Матеріали Новомосковської ОДПІ від 02.02.2017

1.      Матеріали щодо роз’яснення податкового законодавства.

Річна фінансова звітність

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки до звітів.

            Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади.

            Так, зокрема, форми фінансової звітності юридичних осіб, що подають таку звітність на загальних підставах. Затверджені НПБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і включають: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал (форма № 1 — форма № 4).

НПБО 1 передбачено також Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) форма № 3-н, проте зазначений звіт на практиці бухгалтерами застосовується досить рідко у зв’язку зі складністю його формування.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність. Консолідовані форми фінансової звітності затверджені НПБО 1 і включають: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан), Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, форма № 3-кн), Консолідований звіт про власний капітал (форма № 1к — форма № 4к).

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку. Звітність підписують керівник та головний бухгалтер.

Підприємства складають фінансову звітність у тисячах гривень без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками). Зазначене передбачено формами фінансової звітності, затвердженими НПБО 1.

У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають НПБО або МСФЗ та/або інші нормативно-правові акти Мінфіну України з питань бухобліку.

Слід звернути увагу, що у червні 2016 р. у ст. 14 Закону про бухоблік було внесено доповнення, відповідно до яких державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100 %, зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні три роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами державної або комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання оприлюднюється до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Якщо річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання підлягає обов’язковому аудиту, аудиторський висновок публікується разом із звітністю.

СКЛАД ЗВІТНОСТІ

Як уже зазначалось вище, повний пакет фінансової звітності включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Баланс

Баланс відображає суму активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства, які сформувалися в результаті безперервної діяльності підприємства з дати його створення на дату складання фінансової звітності.

Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання такого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються НПБО або МСФЗ. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Тому в Балансі за 2016 р. відображаються залишки за рахунками бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 р.

Баланс складається із двох розділів: Активи і Пасиви. Розглянемо склад цих розділів.

Необоротні активи — це активи, що не є оборотними. Тобто це активи, строк використання або реалізації яких більше операційного циклу або 12 місяців з дати балансу. До таких активів, зокрема, відносяться: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції (незавершені), довгострокові біологічні активи, відстрочені податкові активи, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

Оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу. До таких активів, зокрема, відносяться: запаси, грошові кошти, короткострокові векселі одержані, поточні фінансові інвестиції, поточна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, витрати майбутніх періодів.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох причин — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. У зазначеному розділі Балансу на дату складання фінансової звітності узагальнюється інформація про стан коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, у дооцінках, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Зобов’язання поділяються на довгострокові і поточні. НПБО 1 дає таке формулювання зобов’язань: «Зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди».

Довгострокові зобов’язання — всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями. До довгострокових зобов’язань належать: довгострокові кредити банків, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов’язання з оренди, інші довгострокові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання, довгострокові забезпечення.

Поточні зобов’язання — зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу. Поточні зобов’язання включають: короткострокові кредити банків; поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками з внутрішніх розрахунків; короткострокові векселі видані; поточні забезпечення; інші поточні зобов’язання.

У підрозділі «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» відображаються зобов’язання, що визначаються відповідно до ПБО 27.

Розглянемо питання щодо практичного заповнення Балансу з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку, затверджених Інструкцією № 291. Нагадуємо, що в Балансі відображаються залишки на відповідних бухгалтерських рахунках, що утворилися у суб’єкта господарювання на відповідну звітну дату.

Звіт про фінансові результати

У Звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. Тобто на відміну від Звіту про фінансовий стан інформація у Звіті про фінансові результати надається за поточний рік (або інший звітний період: квартал, півріччя, дев’ять місяців фінансового року).

Фінансові результати

Частина «Фінансові результати» Звіту про фінансові результати відображає доходи, витрати, прибутки і збитки, що утворилися у суб’єкта господарювання протягом звітного календарного року.

У цій частині звіту, зокрема, відображаються: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; адміністративні витрати; витрати на збут, інші операційні витрати; фінансові доходи і витрати; доходи і витрати від участі в капіталі; інші доходи і витрати; витрати (дохід) з податку на прибуток, прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування, чистий фінансовий результат: прибуток (збиток).

СУКУПНИЙ ДОХІД

У розділі «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати відображаються доходи і витрати, не включені до розділу «Фінансові результати» зазначеного Звіту. Це, зокрема, доходи і витрати підприємства, які були отримані протягом року внаслідок господарських операцій та інших подій і (через специфіку їх бухгалтерського обліку) не були відображені на бухгалтерських рахунках 7 та 9 класів. Це, зокрема, дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, курсові різниці, що відображаються у складі власного капіталу, доходи від безоплатно отриманих основних засобів, відстрочені податкові зобов’язання, що визнаються в капіталі тощо.

Сукупний дохід підприємства за звітний період є алгебраїчною сумою чистого фінансового результату за звітний період (розділ І «Фінансові результати») та іншого сукупного доходу після оподаткування (розділ II «Сукупний дохід»).

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

У розділі III Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Розділ IV Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Рух грошових коштів — надходження і вибуття грошей та їх еквівалентів.

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до Звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів.

ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

У Звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

 

ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ

 

У Звіті про рух грошових коштів, складеному за непрямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

У Звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах Звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі І «Власний капітал» пасиву Балансу. У консолідованому Звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації Звіту про власний капітал підприємства мають додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Примітки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обгрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Розкриття — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Суттєва інформація — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства.

Інформація, що підлягає розкриттю і не зазначена безпосередньо у фінансових звітах, наводиться у примітках до фінансової звітності.

Типову форму Приміток до фінансової звітності (форма № 5) затверджено наказом № 302. Зазначену форму Приміток застосовують як підприємства, що зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно з чинним законодавством, так і підприємства, що не зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

Типова форма фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, суб’єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Крім інформації, наведеної у формі № 5, НПБО 1 вимагає відображати в примітках до фінансової звітності окрему інформацію.

Підприємство має висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

• принципів оцінки статей звітності;

• методів обліку щодо окремих статей звітності.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

• сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

• вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;

• загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;

2. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

• кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

• номінальна вартість акції;

• зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;

• права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;

• акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;

• перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;

• кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %;

• акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.

3. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

4.Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

• розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками;

• права, привілеї або обмеження щодо цих часток;

• зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.

У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

• склад грошових коштів;

• склад статей Звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;

• наявність значних сум грошей, які наявні у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

• загальну їх вартість придбання або продажу;

• частину їх загальної вартості, яка відповідно була сплачена або отримана грошима;

• суму грошей у складі їх активів, що бу­ли придбані чи продані;

• суму активів (крім грошей) і зобов’язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.

Плата за землю

ІНДЕКСАЦІЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ

Обов’язок із обчислення щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель із використанням індексу споживчих цін з дотриманням порядку, встановленого ст. 289 Податкового кодексу, покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Починаючи з 2017 р. не передбачено обмеження нижньої межі величини нормативної грошової оцінки земель у випадках, якщо індекс споживчих цін менше 100 %.

Водночас передбачено обмеження максимального рівня коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель у випадках перевищення 115-відсоткового рівня величини індексу споживчих цін, оприлюдненого органами статистики (абзац четвертий п. 289.2 ст. 289 Податкового кодексу).

ІНДЕКСАЦІЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

У підрозділі 6 Перехідних положень Податкового кодексу встановлено спеціальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок для цілей обчислення плати за землю.

Збережено дію п. 6 цього підрозділу щодо застосування індексу споживчих цін за 2015 р. для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) у розмірі 120 % (офіційно оприлюднена величина індексу споживчих цін за 2015 р. — 143,3 %).

При цьому новим п. 8 зазначеного підрозділу передбачено такий спеціальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок для цілей обчислення плати за землю для:

• сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) коефіцієнт індексації — 1,00;

• земель несільськогосподарського призначення — 1,06.

З огляду на зазначений коефіцієнт індексації грошової оцінки земель з урахуванням категорії земель необхідно звернутися до ст. 19 Земельного кодексу, згідно з якою землі за основним цільовим призначенням поділяються на категорії:

Водночас серед земельних ділянок, що належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, у ст. 22 Земельного кодексу виділено:

• сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);

• несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тимчасової консервації тощо).

Таким чином, у 2017 р. коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель не залежить від фактичної офіційно оприлюдненої величини індексу споживчих цін за 2016 р. При цьому для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки становитиме 1,00; а для земель, які згідно зі ст. 19 Земельного кодексу належать до інших земель несільськогосподарського призначення, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки становить 1,06.

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ

Платниками єдиного податку четвертої групи є сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %. Об’єктом оподаткування для таких платників є площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду, що перебуває у власності сільськогосподарського товаровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди.

Базою оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників — платників єдиного податку четвертої групи є нормативна грошова оцінка 1 га:

• сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень);

• ріллі в АР Крим або в області для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) (п. 292¹.2 ст. 292¹ Податкового кодексу).

При цьому передбачено, що нормативна грошова оцінка застосовується з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного станом на 1 січня базового податкового (звітного) року.

Підрозділом 8 Перехідних положень Податкового кодексу встановлено спеціальний порядок індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок для цілей обчислення бази оподаткування платниками єдиного податку четвертої групи.

Зокрема, встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 р., що використовується для визначення величини коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) для цілей оподаткування єдиним податком четвертої групи, застосовується із значенням 100 % (п. 5 підрозділу 8 Перехідних положень Кодексу).

Отже, індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок на 2017 р. для цілей обчислення бази оподаткування єдиним податком здійснюватиметься у загальному порядку, визначеному ст. 289 Податкового кодексу.

Змінена форма податкової декларації про майновий стан і доходи

Новомосковська ОДПІ нагадує, що наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859» з 1 січня 2017 року змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), яка подається фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військового збору у випадках, передбачених розділом IV Податкового кодексу України (далі – ПКУ), про отримані у 2016 році доходи. За цією формою також мають право подати декларації громадяни для отримання податкової знижки за минулий рік.

Відповідно до внесених змін кількість додатків до декларації зменшено з чотирьох до двох. У зв’язку із запровадженням ставки податку у розмірі 18% замість 15% та 20%, скасовано додаток до декларації, який передбачав здійснення перерахунку ПДФО при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, у випадках, передбачених п.п.«є» п.176.1 ст.176 ПКУ. Отже, платники податків за результатами декларування за 2016 рік не повинні проводити перерахунок ПДФО та заповнювати окремий додаток у разі отримання доходів від двох та більше податкових агентів.

Також скасовано додаток до декларації, в якому платник податків здійснював розрахунок податкових зобов’язань з отриманих іноземних доходів. Тепер сума отриманих іноземних доходів (перерахованих у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів), відповідні податкові зобов’язання, інформація щодо країни походження доходу та назви валюти відображається у декларації без заповнення окремого додатку.

Таким чином, на сьогодні у додатках до декларації платник здійснює розрахунок податкових зобов’язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат, а саме: при визначенні інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2). Крім того, для зручності платників податків у відповідних рядках додатків до декларації зазначені ставки ПДФО та військового збору.

Також, платники податків, які отримали доходи від продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, які згідно з ПКУ не підлягають оподаткуванню, при заповненні декларації відображають такі доходи в окремому рядку.

З 01.01.2016 змінено порядок сплати авансових платежів з ПДФО фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

Такі особи розраховують та сплачують авансові платежі згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат, кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня). При цьому авансовий платіж за четвертий календарний квартал не розраховується та не сплачується.

У зв’язку із зазначеними змінами, тепер фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) у декларації (графа 6 рядка 10.7) відображають загальну (річну) суму ПДФО, що підлягає сплаті до бюджету, яка розраховується у розділі І додатку Ф2 до декларації та дорівнює значенню рядка 1.1 додатку Ф2.

Разом з тим, довідково у рядках 1.2 – 1.4 додатку Ф2 платники відображають суму сплачених авансових платежів з ПДФО та залишок суми ПДФО, що підлягає сплаті або поверненню.

Звертаємо увагу, що у декларації відображається чистий оподатковуваний дохід самозайнятих осіб наступним чином:

- фізичною особою – підприємцем (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) чистий оподатковуваний дохід вказується у графі 3 рядка 10.7 декларації,

- фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, – у графі 3 рядка 10.8 декларації.

Розпочалася деклараційна кампанія – 2017

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

Обов’язок щодо подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання у дарунок майна не від членів сім’ї першого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- в інших випадках, передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Обов’язок платника податку щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України (далі – ПКУ);

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Декларування доходів, отриманих у 2016 році,

здійснюється за оновленою звітністю

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з 1 січня  2017 року розпочалася деклараційна кампанія – 2017, за якою окремі категорії фізичних осіб:

- зобов’язані подати податкову декларацію про майновий стан та доходи за  2016 рік та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору;

- мають право подати декларації для отримання податкової знижки.

Звертаємо увагу, що звітування про отримані у 2016 році доходи фізичні особи повинні здійснювати за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від  02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479 (далі – наказ № 821).

Наказом №821 Декларацію приведено у відповідність до змін, внесених до Податкового кодексу України Законом України від 24.12.2015 №909 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», а саме:

- кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких платники податків здійснюють розрахунок податкових зобов’язань з урахуванням понесених витрат, а саме:

1) «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами» (додаток Ф1);

2) «Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятими особами» (додаток Ф2);

- змінено порядок розрахунку податкових зобов’язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;

- уточнені показники Декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% тощо.

Звертаємо увагу, що Наказ №821, Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи у редакції Наказу №821, податкова декларація про майновий стан і доходи та додатки до неї, затверджені Наказом №821, розміщені на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/70310.html

З початку року стартувала кампанія декларування – 2017

Новомосковська ОДПІ нагадує, що з 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

За вибором платника податків податкові декларації про майновий стан та доходи (далі – Декларація) подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.

Якщо Декларація подається в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису, то надсилати її потрібно не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний термін.

Відповідно до пункту 179.10 статті 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платник податку має право звернутися до відповідного контролюючого органу з проханням надати консультативну допомогу з питань щодо заповнення його річної податкової декларації, а контролюючий орган зобов’язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.

Бланки декларацій надаються платникам податків безкоштовно (п.179.9 ст. 179 ПКУ).

Також нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджується нова форма Декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.10.2016 за №1349/29479.

Граничні строки подання Декларації:

- для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, – до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день подання Декларації за 2016 рік – 03.05.2017;

- для підприємців (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (року). Останній день подання декларації за 2016 рік – 09.02.2017.

Основні зміни, внесені законодавством з 01.01.2017 з ПДВ

Нагадуємо, що 01.01.2017 набрали чинності Закони України від 06.12.2016 №1774-VIIІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі – Закон №1774), від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон №1791) та №1795-VIII «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо підтримки літакобудівної галузі» (далі – Закон №1795), від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797).

Законами внесено зміни у частині адміністрування податку на додану вартість (далі – ПДВ); акцизного податку; податку на прибуток підприємств; трансфертного ціноутворення, податку на доходи фізичних осіб; єдиного податку (спрощена система оподаткування); податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортного податку; плати за землю; екологічного податку і рентної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема:

Так, зокрема, з ПДВ:

- передбачено механізм зупинення органами Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) реєстрації «ризикових» податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) та відновлення реєстрації за умови надання платником відповідних пояснень та доказів (з 1 квітня по 1 липня 2017 року працюватиме у тестовому режимі);

- бюджетне відшкодування ПДВ здійснюватиметься органами казначейства автоматично за єдиним реєстром у хронологічному порядку надходження заявок без попереднього висновку органів ДФС (але після того, як запрацює механізм зупинення «ризикових» податкових накладних);

- збільшено до 365 днів строк реєстрації податкових накладних та удосконалено механізм застосування штрафних санкцій;

- доповнено перелік реквізитів податкової накладної кодом УКТ ЗЕД;

- помилки у реквізитах податкових накладних, які не заважають ідентифікувати операцію, не будуть підставами для відмови у реєстрації;

- скасовано застосування спецрежиму ПДВ для сільгосппідприємств та передбачено перехідні норми для колишніх спецрежимників, а саме:

• термін закриття рахунків у Системі електронного адміністрування ПДВ – з дня, наступного за граничним терміном сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період, - за четвертий квартал 2016 року;

• реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених спецрежимниками, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року;

• сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована спецрежим- никами за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року (4-й квартал 2016 року), переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.

Звертаємо увагу, що Закон №1774 опубліковано у газеті «Голос України» від 27.12.2016 №248, Закони №1791, №1795 та №1797 опубліковані у газеті «Голос України» від 31.12.2016 №251.

Подовжено термін приведення установчих документів у відповідність до чинного податкового законодавства для усіх неприбуткових організацій

Новомосковська ОДПІ нагадує, що відповідно положень п.35 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) неприбуткові підприємства, установи та організації, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій на день набрання чинності Законом України від 17.07.2015 №652-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій», що не відповідають вимогам п.133.4 ст.133 ПКУ, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій були зобов’язані до 1 січня 2017 року привести свої установчі документи у відповідність із нормами ПКУ та у цей самий строк подати копії таких документів до контролюючого органу.

Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», що набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до пунктів 34, 35 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, а саме: термін приведення установчих документів неприбуткових організації у відповідність із нормами п.133.4 ст.133 ПКУ продовжено до 1 липня 2017 року.

При цьому, раніше Законом України від 06.10.2016 №1667-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових організацій» було передбачено норму, відповідно до якої тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених підпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ.

Нагадуємо, що відповідно до положень п.133.4.1 п.133.4 ст.133 ПКУ, неприбутковою підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі – неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання та асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами).

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя. (п.п.133.4.2 п.133.4 ст.133 ПКУ).

Актуально для платників єдиного внеску

Новомосковська ОДПІ нагадує, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464) є фізичні особи – підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування.

Платники єдиного внеску зобов’язані подавати звітність з єдиного внеску за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, визначені законодавством (пункт 4 частини другої статті 6 Закону №2464).

Загальні правила формування та подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску згідно з додатком 5 (далі – Звіт) до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 (далі – Порядок), передбачено розділом ІІ Порядку, які є обов’язковими для виконання платниками.

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Порядку, Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів в один із таких способів:

- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством (у разі подання електронного звіту він надсилається не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання Звіту, передбачений Законом);

- на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

- на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує 5;

- надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує 5 (у разі надсилання Звіту поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання звіту, передбаченого у розділі III Порядку).

Форми та строки подання Звіту фізичними особами-підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, передбачено розділом ІІІ Порядку.

Згідно з пунктом 2 розділу ІІІ Порядку, такі особи формують та подають до органів доходів і зборів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом. Звітним періодом є календарний рік. Звіт подається за формою №Д5 згідно з додатком 5 до цього Порядку із зазначенням типу форми «початкова».

Граничний термін подання Звіту за 2016 рік – 9 лютого 2017 року.

Пунктом 11 Порядку передбачено, що фізичні особи – підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самі за себе до органів доходів і зборів Звіт згідно з таблицею 2 додатка 5 до Порядку.

Пунктом 10 розділу IV Порядку передбачено, що фізичні особи – підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування самі за себе формують та подають до органів доходів і зборів Звіт згідно з таблицею1 додатка 5 до Порядку.

Фізичні особи – підприємці які протягом звітного року змінювали систему оподаткування, формують та подають до органів доходів і зборів один Звіт з наявним титульним аркушем, який включає дві таблиці: таблицю 1 та таблицю 2 додатка 5 до Порядку (пункт 18 розділу IV Порядку).

Відповідальним за правильність та достовірність заповнення Звіту є страхувальник (пункт 16 розділу IІ Порядку).

Звіт страхувальником повинен подаватися у повному обсязі.

Звіт, складений з порушенням вимог Порядку, у тому числі без обов’язкових реквізитів, передбачених пунктом 6 цього розділу, та поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався (пункт 8 розділу IІ Порядку).

За порушення норм Закону №2464 статтею 25 цього Закону та статтею 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено фінансову та адміністративну відповідальність фізичних осіб – підприємців.

До уваги посадових осіб органів державної влади та

органів місцевого самоврядування

Новомосковська ОДПІ звертає увагу, що Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) на головній сторінці офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС у розділі «Новини» за посиланням http://acskidd.gov.ua/news повідомив наступне.

Відповідно до Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» (далі – Закон), починаючи з січня 2017 року особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону (далі – суб’єкти декларування), зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Для подання декларації суб’єкт декларування має використовувати особистий ключ електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП), отриманий для виконання своїх службових обов’язків.

Разом з цим, особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом звітного року, отримують послуги ЕЦП як фізичні особи, а не як посадова особа органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації державної форми власності.

Таким чином, для безперешкодного та комфортного отримання послуг ЕЦП просимо не відкладати візит до представництв АЦСК ІДД ДФС на кінець звітного періоду.

Для початку заповнення вказаної декларації необхідно перейти на веб-портал НАЗК (https://portal.nazk.gov.ua/login), авторизуватись за допомогою особистого ключа ЕЦП (файл Key-6.dat) та ввести актуальну адресу електронної поштової скриньки (бажано використовувати поштові скриньки доменних зон «ua», «net» або «com»).

Детальну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, можна переглянути на веб-сайті НАЗК https://nazk.gov.ua.

Довідка щодо заповнення декларацій: (044) 200-08-29, (044) 200-06-88.

Технічна допомога: support@nazk.gov.ua

Зміни в оподаткуванні фізичних осіб, які навчаються

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у частині адміністрування податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО).

Так, пунктом 74 розділу I Закону №1797 змінені положення підпункту 165.1.21 пункту 165.1 статті 165 «Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу» ПКУ.

З 01.01.2017 звільнено від оподаткування ПДФО сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти, підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи. У 2017 році ця сума складає 9600 грн. (3200 грн. х 3 = 9600 грн.).

Змінами, внесеними Законом №1797 до підпункту 165.1.21 ПКУ, скасовано необхідність особи, яка навчається, відпрацювати три роки у роботодавця, який заплатив за таке навчання.

Нагадуємо, що до внесення змін такі кошти звільнялись від оподаткування ПДФО тільки у разі сплати їх роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, який дає право на застосування податкової соціальної пільги (у 2016 році така сума не перевищувала 1930 грн. на місяць), на кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення навчання не менше ніж три роки.

При цьому, якщо працівник припиняв трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнювалась до додаткового блага та підлягала оподаткуванню у загальному порядку.

До уваги платників!

З 30 січня 2017 року відкриті нові бюджетні рахунки

Новомосковська ОДПІ повідомляє наступне.

Згідно з Бюджетним кодексом України, Законом України «Про державний бюджет України на 2017 рік», наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» зі змінами і доповненнями, наказами Державної казначейської служби України від 05.01.2017 №5 «Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету» і від 18.01.2017 №18 «Про затвердження Змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету» з 30 січня 2017 року Державною казначейською службою України відкриті деякі нові бюджетні рахунки для зарахування надходжень до державного та місцевих бюджетів.

З метою зарахування податків на правильні бюджетні рахунки та недопущення випадків помилкової сплати звертаємо увагу, що усі бюджетні рахунки з урахуванням оновлених кодів бюджетної класифікації, які діють для зарахування коштів до державного та місцевих бюджетів з 30.01.2017, розміщені на головній сторінці веб-порталу ДФС України у рубриці «Бюджетні рахунки» (http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та на головній сторінці субсайту «Територіальні органи ДФС у Дніпропетровській області» у рубриці «Бюджетні рахунки» (http://dp.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/).

Порядок обчислення податку на прибуток підприємств: зміни – 2017

Новомосковська ОДПІ повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон №1797), який набрав чинності з 01.01.2017, внесені зміни до розділу III Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким регламентується адміністрування податку на прибуток підприємств.

Так, підпунктом 2 пункту 68 розділу I Закону №1797 внесено зміни до статті 137 «Порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств» ПКУ, відповідно до яких з 01.01.2017 скасовано норму, якою передбачалось зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету, на суму нарахованого за звітний період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості (виключено пункт 137.6 статті 137 ПКУ).

Зазначена норма востаннє застосовується для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками 2016 року.

Рентна плата

РАДІОЧАСТОТНИЙ РЕСУРС

Зміни, внесені Законом № 1791 до Податкового кодексу, вплинули на збільшення в середньому на 12 % рентної плати у частині користування радіочастотним ресурсом України.

Також цими змінами запроваджено систему коригуючих коефіцієнтів, спрямованих на забезпечення раціонального використання окремих діапазонів радіочастотного ресурсу.

При цьому запроваджено понижуючі та підвищуючі коефіцієнти до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом для радіозв’язку в системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів, стільникового радіозв’язку та радіозв’язку в багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації.

Зокрема, для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати запроваджено вісім коефіцієнтів коригування величин податкових зобов’язань.

Підвищуючі та понижуючі коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього.

Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помноженим на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт.

СПЛАТА ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік до 1 березня та 1 вересня поточного року станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (пп. 254.5.1 п. 254.5 ст. 254 Податкового кодексу).

Платники рентної плати, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують рентну плату починаючи з дати видачі ліцензії.

Встановлено, що інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою видані на пристрої, потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати (пп. 254.5.3 вищезазначеного пункту).

Коефіцієнт рентабельності гірничого підприємства за 4-й квартал 2016 року

Новомосковська ОДПІ звертає увагу, що Державна фіскальна служба України (далі – ДФС) повідомила про величину коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у 4-му кварталі 2016 року для гірничих підприємств, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр.

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України (далі – облікова ставка).

У 4-му кварталі 2016 року діяли дві облікові ставки: 15% та 14%, затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 15.09.2016 №277-рш, від 27.10.2016 № 372-рш та від 08.12.2016 № 475-рш відповідно.

З метою уникнення різнотлумачень ДФС, базуючись на принципі рівномірності, обчислила розмір середньозваженої облікової ставки Національного банку України для визначення коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства для розрахунку величини податкового зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

Тривалість дії облікової ставки:

- 15% – 27 днів (01.10.2016 – 27.10.2016);

- 14% – 65 днів (28.10.2016 – 31.12.2016).

З огляду на викладене, для обчислення податкових зобов’язань з рентної плати середньозважена облікова ставка за 4-й квартал 2016 року відповідає 14,29%    (15% х 27 днів + 14% х 65 днів)/92 дня).

Таким чином, платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 4-й квартал 2016 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 42,87% – трикратний розмір середньозваженої облікової ставки Національного банку України (14,29% х 3).

Про деякі сервіси «Електронного кабінету платника»

Новомосковська ОДПІ інформує.

У рамках кампанії декларування доходів громадян та електронного декларування доходів державних службовців для фізичних осіб в «Електронному кабінеті платника» функціонують такі електронні сервіси:

«Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді»

Сервіс створено з метою забезпечення зручності платників, які бажають отримати відомості про доходи в електронному вигляді.

Для цього фізичній особі з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) необхідно у розділі «Подання заяв, запитів для отримання інформації» особистого кабінету створити та направити відповідний запит. Запит для отримання відомостей про доходи формується виключно фізичними особами – платниками податків для отримання інформації про себе. Звертаємо увагу, що відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді надаються за останні три роки (по квартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення.

Детально ознайомитись з Порядком отримання відомостей про доходи можна на офіційному веб-порталі ДФС у рубриці: Фізичним особам/Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків у електронному вигляді за посиланням http://sfs.gov.ua./fizichnim-osobam/vidomosti-doxid.

«Декларація про майновий стан і доходи в електронному вигляді»

Фізичні особи у відкритій частині «Електронного кабінету платника» можуть заповнити, зберегти та роздрукувати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація), а у розділі «Введення звітності» особистого кабінету з використанням ЕЦП можуть подати декларацію в електронному вигляді. Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрі сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС.

Нагадуємо, що з 1 січня 2017 року запроваджено нову форму декларації, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Матеріали роз’яснювального характеру з питань декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року, розміщено на головній сторінці офіційного веб-порталу ДФС у банері «Декларування доходів громадян».

Звітність для роздрібних торгівців алкогольними напоями та

тютюновими виробами скасовано

Новомосковська ОДПІ нагадує, що Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», який набрав чинності 01.01.2017, внесені зміни до Закону України від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі – Закон №481).

Змінами, зокрема, встановлено, що суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на виробництво та/або оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями і тютюновими виробами та здійснюють таку діяльність та/або експорт, імпорт зазначеної продукції, подають до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати такі ліцензії, щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за формою, встановленою цим органом (стаття 16 Закону №481).

Таким чином суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, звільнено від подання звітів за формами:

- №1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній торгівлі»;

- №1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній торгівлі»,

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2016 №49 «Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.03.2016 за №340/28470).

Статтю 18 Закону №481 доповнено новим положенням, відповідно до якого штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, передбачені абзацом вісімнадцятим частини другої статті 17 цього Закону, не застосовуються до суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, з дати виникнення зобов’язання щодо подання такого звіту.

Антикорупційний сервіс «Пульс»

Сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» - це гаряча телефонна лінія, інформація за якою приймається цілодобово. 

Нагадаємо, що за допомогою сервісу «Пульс» можна поскаржитися на неправомірні дії або бездіяльність працівників Державної фіскальної служби, оперативно та в повному обсязі вирішити суперечливі питання, які виникають у сфері адміністрування податків та у митній сфері. Телефон цілодобової лінії (044) 284-00-07.

У разі звернення на сервіс при наданні інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по-батькові (або посаду, назву суб’єкта господарювання), місце проживання (адресу юридичної особи) та обов’язково зазначити назву органу ДФС, з яким пов’язана подія, коли відбулась подія, прізвище, ім’я, по-батькові працівника органу ДФС, в роботі якого вбачаються протиправні або корупційні дії, та суть проблеми, яка виникла.

Працівник сервісу повідомляє клієнта про результати розгляду інформації в режимі Call-back невідкладно або протягом 1-3 робочих днів. У тому випадку, якщо інформація потребує додаткового розгляду, то загальний термін її опрацювання не перевищує 15 днів. Слід зазначити, що результати розгляду анонімної інформації не повідомляються.

2. Матеріали, які висвітлюють результати діяльності податкової служби.

У минулому році до місцевих бюджетів Новомосковщини надійшло майже на  94,3 млн. грн.

більше ніж планувалося

У 2016 році місцева казна Новомосковщини поповнилась на 572,3 млн. грн. Основним джерелом у 2016 році по наповненню місцевих бюджетів Новомосковського регіону залишається податок на доходи фізичних осіб – майже 371,5 млн. грн., або  64,9 % усіх платежів до місцевої скарбниці.

Другою за розміром, є плата за землю. Власники землі та землекористувачі сплатили у 2016 році 78,7 млн. грн.

Третє місце належить єдиному податку. У 2016 році від спрощенців регіону надійшло 35,8 млн. грн. та від сільгоспвиробників – 37,1 млн. грн.

Загалом, минулорічні поповнення місцевих бюджетів Новомосковського регіону в порівнянні з січнем – груднем 2015 року збільшились на 206,2 млн. грн., або на 56,3  %.

Про легальні трудові відносини говорили зустрічі в Новомосковській ОДПІ

Начальник Новомосковської ОДПІ Андрій Шульга провів зустріч з представниками бізнесу, на якій ознайомив присутніх із нормами Закону України від 21 грудня 2016 року № 1801-VІІІ ,,Про Державний бюджет України на 2017 рік”  щодо встановленого розміру мінімальної зарплати у 2017 році. Зокрема передбачено, що:

- мінімальна заробітна плата у місячному розмірі - 3200 гривень;

- у погодинному розмірі - 19,34 гривні за годину.

Акцентував увагу на те, що мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) відповідно до Закону України ,,Про оплату праці” від 24.03.1995 р. N108/95-ВР.

Передбачено, що якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно із заробітною платою.

Розміри заробітної плати та посадових окладів будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року. Прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2017 році становить (ст.7 Закону України від 21.12.2016 № 1801-VIІІ «Про Державний бюджет України на 2017 рік»): з 1 січня - 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня - 1762 гривні.

Андрій Шульга звернув увагу фізичним особам – підприємцям, що мінімальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування з січня 2017 року становитиме 704 гривні, як обов’язковий платіж який необхідно сплатити до бюджету.

Начальник ОДПІ наголосив на недопустимості виплати заробітної плати в "конвертах", адже це позбавлення соціальних гарантій працівника, в т.ч. права на відпустку, на оплату листа непрацездатності та інших гарантій, передбачених чинним законодавством України.

Президентом України, Урядом, Прем’єр-міністром спільно були зроблені революційні кроки щодо посилення захисту людей праці - збільшено у 2017 році мінімальну заробітну плату до 3200 гривень. В українських реаліях підвищення мінімальної зарплати матиме ще один позитивний ефект - виведення зарплат із тіні і як результат – скорочення дефіциту Пенсійного фонду і обсягів його державної підтримки. Необхідність підвищення рівня заробітних плат обумовлена реаліями часу, адже від цього значною мірою залежать доходи держави та добробут її громадян.

Далі, під час зустрічі піднімалися питання, які стосуються декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року. Зокрема, присутніх платників податків було проінформовано про граничні терміни подання декларації про майновий стан і доходи – 28 квітня 2017 року, а для платників, які хочуть отримати податкову знижку – 31 грудня 2017 року. Крім того, присутнім нагадали, що доходи 2016 року необхідно відображати у новій формі декларації про майновий стан і доходи затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 15.09.2016 за №821.

Роман Насіров: Результати минулого року закладають фундамент для зростання

економіки в 2017 році

2016 рік для Державної фіскальної служби став роком рекордів. До зведеного бюджету надійшло 758,5 млрд гривень. Таким чином, у порівнянні з 2015 роком надходження до зведеного бюджету було збільшено на 171,4 млрд гривень, тобто на 6 млрд доларів США. Про це повідомив Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров під час прес-конференції «Початок 2017 року: перспективи, плани, прогнози».

Крім того, за його словами, у 2016 році було відшкодовано 94,4 млрд гривень податку на додану вартість, в порівнянні з 2015 роком - це більше на 26 млрд гривень або на 38%.

«Зросли податкові та митні платежі. Податкові платежі на 32,6% відповідно до 2015 року, митні платежі - на 32,9% до 2015 року.  Такі результати 2016 року закладають підґрунтя для нових досягнень у поточному році - перевиконання доходної частини бюджету і, як наслідок, зростання економіки», - зазначив очільник служби.

«Цей рік також почався з рекорду - у січні зафіксовано найбільший показник за всю історію адміністрування ПДВ. Платниками задекларовано до сплати 22,4 млрд гривень ПДВ. Ці гроші підуть на пенсії, заробітну плату, виплати малозабезпеченим, фінансування інфраструктурних проектів», - додав Роман Насіров.

У 2016 році місцеві громади Дніпропетровської області

отримали понад 16,2 мільярдів гривень

Впродовж 2016 року до місцевих скарбниць Дніпропетровщини надійшло 16 мільярдів 229 мільйонів гривень податків та зборів. Це на 4 мільярди 289 мільйонів гривень, або на 35,9%, більше порівняно з 2015 роком.

Серед найвагоміших зборів до місцевих бюджетів чільне місце належить податку на доходи фізичних осіб. Наразі надходження з нього склали 8,3 мільярди гривень, що на 2,3 мільярди більше, ніж у 2015 році.

Другою за фінансовою потужністю складовою доходів місцевих громад Дніпропетровського регіону є плата за землю. З січня по грудень 2016 року землекористувачі спрямували до казни майже 3,4 мільярди гривень. Темпи росту надходжень з плати за землю порівняно з позаминулим роком складають понад 1,1 мільярди гривень.

Третє місце у наповненні казни Дніпропетровської області належить малому бізнесу. Так «спрощенці» Дніпропетровщини сплатили до місцевих бюджетів майже 1,4 мільярди гривень єдиного податку, що перевищує результати 2015 року на 531 мільйон гривень.

Особливості нарахування та сплати єдиного внеску – на проведеній зустрічі

В Новомосковській ОДПІ відбулась зустріч першого заступника начальника Ігоря Саханова з фізичними особами - підприємцями щодо новацій у нарахуванні єдиного внеску, які внесені Законом України від 06.12.2016 №1774-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Зокрема, ФОП - спрощенці, які віднесені до першої групи платників єдиного податку, з 01 січня 2017 року мають право сплачувати єдиний соціальний внесок в сумі не менше 0,5 мінімального страхового внеску з зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу. Для них мінімальна сума єдиного внеску складає 352 грн (3200 грн х 0,5 х 22%). Страховий стаж таким особам буде зараховуватися пропорційно сплаченому ЄВ.

Базою нарахування єдиного внеску для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої ст.. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464–VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. З січня 2017 року у разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Тобто мінімальна сума ЄСВ складає 704 грн. (3200 грн х 22%).

В ході заходу наголошено, що з 01 січня ц.р. підприємці-спрощенці і ФОП, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується до осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Терміни сплати єдиного внеску та порядок подання звіту для фізосіб-підприємців залишаються незмінними.

Роман Насіров: У 2017 році прогнозується збільшення платежів до Державного

бюджету на 99,5 млрд. гривень

Голова Державної фіскальної служби Роман Насіров під час прес-конференції «Початок 2017 року: перспективи, плани, прогнози» повідомив про пріоритети діяльності ДФС на 2017 рік.

Серед пріоритетів на поточний рік - детінізація економіки України за рахунок боротьби з податковим шахрайством та митними правопорушеннями, продовження електронізації сервісів ДФС, розвиток інфраструктури та розбудова інституційного потенціалу, а також посилення міжнародної співпраці завдяки отриманню підтримки з боку партнерів

Роман Насіров зазначив, що у 2017 році прогнозується збільшення платежів до Державного бюджету на 99,5 млрд гривень або на 19,2% у порівнянні з 2016 роком. Зокрема, ПДВ з ввезених товарів - на 31,3 млрд або на 17,3%, ПДВ з вироблених в Україні товарів - на 26,3 млрд або на 48,6%, надходження акцизного податку - на 16,5 млрд або на 29,9%.

«Також ми продовжуємо виступати за налагодження діалогу з підприємцями. Реалізація планів на 2017 рік дозволить продовжити підвищення соціальних стандартів в Україні, покращить імідж ДФС та посилить довіру до фіскальних органів», - підкреслив Роман Насіров.

Ліля Булковська: Оновлений Електронний кабінет платника працює безкоштовно,

цілодобово та в режимі реального часу

Для покращення сервісного обслуговування платників фахівцями ДФС було спрощено роботу Електронного кабінету платника. Відтепер для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет. Про це під час брифінгу повідомила заступник директора департаменту – начальник управління електронних сервісів та звітності ДФС Ліля Булковська.

За її словами, Електронний кабінет працює безкоштовно в режимі реального часу та цілодобово. Він має відкриту та приватну частини. У відкритій частині робота здійснюється без ідентифікації користувача.

«Через відкриту частину користувачі мають змогу ознайомитися з останніми актуальними новинами ДФС, а також дізнатися про нововведення та доопрацювання кабінету. Також платники мають змогу отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності, дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників, переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності, в режимі реального часу отримати інформацію з понад 10 реєстрів ДФС», – розповіла Ліля Булковська.

Щоб скористатися приватною частиною платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. В кабінеті платник може переглянути особисту інформацією – перш за все, це реєстраційні та ідентифікаційні дані, дані податкового обліку та реєстрів, дані щодо розрахунків з бюджетом за останні два роки.

При цьому платники мають можливість переглянути всю подану звітність незалежно від способу подання.

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники податку на додану вартість та інші платники в Електронному кабінеті також мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді, заяву для реєстрації платником окремого податку, надіслати запит та отримати витяг з реєстру або витяг з відповідної системи, до якої створюється запит.

«Через Електронний кабінет вперше надано можливість електронного листування з контролюючими органами. Для цього необхідно просто обрати податкову інспекцію чи митницю, зазначити вид листа, завантажити його та надіслати», – сказала Ліля Булковська.

Для фізичних осіб (громадян) в Електронному кабінеті є можливість створення запиту щодо отримання відомостей про суми отриманих доходів та утриманих податків, що досить важливо в період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій.

Посадовець також відзначила зацікавленість платників податків оновленим сервісом.

«Після впровадження Електронного кабінету наші платники та користувачі активно брали участь в його тестуванні. Саме платниками було надіслано багато пропозицій щодо його вдосконалення, розширення спектру послуг, які й були першочергово впроваджені та реалізовані в кабінеті», – зазначила Ліля Булковська

Підсумки деклараційної кампанії – 2016

Нещодавно, заступник начальника відділу управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Лариса Воробйова на прес-конференції в інформаційному агентстві «МОСТ-ДНЕПР» розповіла про підсумки деклараційної кампанії 2016 року.

«Всього в області подано 51 144 податкових декларацій про майновий стан і доходи. Це на 1 375 декларацій більше в порівнянні з 2015 роком. Загальна сума задекларованого доходу склала 3,6 млрд. грн., до бюджету надійшло 81,6 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, або на 6,8 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.

306 мешканців Дніпропетровщини задекларували дохід більше 1 млн. грн», – зазначила вона.

Також, Лариса Воробйова проінформувала про внесені зміни до Податкового кодексу України щодо включення витрат до податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб.

За її словами: «Тепер дозволяється включати в податкову знижку витрати, сплачені громадянами за навчання на користь вищих і професійно-технічних учбових закладів (раніше було вказано «на користь учбових закладів».

З 1 січня 2017 року відмінені обмеження за розміром витрат на оплату за навчання.

Громадяни подають декларацію про майновий стан і доходи по місцю реєстрації до 1 травня 2017 року. Суму податкового зобов’язання, вказану в річній декларації, громадянам необхідно сплатити самостійно до 1 серпня 2017 року.

Результати роботи за 2016 рік.

Заходи щодо протидії митним правопорушенням

27 січня п.р. в медіа-центрі інформаційного агентства «МОСТ-ДНЕПР» відбулася прес-конференція начальника відділу інформаційно-аналітичної роботи управління протидії митним правопорушенням Дніпропетровської митниці ДФС Віталія Аксютіна.

За його словами «У 2016 році Дніпропетровською митницею ДФС про порушення митних правил складено 150 протоколів на суму 106 млн. 478 тис. 654 грн. За звітний період збільшена кількість справ про порушення митних правил по вилучених предметах правопорушень. а саме: складено 30 протоколів про порушення митних правил і вилучено товарів на суму 9 млн. 268 тис. 319 грн.

Крім того, відкрито виробництво у справах, порушеним в зоні діяльності Дніпропетровської митниці ДФС. Так, за січень – грудень 2016 року митницею було спрямовано на розгляд до суду 54 справи на суму 110 млн. 160 тис. 473 грн. За минулий рік Дніпропетровською митницею конфісковано товарів на суму майже 455 тис. грн. Перераховано коштів до Держбюджету від реалізації предметів на суму 130 тис. 285 грн.».

Сергій Мартинов: У ДФС запроваджено інструкцію щодо правил етичної поведінки співробітників ДФС та запобігання корупційним проявам

Головним управлінням внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби реалізовано низку ініціатив, спрямованих на недопущення корупційних проявів серед співробітників ДФС та забезпечення невідворотності покарання у разі вчинення корупційних правопорушень. Про це розповів заступник начальника Головного управління внутрішньої безпеки ДФС Сергій Мартинов.

За його словами, однією з таких ініціатив стало запровадження інструкції щодо правил етичної поведінки співробітників ДФС та запобігання корупційним проявам. Документ було розроблено спільно з іноземними експертами за стандартами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки.

«Цим документом чітко визначено обов’язки співробітників з інформування Головного управління внутрішньої безпеки щодо спроб їх залучення до корупційних дій з боку сторонніх осіб, поважного відношення до громадян, а також нерозголошення службової інформації», – зазначив Сергій Мартинов.

За словами посадовця, інструкція охоплює всі вимоги чинного антикорупційного законодавства та роз’яснює, як їх застосовувати в роботі.

Для співробітників та громадян також розроблено низку агітаційних матеріалів, в яких зазначається порядок дій у разі виявлення проявів корупції та розповідається про те, куди необхідно звернутися у разі неправомірних дій з боку посадових осіб органів ДФС.

Матеріали будуть розміщені в пунктах митного оформлення  та центрах обслуговування платників.

Злагоджена співпраця Новомосковської ОДПІ з засобами масової інформації

Днями в Новомосковській ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбулася зустріч заступника начальника інспекції Андрія Сіленка з редактором ТРК «Самарь» Катериною Брумірською на тему «Кампанія «Декларування – 2017».

З метою інформування широкого кола громадськості Андрій Сіленко повідомив, що з 1 січня 2017 року розпочалась кампанія декларування громадянами своїх доходів, отриманих у 2016 році, яка для фахівців ДФС є одним із інструментів підвищення податкової культури громадян та виховання сумлінного їх ставлення до сплати податків.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримані громадянами у 2016 році, слід подати до 1 травня. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03.05.2017 року. Декларація подається громадянами до органів державної фіскальної служби за місцем їх реєстрації.

Нагадую, з 01 січня 2017 року змінено форму податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація), яку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року №821 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859».

Зміни у формі декларації здійснено для зручності та скорочення часу, що витрачається платниками податків на заповнення декларації, а також з урахуванням змін до податкового законодавства.

Кількість додатків до декларації зменшено з чотирьох до двох. У зв’язку із запровадженням ставки податку у розмірі 18 відсотків замість 15/20 відсотків, скасовано додаток до декларації, який передбачав здійснення перерахунку податку на доходи фізичних осіб при отриманні доходів від двох та більше податкових агентів, у випадках передбачених п.п. «є» п. 176.1 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Отже, тепер платники податків за результатами річного декларування не повинні проводити перерахунок податку на доходи фізичних осіб та заповнювати окремий додаток.

Також для зручності громадян скасовано додаток до декларації, в якому здійснювався розрахунок податкових зобов’язань з отриманих іноземних доходів. Тепер сума отриманих іноземних доходів (перерахованих у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів), відповідні податкові зобов’язання, інформація щодо країни походження доходу та назви валюти відображається в декларації без заповнення окремого додатку.

Отже, на сьогодні у додатках до декларації платник здійснює розрахунок податкових зобов’язань лише за доходами, база оподаткування яких розраховується з урахуванням понесених витрат; а саме: при визначенні інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та при розрахунку податкових зобов’язань самозайнятими особами (додаток Ф2).

Крім того, для зручності платників податків у відповідних рядках декларації (додатків до неї) зазначені ставки податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Також, громадяни, які отримали доходи від продажу (обміну) об’єктів рухомого та нерухомого майна, які згідно з Кодексом не підлягають оподаткуванню, при заповненні декларації такі доходи відображають у окремому рядку.

В Новомосковській ОДПІ, як і завжди, створені усі умови для участі громадян в кампанії декларування своїх доходів – зауважив Андрій Сіленко. Подати декларацію про майновий стан і доходи можна особисто або через уповноважену на це особу; надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Всю необхідну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації можна отримати у Центрі обслуговування платників Новомосковської ОДПІ за адресою: м.Новомосковськ, вул. Микити Головка, 30, або за телефоном: (05693) 7-70-92.

«Шановні платники податків! Не зволікайте та не марнуйте часу! Виконайте свій конституційний обов’язок - декларуйте свої доходи та звітуйте вчасно!», – наголосив заступник начальника інспекції Андрій Сіленко на завершення заходу.

Викрито махінації приватного підприємства Павлограда, яке незаконно

привласнило 3,8 млн. грн. бюджетних коштів

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Дніпропетровській області викрито махінації одного з приватних підприємств м.Павлограда.

Як з’ясувалося, посадовці підприємства за результатами тендерних торгів уклало договір з державною установою на виконання робіт з ремонту дорожнього покриття. Однак фактично роботи не проводилися, а порушники, зловживаючи службовим становищем, склали неправдивий акт виконаних робіт на загальну суму 3,8 млн. грн. Внаслідок цього вони заволоділи державними коштами, які надійшли на розрахунковий рахунок приватного підприємства.

У подальшому для легалізації незаконно отриманих доходів посадові особи приватного підприємства перерахували отримані кошти як переуступку боргу на рахунок фіктивного підприємства, з яким не здійснювали фінансово-господарських взаємовідносин.

За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ст..ст. 191, 364, 366, 209 КК України.

Здійснюється кримінальне провадження.

Протягом 2016 року податковою міліцією припинено 168 незаконних виробництв

підакцизної продукції

Оперативними підрозділами фіскальної служби протягом 2016 року вилучено з незаконного обігу підакцизних товарів на загальну суму 825,7 млн. грн. Про це повідомив Перший заступник Голови ДФС Сергій Білан сьогодні, 25 січня, під час прес-конференції.

«Перекриття каналів потрапляння в Україну контрафактного алкоголю та ліквідація підпільних виробництв є одними з головних завдань оперативних підрозділів. Спецоперація «Акциз», яку ми проводимо щороку, а також комплекс слідчо-оперативних заходів дозволили нам за 2016 рік припинити діяльність 168 незаконних виробництв підакцизних товарів. З них – 138 підпільних цехів з виготовлення алкогольних напоїв», – зазначив Сергій Білан.

За його словами, з початку року з незаконного обігу вилучено спирту на суму 131,6 млн. грн., алкогольних напоїв – 107,4 млн. грн., тютюнових виробів – 155,8 млн. грн., нафтопродуктів – 362 млн. гривень.

Відносно підприємств-виробників підакцизних товарів розпочато 24 кримінальних проваджень. 

У 2016 році від платників Дніпропетровщини

надійшло майже 56 мільярдів гривень податкових і митних платежів

та понад 13,5 млрд. грн. ЄСВ

Протягом 2016 року органами ДФС у Дніпропетровській області забезпечено в бюджети усіх рівнів (без урахуванням ЄСВ) 55 млрд. 989,0 млн. грн. Це на 95,1 млн. грн. більше, ніж у 2015 році.

Так, до державного бюджету Дніпропетровського регіону в минулому році мобілізовано 39 млрд. 766,5 млн. грн., у тому числі Дніпропетровською митницею ДФС – 16 млрд. 061,0 млн. грн.

Місцеві бюджети Дніпропетровщини протягом 2016 року отримали 16 млрд. 222,5 млн. грн. Це на 4 млрд. 282,6 млн. грн., або на 35,9 відсотків більше фактичних надходжень 2015 року.

Єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з січня по грудень 2016 року зібрано 13 млрд. 511,6 млн. грн. 

В 2016 році 66 дніпропетровських підприємців позбулися ліцензій

за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім

Впродовж минулого року місцеві бюджети Дніпропетровського регіону отримали 79,2 млн. грн. від плати за ліцензії на право торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. З них 59,1 млн. грн. – тільки від ліцензування роздрібної торгівлі. Про це повідомив начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Дніпропетровській області Денис Дегтярьов.

Усього в області діє 12281 ліцензія на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами по 4495 суб’єктам господарської діяльності. Наразі, протягом 2016 року суб’єкти господарювання Дніпропетровщини отримали 13477 ліцензій, з них 7417 – на право здійснення торгівлі у роздріб алкогольних напоїв та 6060 – тютюнових виробів.

Разом з тим, з січня по грудень минулого року за несвоєчасну сплату чергового платежу призупинено дію 2054 ліцензії; анульовано – 2193, в тому числі – 66 за продаж алкогольних та тютюнових товарів особам, які не досягли 18 років.

 В 2016 році внутрішня безпека ГУ ДФС у Дніпропетровській області

провела 190 службових розслідувань та перевірок

Протягом минулого року управлінням внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Дніпропетровській області проведено 190 службових розслідувань та перевірок.

За матеріалами управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Дніпропетровській області 18-ти працівникам фіскальної служби оголошено підозри про скоєння кримінальних правопорушень; винесено 53 подання керівникам територіальних підрозділів ГУ ДФС області для вжиття заходів реагування щодо усунення недоліків та притягнення винних осіб до відповідальності; до дисциплінарної відповідальності притягнуто 32 працівника служби.

З метою недопущення на вакантні та керівні посади в органах ДФС осіб, що своїми діями або вчинками можуть дискредитувати імідж служби, у 2016 році проведено перевірки 140 кандидатів на зайняття посад в підрозділах ГУ ДФС області. За підсумками перевірок 7 претендентам відмовлено у призначенні на посаду.

Сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» начальника управління організації роботи

ГУ ДФС у Дніпропетровській області Манушак Осипової

на тему: «Податкові зміни – 2017»

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області повідомляє, що днями відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» начальника управління організації роботи Головного управління ДФС у Дніпропетровській області Манушак Осипової на тему: «Податкові зміни – 2017».

Питання 1. Доброго дня. Які нововведення для підприємців – загальносистемників з 2017 року?

Відповідь: З 1 січня поточного року у зв’язку із нововведеннями, внесеними Законом України від 21.12.2017 №1797 у статтю 177 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – Кодекс), до доходу підприємця в сфері роздрібної торгівлі не включаються суми акцизного податку з реалізації підакцизних товарів.

Окрім того, до переліку витрат таких суб’єктів господарювання включаються суми ЄСВ, суми податків, зборів, які пов’язані з проведенням господарської діяльності ФОПа (за винятком ПДВ для фізособи – підприємця, зареєстрованого як платник ПДВ, акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб із доходу від господарської діяльності та податку на майно). До витратної частини можна також додавати платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з його господарською діяльністю.

Варто звернути увагу на підпункт 177.4.5 Кодексу, в якому зазначені витрати, які не включаються до складу витрат підприємця. А саме, витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності ФОПа; витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації; а також витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення. Окрім того, не дозволяється включати до складу витрат – документально не підтверджені витрати.

Нововведеннями підприємцям надано право за власним бажанням нараховувати та включати до складу витрат амортизацію ОЗ та нематеріальних активів за умови ведення окремого обліку таких амортизаційних витрат.

Як виняток не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, а також витрати на ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

При цьому підприємці не мають право амортизувати ОЗ подвійного призначення, а саме: земельні ділянки, житлову нерухомість і легкові та вантажні автомобілі.

 

Питання 2. При яких умовах платники податку на прибуток можуть скористатися  ставкою нуль відсотків?

Відповідь: На період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка нуль відсотків для платників податку на прибуток, у яких річний дохід, визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний період, не перевищує трьох мільйонів гривень та розмір нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) кожному з працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим як дві мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному із таких критеріїв:

а) утворені в установленому законом порядку після 1 січня 2017 року;

б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років) щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує трьох мільйонів гривень, та у яких середньооблікова кількість працівників протягом цього періоду становила від п’яти до 20 осіб;

в) які були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до 1 січня 2017 року та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до трьох мільйонів гривень та середньооблікова кількість працівників становила від п’яти до 50 осіб.

При цьому, якщо платники податку, які застосовують норми цього пункту, у будь-якому звітному періоді досягли показників щодо отриманого доходу, середньооблікової чисельності або середньої заробітної плати працівників, з яких хоча б один не відповідає критеріям, зазначеним у цьому пункті, то такі платники податку зобов’язані оподаткувати прибуток, отриманий у такому звітному періоді, за ставкою, встановленою пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу.

Ставка податку на прибуток нуль відсотків не поширюється на суб’єктів господарювання які:

- утворені після 01.01.2017 шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації;

- здійснюють види діяльності, визначені Податковим кодексом, зокрема, діяльність у сфері розваг; виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів; виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів; діяльність з обміну валют; операції з нерухомим майном; охоронну діяльність; зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації); діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку.

Зазначена норма передбачена пунктом 44 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу, з урахуванням змін, внесених Законом України від 21.12.2016 №1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Питання 3. Які зміни у 2017 році для неприбуткових підприємств?

Відповідь: Змінами внесеними до Податкового кодексу України уточнено вимоги до неприбуткових організацій:

вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня;

вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи;

новостворені неприбуткові організації мають можливість отримати неприбуткове оподаткування з дня їх державної реєстрації – у разі дотримання вимог до установчих документів та своєчасного подання реєстраційної заяви (протягом 10 днів з дня держреєстрації);

конкретизовано порядок подання податкової звітності та набуття статусу платника податку на прибуток у разі недотримання неприбутковою організацією вимог п.133.4 ст.133 Податкового кодексу;

для неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п.133.4 ст.133 Кодексу, встановлено річний звітний період для подання податкового звіту та фінансової звітності;

професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок подаватимуть звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації лише у разі порушень вимог п.133.4 ст.133 Податкового кодексу.

 

Крім того, до 01.07.2017 подовжено термін, передбачений для приведення у відповідність з вимогами Кодексу установчих документів такими організаціями з метою включення до нового Реєстру неприбуткових організацій, для релігійних організацій цей термін продовжено до 01.01.2018.

Питання 4. Як оподатковуються доходи власників власної продукції тваринництва під час її продажу?

Відповідь: Переглянуто розмір доходу при продажу власної продукції тваринництва, яка не підлягає оподаткуванню. При продажу власної продукції тваринництва груп 1 – 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує                50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2017році – 160 тис. грн).Такі фізичні особи здійснюють продаж зазначеної продукції без отримання довідки про наявність земельних ділянок.

У разі, коли сума отриманого доходу перевищує встановлений вищезазначений розмір, фізична особа зобов’язана подати контролюючому органу довідку про самостійне вирощування, розведення, відгодування продукції тваринництва, що видається у добровільній формі сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) власника продукції тваринництва. Якщо довідкою підтверджено вирощування проданої продукції тваринництва безпосередньо платником податку, оподаткуванню підлягає дохід, що перевищує 160 тис. грн.

Питання 5. Доброго дня. Які легкові автомобілі оподатковуються у 2017 році транспортним податком?

Відповідь: Законом України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», який набрав чинності 01.01.2017, внесені зміни до Податкового кодексу України з транспортного податку щодо визначення об’єкта оподаткування транспортним податком у частині розміру середньоринкової вартості.

Так, відповідно до внесених змін, з 01.01.2017 об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (до внесених змін зазначене обмеження складало 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року).

Мінімальна заробітна плата, встановлена Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у 2017 році складає 3200 гривень.

Ставка податку залишилась на рівні минулого року, а саме 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування. Розрахунок суми податку з об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року). Транспортний податок сплачується фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

У минулому році фахівці фіскальної служби Дніпропетровщини

виявили 12180 трудових «нелегалів»

Протягом 2016 року співробітники ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявили у 6287 суб’єктів господарювання незаконне використання найманої праці 12180 осіб. Ці громадяни працювали у роботодавців без належного оформлення та, відповідно, без сплати податків і соціальних внесків.

За результатами проведеної роботи та за рахунок оформлення трудових відносини з найманими особами роботодавцями забезпечено додаткові надходження з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на загальну суму 6 мільйонів 947 тисяч гривень.

«У напрямі детінізації ринку праці важливим є соціальний аспект. Адже за кожним фактом стоять громадяни, яких недбайливі роботодавці позбавляють соціальної захищеності, майбутньої пенсії та соцвиплат. До того ж, місцевий бюджет та соціальні фонди втрачають належні суми для забезпечення функціонування місцевих громад», – наголошує начальник управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області Інна Андрущак.

Роман Татарінов: У 2016 році у провадженні слідчих підрозділів перебувало понад 8,7 тис. кримінальних проваджень

Одним із основних напрямів роботи слідчих фінансових розслідувань є ефективне розслідування злочинів, вчинених порушниками податкового законодавства. Про це повідомив в.о. начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС Роман Татарінов. 

За його словами, в провадженні слідчих фінансових розслідувань у 2016 році перебувало 8748 кримінальних проваджень, у тому числі 3526 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини. 

«Безпосередньо у 2016 році слідчими фінансових розслідувань розпочато 6800 проваджень, з яких 2461 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини. Закінчено 3358 проваджень, у тому числі 1051 – про тяжкі та особливо тяжкі злочини», – розповів Роман Татарінов. 

За вказаний період до суду направлено 1113 кримінальних проваджень, у тому числі з обвинувальним актом – 796, що на 62 більше, ніж у 2015 році. 

«У направлених до суду слідчими фінансових розслідувань провадженнях забезпечено відшкодування збитків у розмірі 419,5 млн. грн. Це складає 43% від загальної суми встановлених збитків», – зазначив посадовець. 

При цьому у зв’язку зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою, у 2016 році на підставі ч.4 ст.ст.212 і 212-1 КК України до суду направлено 165 кримінальних проваджень. За ними відшкодовано 338,6 млн. грн. збитків. 

У закінчених провадженнях арештовано коштів та майна на суму 638 млн. грн. Це складає 66% від розміру встановлених збитків, що на 386 млн. грн. більше 2015 року. 

Протягом 2016 року на ДФС України «Пульс»

звернулося 196 мешканців Дніпропетровщини

В минулому році на антикорупційний сервіс Державної фіскальної служби України «Пульс» надійшло 196 звернень від платників податків та громадян Дніпропетровської області, що на 503 звернення менше, ніж у 2015 році.

Розгляд всіх звернень завершено, про вжиті заходи проінформовано заявників у встановлені законодавством терміни.

Майже половина звернень суб’єктів господарювання та громадян (86) стосувались питань, які виникають під час подання звітності та реєстрації накладних.

Крім того, дзвінки на сервіс «Пульс» від мешканців Дніпропетровщини були з приводу питань роботи органів ГУ ДФС області (51 звернення), системи електронного адміністрування ПДВ (31 звернення), перевірок суб’єктів господарювання (6 звернень), роботи Центрів обслуговування платників (5 звернень) тощо. Безпосередньо антикорупційної тематики сервісу стосувалося 10 звернень.

Нагадуємо, номер цілодобової телефонної лінії антикорупційного сервісу Держаної фіскальної служби України «Пульс»: (044) 284-00-07.

 Про зміни до Податкового кодексу України

йшлося на семінарі для платників податків

Начальник управління організації роботи ГУ ДФС у Дніпропетровській області Манушак Осипова прийняла участь у семінарі на тему: «Зміни в оподаткуванні з 01.01.2017: податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, підприємницька діяльність», організованому філією Державного підприємства «Сервісно-видавничий центр» у Дніпропетровській області.

На семінарі розглянуто питання щодо основних положень Законів України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», якими внесено низку змін до адміністрування податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи з фізичних осіб, єдиного соціального внеску, тощо.

Манушак Осипова повідомила про підсумки роботи фіскальних органів області, забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також платникам нагадано, що з початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2016 року.

Учасники семінару отримали відповіді на актуальні питання та практичні поради щодо заповнення і подання звітності за минулий рік, роздатковий матеріал та презентаційний номер журналу «Вісник. Право знати все про податки і збори».

Мирослав Продан: У лютому ми розпочнемо черговий етап розбудови митниці

Нові ресурси фінансування, затверджені Законом України про Державний бюджет на 2017 рік, дають можливість вже у лютому розпочати черговий етап розбудови української митниці. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання Митного комітету Громадської ради при ДФС, яке відбулося 31 січня.

Так, за його словами, законом передбачено спрямування до 10 відс. суми перевиконаних індикативів митних надходжень на забезпечення функціонування митних органів.

«Ми нарешті отримали ресурс для розбудови митниці. Це ті кошти, які будуть спрямовані на розбудову інфраструктури митних постів, закупівлю сканерів, засобів відеоспостереження та іншого необхідного обладнання для здійснення митного контролю. Крім того, частина коштів буде використана на підвищення зарплатні митникам», – зазначив Мирослав Продан.

Вже у лютому ДФС зможе отримати понад 200 млн. грн., а протягом року ця сума може сягнути близько 1,5 млрд. грн..

Як розповів Мирослав Продан, сьогодні в ДФС працюють над розробкою стратегії типових пунктів пропуску, в якій буде передбачено приведення всіх українських митниць до єдиного зразка – починаючи від естетичного вигляду та закінчуючи технічним забезпеченням.

«Ми плануємо облаштувати всі пункти пропуску засобами відеоспостереження, які дозволять в режимі он-лайн спостерігати за всіма митними процедурами в пунктах пропуску. Здійснюватимуть такий контроль працівники координаційно-моніторингового центру, а відео зберігатиметься протягом 90 днів як своєрідна доказова база», – розповів Мирослав Продан.

Він також повідомив, що з боку ДФС вже розроблено пропозиції до Концепції реформування державної митної справи.

«У Концепції є низка позитивних речей, які ми вже впроваджуємо, розробляємо або завершуємо розробку, але й є ті, з якими ми не погоджуємося. Саме тому зараз ми маємо можливість спільно з розробниками, експертами, бізнесом та громадськістю доопрацювати цей документ та створити дійсно оптимальний документ, який дозволить нам реалізувати всі наші плани з розбудови митниці», – підкреслив в.о. Голови ДФС.

У свою чергу представники Митного комітету відзначили позитив від впровадження такого документу, але, на їх думку, зазначений проект суперечливий та потребує значного доопрацювання. Свої пропозиції та бачення Концепції реформування державної митної справи представники комітету сформують та теж направлять розробнику.

 

Новомосковська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області