, відведеною для зазначення такого коду.

Однак вказане не поширюється на реквізит щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, оскільки чинна редакція форми податкової накладної дає змогу зазначати такий код відповідно до вимог Податкового кодексу.

Таким чином, у податкових накладних, складених на операції з постачання товарів починаючи з 01.01.2017 р., у графі 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» розділу Б табличної частини податкової накладної та у графі 4 розділу Б табличної частини розрахунку коригування до такої податкової накладної обов'язково має бути зазначений код товару УКТ ЗЕД.

Винятки становлять податкові накладні/ розрахунки коригування, які не передбачають постачання товарів (складені відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, складені на перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання). У таких податкових накладних/розрахунках коригування код товару згідно з УКТ ЗЕД не зазначається.

Слід зауважити, що змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу, надано право платникам податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена цим Кодексом, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо щодо кожної операції з постачання товарів/послуг.

Звертаємо увагу, що помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної (крім помилок у коді товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов'язань, не будуть причиною неприйняття податкових накладних в електронному вигляді (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Важливим є те, що збільшено терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу), а саме:

• єдиний граничний строк реєстрації податкових накладних та/ або розрахунків коригування у ЄРПН 15 календарних днів з дати складання податкової накладної/розрахунку коригування замінено на такі строки реєстрації:

_______________________________________________________________________________________

для податкових накладних/ розрахунків                           до останнього дня (включно) календарного

коригування, складених з 1 по 15 календарний                місяця, в якому вони складені

день (включно) календарного місяця

_______________________________________________________________________________________

для податкових накладних/розрахунків                            до 15 календарного дня (включно)

коригування до податкових накладних,                            календарного місяця, що настає за місяцем, в

складених з 16 по останній календарний                          якому вони складені

день (включно) календарного місяця

_______________________________________________________________________________________

 

Наприклад, податкова накладна, складена  10.02.2017  р., може бути зареєстрована в ЄРПН без застосування штрафних  санкцій,  передбачених  ст. 120¹ Податкового  кодексу, до 28.02.2017 р. включно, а податкова накладна, складена 17.02.2017 р., - до 15.03.2017 р. включно;

•  чітко визначено термін, після закінчення якого податкова накладна/розрахунок коригування не можуть бути зареєстровані в ЄРПН: платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в ЄРПН протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов'язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

Також збільшено з 15 до 90 днів термін проведення документальної   перевірки   платника   податку   у   разі   подання на нього скарги про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Звертаємо увагу, що з 01.04.2017 р. запроваджується механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення (критерії визначатимуться Мінфіном України) та відновлення такої реєстрації, у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації.

При цьому період з 01.04.2017 р. по 01.07.2017 р. вважатиметься тестовим для запровадження процедури зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН.

Крім того, вдосконалено механізм застосування штрафних санкцій у разі не-реєстрації або несвоєчасної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та застосування штрафних санкцій при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних, у тому числі складених неплатникам податку (за винятком певних операцій) (ст. 120¹ Податкового кодексу).

ЗМІНИ У СЕА ПДВ

У зв'язку зі змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 200¹.6 ст. 2001 Податкового кодексу, сплата до бюджету податкових зобов'язань за уточнюючими розрахунками до податкових декларацій здійснюватиметься з електронних рахунків. Таким чином, у разі необхідності сплати податкових зобов'язань з ПДВ на підставі уточнюючих розрахунків платнику податку потрібно буде поповнити власний електронний рахунок (за умови недостатності коштів на ньому для сплати таких податкових зобов'язань).

Платникам податку, у яких наявна сума ΣПеревищ (загальна сума податкових зобов'язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься у складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН), а реєстраційна сума (ΣНакл) є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування за звітні періоди виникнення такого показника ΣПеревищ, надано право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ΣПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов'язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р. (включаючи податкові зобов'язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов'язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ΣПопРах незалежно від значення показника ΣНакл (п. 200¹.9 ст. 200¹ Податкового кодексу).

При цьому платник податку може зареєструвати в такому порядку тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов'язань, зазначених у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ).

Передбачено можливість врахування суми ΣНакл платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформованої на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, під час обрахунку суми ΣНакл правонаступника такого платника податку.

Сума ΣНакл платника, реорганізованого шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи такого платника (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), використовується під час обрахунку суми ΣНакл правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом (п. 200¹.З ст. 200¹ Податкового кодексу).

Водночас виключено можливість щодо перерахування надміру зарахованих коштів на електронний рахунок (якщо на дату подання податкової звітності з податку с(ума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності) до бюджету в рахунок сплати податкових зобов'язань з ПДВ.

Податковий кредит

Законом № 1797 доповнено ст. 201 Податкового кодексу нормою, якою визначено, що податкові накладні, складені після 01.07.2017 р. та зареєстровані в ЄРПН, є достатньою підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Крім того, виключено норму щодо можливості віднесення сум податку, сплачених (нарахованих) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, до податкового кредиту для платників податку, що застосовують касовий метод, не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку.

Натомість на таких платників податків поширено загальний термін віднесення сум податку до податкового кредиту, а саме: 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/ розрахунків коригування (п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу).

ВІД'ЄМНЕ ЗНАЧЕННЯ

Надано можливість суму від'ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду платника, що реорганізується, переносити до складу податкового кредиту правонаступника.

Слід зазначити, що таке перенесення може бути здійснено виключно у разі підтвердження суми від'ємного значення документальною перевіркою контролюючого органу.

БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ

Статтею 200 Податкового кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 1797, передбачено запровадження одного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на заміну двох реєстрів, що діяли у 2016 р., з одночасним скасуванням критеріїв, відповідність або невідповідність яким давала право на віднесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування до того чи іншого реєстру.

При цьому щодо заяв на повернення суми бюджетного відшкодування, що були подані до 2017 р., передбачено формування:

• на підставі двох реєстрів заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, що діяли у 2016 р., — єдиного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування у хронологічному порядку їх надходження;

• у хронологічному порядку надходження заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ — Тимчасового реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданихдо 01.02.2016 р., за якими  станом на 01.01.2017 р. суми ПДВ не відшкодовані з бюджету.

Крім того, передбачено здійснення бюджетного відшкодування ПДВ органами казначейства на підставі даних Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування без висновків контролюючих органів (пункти 200.12, 200.13 ст. 200 Податкового кодексу).

При цьому бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку (п. 55 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

ЗМІНИ В ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕННЯХ

Уточнено об'єкт оподаткування ПДВ, а саме передбачено, що безоплатне постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу є об'єктом оподаткування ПДВ (п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу).

Урегульовано питання оподаткування ПДВ операцій з продажу компаніями лізингових портфелів (пп. 196.1.5 п. 196.1 ст. 196 Кодексу).

Виключено норми щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію України ПАТ «Нафтогаз України» природного газу (п. 197.22 ст. 197 Кодексу).

Установлено, що у разі використання основних засобів не в господарській діяльності внаслідок їх фізичної ліквідації не визнається умовне постачання і відповідно не нараховуються «умовні» податкові зобов'язання з ПДВ (п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу).

Запроваджено застосування нульової ставки ПДВ на операції магазинів безмитної торгівлі з продажу ними товарів фізичним особам, які в'їжджають на митну територію України в пунктах пропуску через державний кордон України, відкритих для міжнародного повітряного сполучення.

ПІЛЬГИ В ОПОДАТКУВАННІ

Продовжено до 01.01.2023 р. пільги в оподаткуванні ПДВ космічної галузі (п. З підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

Також продовжено до 01.01.2018 р. звільнення від оподаткування ПДВ операції з постачання національних фільмів, а також постачання робіт та послуг з виробництва національних фільмів та іноземних фільмів, дубльованих, озвучених, субтитрованих державною мовою на території України, а також постачання робіт та послуг із дублювання, озвучення та/або субтитрування державною мовою іноземних фільмів на території України (п. 12 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

Крім того, до 01.01.2019 р. продовжено звільнення від оподаткування ПДВ операцій із постачання, у тому числі операції з імпорту, відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (п. 23 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

Продовжено до 01.01.2019 р. касовий метод визначення дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту платниками податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення, а також додано до цього переліку платників податку, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (п. 44 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

До 01.01.2019 р. продовжено звільнення від оподаткування ПДВ за операціями з постачання на митній території України вугілля та/або продуктів його збагачення, а також уточнено термін подання заяви щодо відмови від використання такої пільги, яка подаватиметься до настання звітного періоду, в якому платник податку не передбачає використання зазначеної пільги (п. 45 підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу).

Установлено розстрочення (рівними частинами) сплати ПДВ на термін до 36 календарних місяців (без нарахування процентів та пені) на операції з ввезення на митну територію України деревообробного обладнання та обладнання для виробництва медичних виробів (пункти 58 та 59 зазначеного підрозділу).

Законом № 1795 підрозділ 2 Перехідних положень Податкового кодексу доповнено нормами щодо тимчасового, до 01.01.2025 р., звільнення від оподаткування ПДВ суб'єктів літакобудування за операціями з:

• ввезення на митну територію України товарів, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості;

• постачання результатів науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

При цьому визначено, що в установлений період (до 01.01.2025 р.) операції з продажу продукції (послуг), виробленої зазначеними підприємствами за рахунок коштів держбюджету, оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою.

Про справляння орендної плати за земельні ділянки

державної і комунальної власності

Новомосковська ОДПІ повідомляє наступне.

Право оренди земельної ділянки відповідно до статті 93 Земельного кодексу України (далі – Земельний кодекс) – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності.

Відповідно до пункту 288.1 статті 288 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Форму договору оренди земельної ділянки затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2004 №220 «Про затвердження Типового договору оренди землі». Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №843 «Про внесення змін до Типового договору оренди землі» внесено зміни до Типового договору оренди землі і, зокрема, у частині визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Звертаємо увагу, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зазначені зміни.

Форму надання інформації затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.09.2015 №783 «Про затвердження форми Переліку орендарів, з якими укладено договори оренди землі державної або комунальної власності».

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у користування визначено статтею 122 Земельного кодексу.

Зокрема, сільські, селищні, міські ради передають у користування земельні ділянки для всіх потреб із земель комунальної власності відповідних територіальних громад.

Обласні та районні ради передають у користування земельні ділянки для всіх потреб з відповідних земель спільної власності територіальних громад.

Районні державні адміністрації передають у користування земельні ділянки для всіх потреб із земель державної власності (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення), у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб, а за межами населених пунктів для ведення водного господарства, будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району та індивідуального дачного будівництва.

Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають у користування земельні ділянки сільськогосподарського призначення для всіх потреб, окрім земельних ділянок дна територіального моря та зони відчуження, зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Обласні державні адміністрації передають у користування земельні ділянки із земель державної власності для всіх потреб (крім повноважень, визначених для районних державних адміністрацій та органів державної влади з питань земельних ресурсів) у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена.

Крім того, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про вилучення земельних ділянок, їх викуп або примусове відчуження і надавати їх у користування для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

З початку року стартувала кампанія декларування – 2017

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків податкові декларації про майновий стан та доходи (далі – Декларація) подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.

Якщо Декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний термін.

Відповідно до пункту 179.10 статті 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно (п.179.9 ст. 179 ПКУ).

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма Декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479.

Граничні строки подання Декларації:

- для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання Декларації за 2016 рік – 03.05.2017;

- для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017.

Змінена форма податкової декларації про майновий стан і доходи

Новомосковська ОДПІ нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» з 1 січня 2017 року змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), яка подається фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), про отримані у 2016 році доходи. За цією формою також мають право подати декларації громадяни для отримання податкової знижки за минулий рік.

Відповідно до внесених змін кількість додатків до декларації зменшено з чотирьох до двох. У зв’язку із запровадженням ставки податку у розмірі 18% замість 15% та 20%, скасовано додаток до декларації, який передбачав здійснення перерахунку ПДФО при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, у випадках, передбачених п.п.«є» п.176.1 ст.176 ПКУ. Отже, платники податків за результатами декларування за 2016 рік не повинні проводити перерахунок ПДФО та заповнювати окремий додаток у разі отримання доходів від двох та більше податкових агентів.

Також скасовано додаток до декларації, в якому платник податків здійснював розрахунок податкових зобов’язань з отриманих іноземних доходів. Тепер сума отриманих іноземних доходів (перерахованих у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів), відповідні податкові зобов’язання, інформація щодо країни походження доходу та назви валюти відображається у декларації без заповнення окремого додатку.

Таким чином, на сьогодні у додатках до декларації платник здійснює розрахунок податкових зобов’язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначенні інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2). Крім того, для зручності платників податків у відповідних рядках додатків до декларації зазначені ставки ПДФО та військового збору.

Також, платники податків, які отримали доходи від продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, які згідно з ПКУ не підлягають оподаткуванню, при заповненні декларації відображають такі доходи в окремому рядку.

З 01.01.2016 змінено порядок сплати авансових платежів з ПДФО фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такі особи розраховують та сплачують авансові платежі згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

У зв’язку із зазначеними змінами, тепер фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у декларації (графа 6 рядка 10.7) відображають загальну (річну) суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, яка розраховується у розділі І додатку Ф2 до декларації та дорівнює значенню рядка 1.1 додатку Ф2.

Разом з тим, довідково у рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 платники відображають суму сплачених авансових платежів з ПДФО та залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню.

Звертаємо увагу, що у декларації відображається чистий оподатковуваний дохід самозайнятих осіб наступним чином:

- фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохід вказується у графі 3 рядка 10.7 декларації,

- фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, – у графі 3 рядка 10.8 декларації.

Розпочалася деклараційна кампанія – 2017

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання у дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Декларування доходів, отриманих у 2016 році,

здійснюється за оновленою звітністю

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з 1 січня  2017 року розпочалася деклараційна кампанія – 2017, за якою окремі категорії фізичних осіб:

- зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за  2016 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору;

- мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Звертаємо увагу, що звітування про отримані у 2016 році доходи фізичні особи повинні здійснювати за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від  02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479 (далі – наказ № 821).

Наказом №821 Декларацію приведено у відповідність до змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 24.12.2015 №909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», а саме:

- кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат, а саме:

1) «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами» (додаток Ф1);

2) «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятими особами» (додаток Ф2);

- змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;

- уточнені показники Декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% тощо.

Звертаємо увагу, що Наказ №821, Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи у редакції Наказу №821, податкова декларація про майновий стан і доходи та додатки до неї, затверджені Наказом №821, розміщені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/70310.html

Роздрібний акциз з пального скасовано

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині акцизного податку.

Так, зокрема, підпунктом 2 пункту 1 розділу I Закону №1791 у п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ із визначення терміну «реалізація суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» вилучено положення щодо реалізації пального, як фізичного відпуску з автозаправної станції (АЗС) та/або автомобільної газозаправної станції (АГЗС) незалежно від форми розрахунків.

Таким чином, з 01.01.2017 скасовано акцизний податок із роздрібного продажу пального.

З урахуванням змін, внесених Законом №1791 до п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 ПКУ, у п.п.215.3.10 п.215.3 ст.215 ПКУ виключена норма, відповідно до якої для пального, що реалізується суб’єктами господарювання у роздрібній торгівлі, ставка акцизного податку становить 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару.

Акцизний податок з роздрібного продажу пального у розмірі 0,042 євро за 1 л, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС, перенесено до основної ставки акцизного податку, що сплачується виробниками та імпортерами.

Водночас на суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію пального та не є платниками акцизного податку з роздрібного продажу пального, як і раніше, поширюються норми ПКУ щодо функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального.

Такі суб’єкти господарювання не заповнюють розділ II додатка 6 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» до декларації акцизного податку

Звертаємо увагу, що зазначені норми стосуються лише операцій з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі пальним, здійснені після 01.01.2017.

Подовжено термін приведення установчих документів у відповідність до чинного податкового законодавства для усіх неприбуткових організацій

Новомосковська ОДПІ нагадує, що відповідно положень п.35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17.07.2015 №652-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що не відповідають вимогам п.133.4 ст.133 ПКУ, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій були зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПКУ та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до пунктів 34, 35 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, а саме: термін приведення установчих документів неприбуткових організації у відповідність із нормами п.133.4 ст.133 ПКУ продовжено до 1 липня 2017 року.

При цьому, раніше Законом України від 06.10.2016 №1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» було передбачено норму, відповідно до якої тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ.

Нагадуємо, що відповідно до положень п.133.4.1 п.133.4 ст.133 ПКУ, неприбутковою підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами).

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя. (п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 ПКУ).

Антикорупційний сервіс «Пульс»

 Сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» - це гаряча телефонна лінія, інформація за якою приймається цілодобово. 

Нагадаємо, що за допомогою сервісу «Пульс» можна поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби, оперативно та в повному обсязі вирішити суперечливі питання, які виникають у сфері адміністрування податків та у митній сфері. Телефон цілодобової лінії (044) 284-00-07.

У разі звернення на сервіс при наданні інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по-батькові (або посаду, назву суб’єкта господарювання), місце проживання (адресу юридичної особи) та обов’язково зазначити назву органу ДФС, з яким пов’язана подія, коли відбулась подія, прізвище, ім’я, по-батькові працівника органу ДФС, в роботі якого вбачаються протиправні або корупційні дії, та суть проблеми, яка виникла.

Працівник сервісу повідомляє клієнта про результати розгляду інформації в режимі Call-back невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. У тому випадку, якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів. Слід зазначити, що результати розгляду анонімної інформації не повідомляються.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –

податкові зміни 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до ст.266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка регламентує правила нарахування податку на нерухоме майно.

Законом внесено зміни у частині адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зокрема:

- розширено перелік об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які не є об’єктом оподаткування, додано об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій; об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій; об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз має затвердити Кабінет Міністрів України; об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей;

- не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено АТО (підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» ПКУ).

- з 2017 року пільги з податку на нерухоме майно, передбачені п.п.266.4.1 та п.п.266.4.2 ПКУ, для фізичних осіб не застосовуються до:

• об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо їх площа перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.п.266.4.1 ПКУ*;

• об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

____________________

* Згідно з п.п.266.4.1 база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

- для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

- для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

- для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Особливості проведення перерахунку частки використання товарів/послуг,

необоротних активів в оподатковуваних операціях протягом 2016 року

Новомосковська ОДПІ інформує, що Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними запитами платників ПДВ щодо порядку проведення перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях протягом 2016 року, повідомила наступне.

З урахуванням змін, внесених до статті 198 розділу V Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Законами України від 28.12.2014 №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» та від 16.07.2015 №643-VІП «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість», з 01.07.2015 податковий кредит звітного періоду формується платником податку із сум податку на додану вартість (далі – ПДВ), нарахованих (сплачених) при придбанні товарів/послуг незалежно від напряму їх використання (в оподатковуваних чи неоподатковуваних операціях).

Пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ визначено, що платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 розділу V ПКУ, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у терміни, встановлені ПКУ для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, у разі, якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання та/або починають використовуватися в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, що здійснюються платником податку у межах балансу, та в операціях, що не є господарською діяльністю.

Таким чином, для платників податку, в діяльності яких одночасно мають місце і оподатковувані і неоподатковувані операції, основна відмінність діючого з 01.07.2015 порядку формування податкового кредиту у порівнянні з попередніми звітними періодами полягає у тому, що та частина ПДВ, яка раніше не могла бути включена до складу податкового кредиту, оскільки припадала на частку неоподатковуваних операцій, зараз до податкового кредиту включається, але одночасно донараховується розрахунково визначена відповідна сума умовних податкових зобов’язань.

Донарахування таких податкових зобов’язань здійснюється шляхом складання зведеної податкової накладної не пізніше останнього календарного дня відповідного звітного періоду. Така податкова накладна підлягає реєстрації в ЄРПН за загальновстановленими правилами.

При нарахуванні податкових зобов’язань використовується ставка податку    (20 або 7 відсотків), яка зазначена в отриманій від постачальника податковій накладній, складеній ним при постачанні товарів/послуг, необоротних активів.

Якщо товари/послуги, необоротні активи були придбані без ПДВ (придбані у неплатників ПДВ, операції з їх постачання звільнені від оподаткування тощо), то у разі їх призначення для використання та/або початку використання в неоподатковуваних операціях, нарахування податкових зобов’язань не здійснюється незалежно від дати придбання таких товарів/послуг, необоротних активів.

Для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 01.07.2015, які призначалися для використання та/або починають використовуватися у неоподатковуваних операціях після цієї дати, наприклад, вже у 2016 році, податкові зобов’язання згідно з пунктом 198.5 статті 198 розділу V ПКУ нараховуються тільки у випадку, якщо суми податку, нараховані (сплачені) під час їх придбання або виготовлення, були включені до складу податкового кредиту.

У 2017 році змінено ставки акцизного податку на тютюн і тютюнові вироби

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни, зокрема, до пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким регулюються ставки акцизного податку.

Так, пунктом 8 розділу I Закону №1791 внесені зміни, зокрема, до підпунктів 215.3.2 – 215.3.3 пункту 215.3 статті 215 ПКУ щодо ставок акцизного податку на тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, відповідно до яких:

на 40% збільшено:

• специфічні ставки податку:

- на тютюнові вироби – з 318,26 грн. до 445,56 грн. за 1000 шт.;

- на тютюнову сировину, тютюнові відходи, тютюн та замінники тютюну – з 399,84 грн. до 559,78 грн. за 1 кг (нетто);

• мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку із сигарет з фільтром та без фільтра і цигарок – з 425,75 грн. до 596,05 грн. за       1000 штук. При цьому, адвалорну ставку акцизного податку на сигарети з фільтром та без фільтра і цигарки залишено без змін на рівні 12%.

Для визначення бази оподаткування акцизним податком для тютюну, замінників тютюну, тютюнової сировини та тютюнових відходів ПКУ доповнено новою нормою щодо ваги нетто, а саме:

«Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі, якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції)».

Нарахування земельного податку фізичним особам – податкові зміни 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 281 та 286 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують правила нарахування земельного податку фізичним особам.

Законом внесено зміни у частині адміністрування земельного податку (далі – податок) з фізичних осіб, зокрема:

- передбачено, подання фізичною особою, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, до 1 травня поточного року письмової заяви у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву;

- передбачено, що нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

- розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Плата за землю – податкові зміни 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статей 282, 288 – 289 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які регламентують правила нарахування плати за землю та орендної плати.

Законом внесено зміни у частині адміністрування плати за землю, зокрема:

- передбачено звільнення від сплати земельного податку для деяких категорій державних і комунальних закладів та установ, а саме:

а) державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку, а також дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

б) державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

- встановлено, що договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ); розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території. Річна сума платежу для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується КМУ, не може перевищувати 0,1% нормативної грошової оцінки;

- з метою індексації нормативної грошової оцінки встановлено нову верхню граничну межу індексу споживчих цін – якщо індекс споживчих цін перевищує 115%, такий індекс застосовується із значенням 115.

Змінено ставки акцизного податку

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни, зокрема, до пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким регулюються ставки акцизного податку.

З 01.01.2017 діють нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що не маркуються марками акцизного податку (до 8,5% об’ємних одиниць), тютюн і тютюнові вироби та пальне.

З 01.03.2017 почнуть діяти нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку (пункт 1 розділу II Закону №1791).

Так, пунктом 8 розділу I Закону №1791 внесені зміни, зокрема, до п.п.215.3.1 п.215.3 ст.215 ПКУ щодо ставок акцизного податку на спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, відповідно до яких ставки податку збільшено:

на 12%:

- на вина кріплені, вермути – з 7,16 грн. до 8,02 грн. за 1 л;

- на вина ігристі та газовані – з 10,40 грн. до 11,65 грн. за 1 л;

- на пиво – з 2,48 грн. до 2,78 грн. за 1 л;

- на сидр і перрі (без додання спирту) – з 0,95 грн. до 1,06 грн. за 1 л;

на 18%:

- на коньяки – з 89,94 грн. до 105,80 грн. за 1 л;

на 20%:

- на лікеро-горілчану продукцію – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;

- на інші зброджені напої з доданням спирту – з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;

- на спиртовмісні харчові продукти з вмістом спирту етилового більше 8,5% об’ємних одиниць – з 141,06 грн. до 169,27 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

 

Окремо виділено плодово-ягідні вина без додання спирту, тобто зброджені напої, одержані виключно у результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5% об’ємних одиниць, на які встановлено ставки, як на сидр і перрі (без додання спирту), у розмірі 1,06 грн. за 1 л.

Ставки акцизного податку на слабоалкогольні напої (до 8,5% об’ємних одиниць) доведено до єдиних ставок із лікерно-горілчаними виробами, тобто зменшено з 211,59 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

Ставки акцизного податку на сухі вина не змінено і складають 0,01 грн. за 1 л.

Нові можливості оновленого сервісу ДФС «Електронний кабінет платника»

Новомосковська ОДПІ нагадує, що оновлена версія електронного сервісу Державної фіскальної служби України «Електронний кабінет платника» впроваджена з лютого 2016 року.

Модернізований сервіс включає дві функціональні частини:

- відкрита (загальнодоступна);

- приватна (особистий кабінет).

Користуватися функціоналом відкритої частини можна без ідентифікації особи, тобто без використання електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП).

Через відкриту частину платник має можливість:

- ознайомитися з останніми актуальними новинами ДФС, а також дізнатися про нововведення та доопрацювання сервісу (сервіс «Новини»);

- отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності (сервіс «Податковий календар»);

- дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників (сервіс «Контакти та адреси ЦОП»);

- переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності (сервіс «Бланки податкової звітності»)

- заповнити податкову декларацію про майновий стан і доходи (сервіс «Декларація про майновий стан»);

- у режимі реального часу отримати інформацію з реєстрів ДФС, що є загальнодоступними (сервіс «Інформація з реєстрів»): дані про взяття на облік платників податків; дані реєстру платників єдиного податку; дані реєстру платників акцизного податку з реалізації пального; дані реєстру страхувальників; дані реєстру платників ПДВ; дані реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами; дані реєстру неприбуткових установ та організацій; інформацію про РРО; інформацію про книги РРО; інформацію про публічну інформацію, а також отримати довідку про відсутність заборгованості.

Сервіс «Довідка про відсутність заборгованості» в «Електронному кабінеті платника» надає можливість: платникам – подавати заяви та отримувати довідки; органам ДФС – підтверджувати відсутність заборгованості довідкою, а третім особам – переглядати видані платникам довідки.

Щоб скористатися приватною частиною платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. У приватній частині сервісу («Вхід до особистого кабінету») після ідентифікації платнику надається можливість переглянути особисту інформацію:

- скористатися індивідуальним податковим календарем;

- переглянути та перевірити свої облікові дані;

- створити запит для отримання інформації;

- подати реєстраційну заяву платника ПДВ, заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ, заяву про видачу довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів;

- направити листа до органу ДФС;

- переглянути стан розрахунків з бюджетом за останні два роки;

- зареєструвати податкові накладні у Єдиному реєстрі податкових накладних;

- скористатися сервісами системи «Електронного адміністрування ПДВ» (для платників ПДВ).

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники ПДВ та інші платники в «Електронному кабінеті» також мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді.

Для фізичних осіб (громадян) сервіс «Електронний кабінет платника» надає можливість створити запит щодо отримання відомостей про суми отриманих доходів та утриманих податків, що важливо у період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій.

На головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС повідомлено, що для покращення сервісного обслуговування платників, фахівцями ДФС було спрощено роботу «Електронного кабінету платника» (оновлена версія). Відтепер для роботи з сервісом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Внесені зміни до порядку заповнення документів

на сплату податків та зборів

Новомосковська ОДПІ звертає увагу, що 18.10.2016 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 05.09.2016 №811, що зареєстрований у Міністерстві фінансів України 20.09.2016 за №1272/29402 (далі – Наказ №811).

Зазначеним Наказом затверджено зміни до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів (далі – Порядок), що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за №974/27419).

Відповідного до Наказу №811, зокрема, у новій редакції викладено додаток до Порядку (пункт 10) «Перелік кодів видів сплати».

Наказ №811 опубліковано в «Офіційному віснику України» від 18.10.2016 №80.

З 2017 року розширено поняття «незалежна професійна діяльність»

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до статті 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яка містить визначення понять.

Так, зокрема, з урахуванням змін, внесених підпунктом 3 пункту 1 розділу I Закону №1791 до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, незалежна професійна діяльність це – участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб;

Таким чином з 2017 року до осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю також відносяться і приватні виконавці.

2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

На Дніпропетровщині припинено діяльність конвертаційного центру, діяльність якого завдала збитків державі на 12 млн. гривень

Працівниками податкової міліції Дніпропетровської області в рамках розслідування криміналь- ного провадження за ч.5 ст.27, та ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність конвертаційного центру, що надавав послуги підприємствам, зареєстрованим на території Київської, Пол- тавської, Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Злочинну діяльність було організовано групою осіб, які без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали низку транзитно-конвертаційних суб’єктів підприємницької діяльності.

Схема конвертації полягала в наступному: реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входять до складу конвертаційного центру за нібито придбану сільськогосподарську продукцію. Потім грошові кошти знімались з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств з подальшою передачею із пакетом документів.

Обіг проконвертованих коштів протягом 2015-2016 років через розрахункові рахунки, відкриті в відділеннях банків, склав 100 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають понад 12 млн. гривень.

На підставі ухвали суду проведено обшуки в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, де вилучено 276 тис. гривень готівкою, 8 печаток, 12 банківських карток, комп’ютерну техніку, 3 мобільні телефони, документацію та чорнові записи, що свідчать про їх протиправну діяльність.

На розрахункові рахунки із залишком коштів у сумі 1 млн. 46 тис. гривень накладено арешт.

У минулому році до місцевих бюджетів Новомосковщини надійшло майже на  94,3 млн. грн.

більше ніж планувалося

У 2016 році місцева казна Новомосковщини поповнилась на 572,3 млн. грн. Основним джерелом у 2016 році по наповненню місцевих бюджетів Новомосковського регіону залишається податок на доходи фізичних осіб – майже 371,5 млн. грн., або  64,9 % усіх платежів до місцевої скарбниці.

Другою за розміром, є плата за землю. Власники землі та землекористувачі сплатили у 2016 році 78,7 млн. грн.

Третє місце належить єдиному податку. У 2016 році від спрощенців регіону надійшло 35,8 млн. грн. та від сільгоспвиробників – 37,1 млн. грн.

Загалом, минулорічні поповнення місцевих бюджетів Новомосковського регіону в порівнянні з січнем – груднем 2015 року збільшились на 206,2 млн. грн., або на 56,3  %.

Роман Насіров: Результати детенізації – додаткові десятки мільярдів надходжень до бюджету

2017 рік почався з нових рекордів. У січні зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування ПДВ - платниками задекларовано до сплати 22,4 млрд гривень ПДВ. «Таких цифр ще ніколи не було, це на сьогодні рекордний для нас результат», - зазначив Голова Державної фіскальної  служби України Роман Насіров.

«Податок на додану вартість є одним з бюджетоформуючих податків, чи не основною статтею доходів бюджету. Тобто ці 22,4 млрд гривень підуть на пенсії, заробітну плату, виплати малозабезпеченим, фінансування інфраструктурних проектів», - наголосив очільник служби.

За його словами, у січні платниками податків задекларовано майже вдвічі більше, ніж середньомісячне декларування податку за січень-грудень 2016 року.

«У грудні ми вже встановили рекорд - 16,6 млрд гривень. А вже сьогодні завдяки проведеним заходам з детінізації економіки ми збільшили цей показник на 6 млрд і встановили новий рекорд», - зазначив він.

У 2016 році місцеві громади Дніпропетровської області

отримали понад 16,2 мільярдів гривень

Впродовж 2016 року до місцевих скарбниць Дніпропетровщини надійшло 16 мільярдів 229 мільйонів гривень податків та зборів. Це на 4 мільярди 289 мільйонів гривень, або на 35,9%, більше порівняно з 2015 роком.

Серед найвагоміших зборів до місцевих бюджетів чільне місце належить податку на доходи фізичних осіб. Наразі надходження з нього склали 8,3 мільярди гривень, що на 2,3 мільярди більше, ніж у 2015 році.

Другою за фінансовою потужністю складовою доходів місцевих громад Дніпропетровського регіону є плата за землю. З січня по грудень 2016 року землекористувачі спрямували до казни майже 3,4 мільярди гривень. Темпи росту надходжень з плати за землю порівняно з позаминулим роком складають понад 1,1 мільярди гривень.

Третє місце у наповненні казни Дніпропетровської області належить малому бізнесу. Так «спрощенці» Дніпропетровщини сплатили до місцевих бюджетів майже 1,4 мільярди гривень єдиного податку, що перевищує результати 2015 року на 531 мільйон гривень.

Ірина Боднарчук: У минулому році вилучено та оприбутковано на складах

митниць майно на суму 408,3 млн. гривень

 Протягом 2016 року через порушення митних правил митницями вилучено та оприбутковано на склади митниць майно на загальну суму - 408,3 млн. грн. Про це повідомила в.о. директора Департаменту фінансування бухгалтерського обліку та звітності – головного бухгалтера ДФС Ірина Боднарчук.

За її словами, основну питому вагу вартості вилучених товарів складають автомобілі (125,0 млн. грн., або 30,6 %) та товари широкого вжитку (93,8 млн. грн., або 23,0 %).

«За даними бухгалтерського обліку протягом 2016 року з урахуванням справ, порушених у попередніх роках, судами прийнято рішення відносно вилученого митницями майна на суму 470,2 млн. грн. З них конфісковано – на 177,9 млн. грн, повернуто власнику – на 292,3 млн. грн.», – зазначила Ірина Боднарчук.

Крім того, протягом минулого року вилучено валюти та цінностей на загальну суму 113,7 млн. грн. З урахуванням справ, порушених у минулих роках, судами прийнято рішення про конфіскацію валюти та цінностей на суму 46,6 млн. грн., про повернення власнику – на 45,5 млн. грн.

Посадовець також розповіла, що протягом минулого року від реалізації конфіскованого судами за матеріалами митниць майна бюджет отримав 14,4 млн. грн. Надходження коштів від реалізації майна, що на інших законних підставах переходить у власність держави крім конфіскації, склали 4,7 млн. грн. До такого майна належить вилучене у справах про порушення митних правил швидкопсувне майно (реалізується до рішення суду), майно, за яким власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення терміну зберігання на складі митниці (у тому числі таке, що підлягає поверненню за рішенням суду, але власник за яким не звернувся), а також майно, що поміщене у митний режим відмови на користь держави.

Обсяг зарахованої до Держбюджету вилученої митницями валюти та цінностей склав 49,3 млн. грн.

«Таким чином, загальний обсяг бюджетних надходжень протягом 2016 року за результатами розпорядження товарами, валютою та цінностями, що перейшли у власність держави за порушення митного законодавства, становить  68,4 млн. грн.», – підкреслила Ірина Боднарчук.

При цьому посадовець звернула увагу, що певна частина майна, що переходить у власність держави, не може розглядатись як джерело надходження коштів до бюджету, адже чинним законодавством встановлено інші шляхи поводження з нею. Зокрема, продукція, що не має підтверджуючих документів про її якість, відноситься законодавством до неякісної та небезпечної, а отже підлягає однозначному знищенню. Також знищенню підлягають вилучені митницями тютюнові вироби та алкогольні напої, наркотичні засоби та прекурсори, медикаменти, що незареєстровані на території України.

Платники Дніпропетровщини спрямували на підтримку

української армії понад 1,25 мільярда гривень

Саме стільки військового збору надійшло до державного бюджету від платників Дніпропетровської області впродовж 2016 року. Це перевищує фактичні показники 2015 року на 158,5 млн. грн., або на 14,5 відсотків.

Зокрема, за грудень минулого року надходження військового збору склали 137,4 млн. грн., що на 11,2 млн. грн., або майже на 9 відсотків більше, ніж у грудні 2015 року.

Нагадуємо, ставка для обчислення військового збору складає 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи, як в Україні, так і за її межами, фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти.

Ліля Булковська: Оновлений Електронний кабінет платника працює безкоштовно,

цілодобово та в режимі реального часу

Для покращення сервісного обслуговування платників фахівцями ДФС було спрощено роботу Електронного кабінету платника. Відтепер для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Про це під час брифінгу повідомила заступник директора департаменту – начальник управління електронних сервісів та звітності ДФС Ліля Булковська.

За її словами, Електронний кабінет працює безкоштовно в режимі реального часу та цілодобово. Він має відкриту та приватну частини. У відкритій частині робота здійснюється без ідентифікації користувача.

«Через відкриту частину користувачі мають змогу ознайомитися з останніми актуальними новинами ДФС, а також дізнатися про нововведення та доопрацювання кабінету. Також платники мають змогу отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності, дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників, переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності, в режимі реального часу отримати інформацію з понад 10 реєстрів ДФС», – розповіла Ліля Булковська.

Щоб скористатися приватною частиною платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. В кабінеті платник може переглянути особисту інформацією – перш за все, це реєстраційні та ідентифікаційні дані, дані податкового обліку та реєстрів, дані щодо розрахунків з бюджетом за останні два роки.

При цьому платники мають можливість переглянути всю подану звітність незалежно від способу подання.

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники податку на додану вартість та інші платники в Електронному кабінеті також мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді, заяву для реєстрації платником окремого податку, надіслати запит та отримати витяг з реєстру або витяг з відповідної системи, до якої створюється запит.

«Через Електронний кабінет вперше надано можливість електронного листування з контролюючими органами. Для цього необхідно просто обрати податкову інспекцію чи митницю, зазначити вид листа, завантажити його та надіслати», – сказала Ліля Булковська.

Для фізичних осіб (громадян) в Електронному кабінеті є можливість створення запиту щодо отримання відомостей про суми отриманих доходів та утриманих податків, що досить важливо в період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій.

Посадовець також відзначила зацікавленість платників податків оновленим сервісом.

«Після впровадження Електронного кабінету наші платники та користувачі активно брали участь в його тестуванні. Саме платниками було надіслано багато пропозицій щодо його вдосконалення, розширення спектру послуг, які й були першочергово впроваджені та реалізовані в кабінеті», – зазначила Ліля Булковська

На Дніпропетровщині підведені підсумки деклараційної кампанії – 2016

Кампанія декларування громадянами доходів, одержаних в 2015 році, тривала з 1 січня по 31 грудня 2016 року. За цей період декларацію про майновий стан і доходи надали 51144 громадянина. Про це повідомила начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Інна Андрущак.

Загальна сума задекларованого громадянами доходу за 2015 рік складає 3 млрд. 642,2 млн. грн. Податок на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету становить 81,6 млн. грн., що на 6,8 млн. грн. більше, ніж за аналогічний період 2015 року. Сума військового збору до сплати – 13,9 млн. грн.

У минулому році право на податкову знижку використали 9359 громадян області, яким підлягає повернення з бюджету 10,7 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

306 мільйонерів Дніпропетровщини задекларували 1 млрд. 430,1 млн. грн. Сума сплати до бюджету складає: 17,6 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та майже 2 млн. грн. військового збору.

Підтримка української армії від новомосковців

Протягом минулого року від новомосковських платників надійшло близько 38,3 млн. грн. військового збору, а це на 9,4% більше ніж планувалося, з них надходження грудня 2016 року склали 4,0 млн. грн.

Нагадуємо, що оподаткування військовим збором продовжено і у 2017 році. Цей податок, як і у 2016 році, необхідно сплачувати за ставкою 1,5% із доходів, які обкладають податком на доходи фізичних осіб.

Сергій Мартинов: У ДФС запроваджено інструкцію щодо правил етичної поведінки співробітників ДФС та запобігання корупційним проявам

Головним управлінням внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби реалізовано низку ініціатив, спрямованих на недопущення корупційних проявів серед співробітників ДФС та забезпечення невідворотності покарання у разі вчинення корупційних правопорушень. Про це розповів заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Сергій Мартинов.

За його словами, однією з таких ініціатив стало запровадження інструкції щодо правил етичної поведінки співробітників ДФС та запобігання корупційним проявам. Документ було розроблено спільно з іноземними експертами за стандартами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки.

«Цим документом чітко визначено обов’язки співробітників з інформування Головного управління внутрішньої безпеки щодо спроб їх залучення до корупційних дій з боку сторонніх осіб, поважного відношення до громадян, а також нерозголошення службової інформації», – зазначив Сергій Мартинов.

За словами посадовця, інструкція охоплює всі вимоги чинного антикорупційного законодавства та роз’яснює, як їх застосовувати в роботі.

Для співробітників та громадян також розроблено низку агітаційних матеріалів, в яких зазначається порядок дій у разі виявлення проявів корупції та розповідається про те, куди необхідно звернутися у разі неправомірних дій з боку посадових осіб органів ДФС.

Матеріали будуть розміщені в пунктах митного оформлення  та центрах обслуговування платників.

 

Сергій Білан: У 2016 році з використанням сільгосппідприємств в схемах ухилення від

оподаткування зловмисники нанесли державі збитків більше, ніж на мільярд гривень

У аграрному секторі зберігається негативна тенденція використання сільськогосподарських підприємств в схемах ухилення від оподаткування, штучного формування податкового кредиту та негативного значення податку на додану вартість. Про це сьогодні під час прес-конференції заявив перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.

За його словами, на цьому секторі, де десятиліттями діє система корупції і хабарництва на усіх рівнях, було зосереджено особливу увагу податкової міліції в поточному році.

"Впродовж 2016 року розпочато 84 досудові розслідування, пов'язані із неправомірним використанням сільськогосподарськими підприємствами пільг під час нарахування ПДВ, сума встановлених збитків за вказаною категорією кримінальних проваджень складає більше мільярда гривень", - зауважив Сергій Білан.

Він наголосив, що штучно сформований податковий кредит з ПДВ надалі використовується експортерами або реалізується в адресу транзитно-конвертаційних груп шляхом оформлення безтоварних операцій, що створює передумови для зменшення прибуткової частини бюджету і завдає значних економічних збитків державі.

Сергій Білан зазначив, що у Львові було викрито діяльність посадовців одного з підприємств, які з метою мінімізації податкових зобов'язань впродовж 2016 року здійснювали нетипові експортні поставки соняшникової олії і зернових, незаконно сформувавши при цьому більше 22 мільйонів гривень податкового кредиту з ПДВ. За результатами проведених заходів виявлено і вилучено більше 18 тонн соняшникової олії орієнтовною вартістю 400 мільйонів гривень. Наразі на вилучений товар накладено арешт.

Топові затримання на митницях ДФС за 2016 рік

Багато існує різноманітних і схем, і способів, які вигадують порушники аби отримати користь з того чи іншого порушення митного законодавства. Проте митники пильно стежать за дотриманням правил переміщення товарів. Тому на цей раз хочемо представити другу частину зведеного рейтингу порушень митних правил, які виявили на різних митницях протягом 2016 року.

1. «Інструменти» для порушення

В хитромудрий спосіб вибрав громадянин Казахстану аби вивезти майже 13,5 тонн інструментів з нашої країни до своєї батьківщини. Інструмент був розміщений по всій довжині контейнера та прихований серед товару вже заявленого в товаросупровідних документах таким чином, що не дозволяло його візуальний огляд та виявлення без повного вивантаження контейнера.

Незадекларовані інструменти на загальну суму понад 422 тис. грн. виявили під час проведення житомирськими  митниками  огляду контейнеру на станції «Коростень».

Складено протокол про порушення митних правил. За рішенням суду товар конфісковано та застосовано штраф у розмірі 100 % вартості товару.

2. Кошерні продукти

Близько 80 кілограмів замороженого м’яса намагались  провезти до України по так званій зеленці.

Загалом 80 кілограмів продуктів у поліетиленовій упаковці виробника з маркуванням «Kosher For Passover, KADASSIA, kosher for Pesach» знаходилось у трьох текстильних валізах, які виявили  вінницькі митники в пункті пропуску «Аеропорт-Вінниця».

Таку значну партію продуктів харчування виявили у під час митного контролю багажу громадянина Франції, який  прибув рейсом з Варшави до України та обрав спрощену форму митного контролю «зелений коридор», тим самими заявив що жодних товарів понад норму не переміщує. Проте вже при митному огляді багажу виявилось, що громадянин був не зовсім щирим з митниками.

Складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України. Товари, які незаконно намагався перемістити громадянин Франції на митну територію України, тимчасово вилучені. Триває провадження за справою.

Хочемо нагадати, що відповідно до ч.2 ст. 378 Митного кодексу України громадяни можуть ввозити на митну територію України харчові продукти для власного споживання на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 200 Євро на одну особу в упаковці виробника, призначені для роздрібної торгівлі, у кількості не більше ніж 1 упаковка або загальною масою, яка не перевищує 2 кілограмів кожного найменування на одну особу.

3. Неблагонадійна благодійність

Досить часто порушники намагаються ввезти до України новий товар під виглядом бувшого у використанні адже за останній не треба платити митних платежів.

Ось і наступному випадку рівненські митники попередили спробу не тільки ввезення одного товару під виглядом іншого, а й припинили ухилення від сплати митних платежів з товару на загальну суму 2,5 млн. грн.

На адресу однієї української благодійної організації протягом трьох місяців надходив товар, який вказували ділки в митних деклараціях як "Одяг,взуття, ковдри, подушки, килими бувші у вжитку, не більше 25% зношеності, для дорослих та дітей».

Митники провели  повний митний огляд товарів та транспортного засобу. Огляд проводився з повним вивантаженням товару з транспортного засобу, встановленням його кількісних та вагових характеристик. І встановили, що незадекларовані у митних деклараціях та товаросупровідних документах, а також товари без ознак носіння на загальну суму понад 2,5 млн. грн.

Таким чином, декларант порушив вимоги ч. 1 ст. 257 Митного кодексу України, не заявив за встановленою формою точні та достовірні відомості про найменування, вагу та кількість товарів, тобто про наявність товарів, а також точні та достовірні відомості щодо кількості та ваги товарів у заявлених ним до митного оформлення партіях товарів згідно митної декларації.

Складено протоколи про порушення митних правил, відповідальність за яке передбачено статтею 472 Митного кодексу України. 

4. Темна справа зі світлом.

Незаконну схему переміщення через кордон однотипних товарів  на загальну суму понад 1,5 млн. грн. дрібними партіями викрили співробітники Чернігівської митниці ДФС у пункті пропуску «Нові Яриловичі».

Мешканець Києва вивіз за межі Республіки Білорусь через пункт пропуску «Нова Гута» вантаж ламп та освітлювальних приладів китайського виробництва у кількості 441 од. та вартістю 9,5 тисяч доларів. Ці дані надала на запит українських колег Гомельська митниця. Але український пункт пропуску цей же громадянин перетинав уже на іншому транспортному засобі і задекларував, що ввозить лише 25 од. ламп та освітлювальних приладів вартістю понад 400 доларів. На цей товар він надав відповідні документи. Для ввезення решти товарів він залучив місцевих мешканців. Товар розподілили дрібними партіями, щоб вартість кожної не перевищувала 500 доларів (дозволяється ввозити без оподаткування). Загалом  до участі в оборудці було залучено понад 10 осіб. 

Припинена на Чернігівщині оборудка, можливо, була «пробним каменем»… Порушник, здавалося б, провів велику організаційну роботу. Проте прорахувався.

Відносно нього порушено адміністративну справу за ч. 1 ст. 483 (санкції: штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів з їх конфіскацією) та ст. 485 (штраф у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів) Митного кодексу України. Згідно експертного висновку, загальна вартість предметів правопорушення становить 1 510 751 гривень.

5.Палити заборонено

В Запорізькому аеропорту співробітники Запорізької митниці ДФС зафіксували факт нелегального ввезення партії суміші для куріння кальяну.

Як з'ясувалося, громадянин Туреччині прибув до Запоріжжя авіарейсом "Стамбул-Запоріжжя". Разом із іншими пасажирами він свідомо обрав для проходження митного контролю "зелений коридор", який здійснюється у спрощеному порядку і не передбачає заповнення митної декларації. Але у його ручній поклажі, окрім особистих речей, митники виявили 48 пачок тютюну для кальяну вагою 24 кг загальною вартістю 2,4 тисячі гривень.

Згідно з Митним кодексом України громадяни, які досягли 18-річного віку, можуть ввозити на митну територію України в ручній поклажі або супроводжуваному багажі без сплати митних платежів та без письмового декларування лише 250 грамів тютюну із розрахунку на одну особу.

Таким чином громадянин Туреччини порушив порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю.

Складено протокол про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає накладення на порушника штрафу в розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів правопорушення.

Детінізація зарплати – один з пріоритетів роботи податківців Новомосковщини

Новомосковською ОДПІ протягом поточного року проводиться робота в напрямку детінізації заробітної плати, зокрема, з платниками, які згідно з звітами виплачували найманим працівникам заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімуму.

Тіньова зарплата є однією із найбільших проблем сучасної економіки України. Виплата заробітної плати «у конвертах» призводить до значних негативних наслідків не тільки для бюджету держави, а й для самих працівників.

З метою зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці найманих працівників з квітня 2016 року майже вдвічі знижено єдиний внесок, який нараховується на заробітну платню (з 41% – до 22%), що суттєво змінює фінансовий стан підприємств, та мало б безпосередньо вплинути на всіх працівників цих підприємств в плані підвищення заробітної плати.

Зменшення єдиного соціального внеску державою вдвічі є сподіванням на відповідний крок від представників бізнесу.

Податківці закликають роботодавців і власників підприємств усіх форм власності виявити соціально відповідальне ставлення до працівників, направивши вивільнені кошти на підвищення зарплат. Адже гідна заробітна плата – це запорука спокійного і благополучного життя як для роботодавця, так і для працівника.

У 2016 році від платників Дніпропетровщини

надійшло майже 56 мільярдів гривень податкових і митних платежів

та понад 13,5 млрд. грн. ЄСВ

Протягом 2016 року органами ДФС у Дніпропетровській області забезпечено в бюджети усіх рівнів (без урахуванням ЄСВ) 55 млрд. 989,0 млн. грн. Це на 95,1 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.

Так, до державного бюджету Дніпропетровського регіону в минулому році мобілізовано 39 млрд. 766,5 млн. грн., у тому числі Дніпропетровською митницею ДФС – 16 млрд. 061,0 млн. грн.

Місцеві бюджети Дніпропетровщини протягом 2016 року отримали 16 млрд. 222,5 млн. грн. Це на 4 млрд. 282,6 млн. грн., або на 35,9 відсотків більше фактичних надходжень 2015 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з січня по грудень 2016 року зібрано 13 млрд. 511,6 млн. грн. 

Роман Насіров: Підняття рівня мінімальної заробітної плати – крок до детінізації економіки

Необхідно підвищити рівень заробітних плат, адже від цього значною мірою залежать доходи держави. На цьому наголосив Голова ДФС Роман Насіров у інтерв’ю виданню «Деловая столица».

Він зазначив, що протягом року Державна фіскальна служба робить акцент на тому, щоб в Україні більше коштів збиралося з податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Зі збільшенням зарплат збільшиться абсолютна сума надходжень до державного бюджету.

«На початку року ДФСУ пропонувала підняти мінімальну зарплату до 5000 грн. І це дійсно крок до детінізації. Бізнесменам зробили крок назустріч – знизили ЄСВ. Але ми вважаємо, що не весь бізнес став виплачувати білу зарплату, тому боремося з такими маніпуляціями. І за рахунок підвищення мінімалки ДФСУ хоче змусити бізнес платити білі зарплати», - повідомив Роман Насіров.

Очільник ДФС також наголосив на тому, що  необхідно й надалі підвищувати рівень мінімальної заробітної плати.  

«Підприємець буде платити білу зарплату. Ми знаємо, що частина людей вважає за краще отримувати частину зарплати кешем, щоб отримувати субсидію. А значить, це шлях до детінізації. Якщо підприємству не потрібно буде знаходити джерело кеша для доплати зарплат, то йому і немає потреби провертати грошові афери, щоб витягнути кеш. Тобто це теж ще один крок до детінізації української економіки», – підкреслив Голова ДФС.

Він також зазначив, що вже на початку 2017 року необхідно затвердити мінімальну зарплату на рівні 5000 грн, а до кінця року - 7500 грн

«З державним бюджетом все гаразд, він наповнюється: бізнес щоквартально декларує все більше прибутку. У місцевих бюджетах теж коштів достатньо. А в наступному році їх буде ще більше. До того ж, за рахунок цих грошей можна легко забезпечити мінімальну зарплату - для початку в 3200 грн. Ми сподіваємося і впевнені, що парламент підтримає цю ідею», - наголосив Роман Насіров.

 В 2016 році внутрішня безпека ГУ ДФС у Дніпропетровській області

провела 190 службових розслідувань та перевірок

Протягом минулого року управлінням внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Дніпропетровській області проведено 190 службових розслідувань та перевірок.

За матеріалами управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Дніпропетровській області 18-ти працівникам фіскальної служби оголошено підозри про скоєння кримінальних правопорушень; винесено 53 подання керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС області для вжиття заходів реагування щодо усунення недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності; до дисциплінарної відповідальності притягнуто 32 працівника служби.

З метою недопущення на вакантні та керівні посади в органах ДФС осіб, що своїми діями або вчинками можуть дискредитувати імідж служби, у 2016 році проведено перевірки 140 кандидатів на зайняття посад в підрозділах ГУ ДФС області. За підсумками перевірок 7 претендентам відмовлено у призначенні на посаду.

Операція «Акциз – 2016» на Дніпропетровщині: підсумки

Протягом 2016 року з метою підвищення контролю у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, очищення ринку підакцизних товарів від фальсифікованої, незаконно виготовленої та переміщеної через митний кордон України підакцизної продукції в Україні проводилась операція «Акциз-2016».

В минулому році в рамках операції «Акциз-2016» фахівцями ДФС Дніпропетровської області з незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 21,5 млн. грн., у тому числі алкогольних напоїв на суму 2,8 млн. грн., тютюнових виробів на суму 4,1 млн. грн., спирту на суму 3,2 млн. грн., паливно-мастильних матеріалів на суму 8,8 млн. грн., транспортних засобів на суму 2,4 млн. грн., вилучено 2 млн. марок акцизного податку тощо.

В рамках операції «Акциз-2016» відкрито 8 кримінальних проваджень за ч.3 ст.204 УК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», припинено діяльність 6 підпільних цехів по виготовленню лікеро-горілчаних виробів, складено 33 адміністративні матеріали, по яких вилучено підакцизних товарів на суму 2,3 млн. грн. На підставі судових рішень конфісковано підакцизних товарів на загальну суму 1,26 млн. грн.

Гарячий телефонний зв’язок в Новомосковській ОДПІ

19 січня 2017 року в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбувся черговий сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему «Про орендну плату за земельні ділянки». На запитання платників податків, які цього дня зателефонували, відповідала начальник відділу адміністрування податку на прибуток, екологічного податку місцевих та рентних платежів Оксана Набок.

Телефонувавших цього дня цікавили відповіді на такі питання:

Які строки подання ЮО – власниками земельних ділянок (землекористувачами та орендарями землі державної та комунальної власності) податкової декларації плати за землю (земельного податку та орендної плати)? (відповідь: Згідно з пп.286.2 ст. 286 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники плати за землю  (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

            Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п.286.3 ст.286 ПКУ).

            Відповідно до п.286.4 ст.286 ПКУ за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

            У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни);

Які встановлені строки сплати податкового зобов’язання з плати за землю (земельного податку та орендної плати за землі державної або комунальної  власності),  визначеного у податковій декларації? (відповідь: Відповідно до п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.4 ст. 287 ПКУ).

Який показник вказується у Податкової декларації з плати за землю: нормативна грошова оцінка всієї земельної ділянки чи нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки? (відповідь: У колонці 9 розділу І «Розрахунок суми земельного податку» та колонці 9 розділу ІІ «Розрахунок суми орендної плати» Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки);

Який коєфіцієнт індексації нормативно грошової оцінки за 2016 рік? (відповідь: Значення коєфіцієнта індексації нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) за 2016 рік становить 1,0, для земель несільськогосподарського призначення – 1,06).

Роман Татарінов: У 2016 році у провадженні слідчих підрозділів перебувало понад 8,7 тис. кримінальних проваджень

Одним із основних напрямів роботи слідчих фінансових розслідувань є ефективне розслідування злочинів, вчинених порушниками податкового законодавства. Про це повідомив в.о. начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС Роман Татарінов. 

За його словами, в провадженні слідчих фінансових розслідувань у 2016 році перебувало 8748 кримінальних проваджень, у тому числі 3526 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

«Безпосередньо у 2016 році слідчими фінансових розслідувань розпочато 6800 проваджень, з яких 2461 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини. Закінчено 3358 проваджень, у тому числі 1051 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини», – розповів Роман Татарінов. 

За вказаний період до суду направлено 1113 кримінальних проваджень, у тому числі з обвинувальним актом – 796, що на 62 більше, ніж у 2015 році. 

«У направлених до суду слідчими фінансових розслідувань провадженнях забезпечено відшкодування збитків у розмірі 419,5 млн. грн. Це складає 43% від загальної суми встановлених збитків», – зазначив посадовець. 

При цьому у зв’язку зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою, у 2016 році на підставі ч.4 ст.ст.212 і 212-1 КК України до суду направлено 165 кримінальних проваджень. За ними відшкодовано 338,6 млн. грн. збитків. 

У закінчених провадженнях арештовано коштів та майна на суму 638 млн. грн. Це складає 66% від розміру встановлених збитків, що на 386 млн. грн. більше 2015 року. 

Протягом 2016 року на ДФС України «Пульс»

звернулося 196 мешканців Дніпропетровщини

В минулому році на антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» надійшло 196 звернень від платників податків та громадян Дніпропетровської області, що на 503 звернення менше, ніж у 2015 році.

Розгляд всіх звернень завершено, про вжиті заходи проінформовано заявників у встановлені законодавством терміни.

Майже половина звернень суб’єктів господарювання та громадян (86) стосувались питань, які виникають під час подання звітності та реєстрації накладних.

Крім того, дзвінки на сервіс «Пульс» від мешканців Дніпропетровщини були з приводу питань роботи органів ГУ ДФС області (51 звернення), системи електронного адміністрування ПДВ (31 звернення), перевірок суб’єктів господарювання (6 звернень), роботи Центрів обслуговування платників (5 звернень) тощо. Безпосередньо антикорупційної тематики сервісу стосувалося 10 звернень.

Нагадуємо, номер цілодобової телефонної лінії антикорупційного сервісу Держаної фіскальної служби України «Пульс»: (044) 284-00-07.

Іван Романов: У 2016 році Акредитованим центром сертифікації ключів видано

понад 1,1 млн. посилених сертифікатів відкритих ключів

Протягом 2016 року послугами Акредитованого центру сертифікації ключів, який діє при ДФС, скористалися 332,3 тис. осіб. Про це повідомив директор Інформаційно-довідкового департаменту ДФС Іван Романов.

За його словами, клієнтам центру видано понад 1,1 млн. посилених сертифікатів відкритих ключів.

Серед клієнтів Акредитованого центру переважну більшість складають фізичні особи. За вказаний період за безкоштовними ключами до відділень центру звернулося майже 220,5 тис. фізичних осіб, яким видано 483,1 тис. посилених сертифікатів.

Кількість юридичних осіб, які стали власниками електронних ключів, сягнула майже 111,8 тис. Їм видано 631,5 тис. посилених сертифікатів.

Загалом від початку своєї діяльності центр обслуговує понад 5,1 млн. посилених сертифікатів.

«Надання послуг електронного цифрового підпису, на відміну від комерційних структур, в Акредитованому центрі безкоштовне. Також звертаємо увагу, що для подання декларації за минулий рік особа має використовувати особистий ключ електронного цифрового підпису. Тому радимо усім  не відкладати візит до представництв Акредитованого центру на кінець звітного періоду», – підкреслив Іван Романов.

Посадовець також розповів, що отримати посилені сертифікати відкритих ключів можна в будь-якому відділенні центру. Їх кількість на сьогодні складає 54, які розміщені в кожному регіоні України (http://acskidd.gov.ua/contacts).

Термін дії сертифікатів – 2 роки з моменту формування. Для його отримання необхідно заповнити реєстраційні заяви та зібрати всі необхідні документи для реєстрації та отримання послуг електронного цифрового підпису. З повним переліком документів можна ознайомитися на веб-порталі ДФС за посиланням http://acskidd.gov.ua/r_kor.

«Після того, як зібрані всі документи та заповнені заяви, необхідно звернутися до представництва Акредитованого центру для отримання посилених сертифікатів. Програмне забезпечення для роботи з електронним цифровим підписом можна  безкоштовно завантажити з веб-порталу ДФС», – наголосив Іван Романов.

Райнер Бойсель: Ми повинні зупинити рух тих людей і товарів, яких не чекають

в Україні або країнах ЄС

Серед основних проблем, якими мають опікуватися митні органи Німеччини, Польщі, Литви та України, є, з одного боку, спрощення та полегшення руху осіб та товарів, які перетинають кордон законно, а з другого – зупинення руху тих людей та товарів, яких не чекають в Україні та країнах ЄС. Про це заявив керівник проекту Twinning  Райнер Бойсель (Федеральне Міністерство фінансів Німеччини) під час 4-го засідання Керівного комітету проекту Twinning «Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері». 

«У 2016 році ми зосередилися на поліпшенні прикордонного контролю і в 2017 році є ідея реалізувати прикордонний контроль подібний тому, що вже реалізовано на зовнішньому кордоні з ЄС, де прикордонники, митниця і інші відомства співпрацюють дуже тісно в межах своєї компетенції. Як результат ми хочемо досягти настільки хорошого прикордонного контролю, наскільки це можливо», – розповів Райнер Бойсель.

За його словами, у минулому році започатковано дієвий зворотний зв’язок та співпрацю в рамках проекту Twinning між митниками з Німеччини, Польщі, Литви та України. Позитивом є також те, що до проекту вдалося також залучити прикордонників.

«Ми проводимо проект Twinning в інтересах прикордонників. Крім того, з прикордонниками з Німеччини, Польщі і Литви і Державною прикордонною службою України, з усіма установами, які беруть участь у проекті ми намагаємося запровадити найкращі рішення, які тільки можемо запропонувати», – наголосив Райнер Бойсель.

Нагадаємо, проект Twinning розпочато у січні 2016 року фахівцями ДФС спільно з європейськими колегами з митних служб Німеччини, Польщі та Литви. Метою проекту, який триватиме 2 роки, є надання ДФС практичної експертно-консультативної допомоги з питань приведення митних процедур у відповідність до європейських стандартів, покращення міжвідомчої взаємодії на кордонах та ефективного попередження та протидії корупції у митних органах.

 

Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області