Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 951
Вид: 
Рішення сесії
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ІІ сесії Новомосковської міської ради VIІ-го скликання

№11 від 17.11.2015

Про затвердження Положень про постійні депутатські комісії Новомосковської міської ради VII скликання

Керуючись ст.46 п.13, ст.47 п.15 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Новомосковська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         І.Затвердити Положення про постійні депутатські комісії Новомосковської міської ради VІІ скликання, а саме:

1. Комісія з питань планування, соціально - економічного розвитку та бюджету міста (Додаток №1);

2. Комісія з питань соціально - культурної сфери та соціально захисту населення (Додаток №2);

3.  Комісія з питань містобудування, землекористування та архітектури (Додаток №3);

4. Комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою міста та екологічних проблем (Додаток №4);

5. Комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської етики та питань правопорядку(Додаток №5).

 

         ІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради Горошко С.Г.

 

 

 

Секретар міської ради                                               С.Г.Горошко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення  міської  ради 

від 17.11.2015р. № 11

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про  постійну  комісію  Новомосковської міської ради з

питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста

 

Постійна  комісія  з питань планування, соціально-економічного розвитку та бюджету міста ( далі постійна Комісія)  є  органом  Новомосковської  міської  ради,  обирається  з  числа  її  депутатів на строк повноважень ради  для  вивчення,  попереднього  розгляду  і  підготовки  питань,  які  означені  Законом  України “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Регламентом  Ради  та  цим   Положенням,  здійснення  контролю  за  виконанням  рішень  Ради,  її  виконавчого  комітету. У своїй діяльності постійна Комісія керується Конституцією України, Законом  України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими чинними законодавчими актами.

         1. Організація роботи постійної Комісії  покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими  органами, підприємствами і організаціями організує роботу по реалізації висновків та рекомендацій комісії. З числа депутатів постійної Комісії обирається заступник голови комісії та секретар комісії.

         У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з  інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії..

     Депутати працюють у комісії на громадських засадах.

         2.Постійна Комісія працює по річному перспективному та робочому квартальному планах. Засідання постійної Комісії  скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на місяць і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

         3.За результатами вивчення і розгляду питань постійна Комісія готує висновки та рекомендації. Висновки та рекомендації постійної Комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної Комісії і підписується головою постійної Комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем постійної Комісії. Протоколи засідань постійної  Комісії підписуються головою і секретарем постійної Комісії.

         4.Постійна Комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою згідно Закону  України, готують висновки з цих питань.

         5.У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року постійна Комісія:

         5.1.Попередньо розглядає проекти планів та програми соціально – економічного та культурного розвитку міста, баланси фінансових трудових та грошових ресурсів, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, які виносяться на затвердження Ради, а також звіти про їх виконання, готує по ним заключення та виступає з доповідями та співдоповідями.

Готує подання до обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально – економічного та культурного розвитку області та планів підприємств незалежно від форм власності, розташованих на території Новомосковської міської Ради з  питань, пов’язаних із розвитком території, задоволенням потреб населення. Розглядає та узгоджує плани підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності територіальної громади, здійснення яких може  викликати негативні соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, готує висновки по ним і вносить пропозиції до відповідних органів.

         5.2.Приймає участь в розробці та попередньо розглядає поданий на затвердження Ради  проект міського бюджету та його складові частини по надходженням та видаткам, вивчаючи додаткові джерела надходжень та розподіл видатків по статтям; внесення змін до бюджету, питання по розподілу додаткових коштів; попередньо затверджує звіт про виконання міського бюджету поквартально та щорічно; готує висновки і виступає з доповідями та співдоповідями по цим питанням.

         5.3.Розглядає питання щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством України; питання щодо надання відповідно чинного законодавства пільг по місцевих податках та зборах, ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами.

         5.4.Розглядає питання про утворення позабюджетних цільових (у т.ч. валютних) коштів; затвердження Положень про ці кошти та затвердження звітів про використання позабюджетних коштів.

         5.5.Розглядає питання щодо прийняття рішень про випуск місцевих позик, про отримання позик з інших бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з місцевого бюджету.

         5.6.Постійна Комісія розглядає питання щодо створення, ліквідації, реорганізації та перепрофілювання комунальних підприємств, установ, організацій, а також питання діяльності підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності, ефективного використання їх керівниками бюджетних коштів. Керівники підприємств, установ, організацій, що перебувають у комунальній власності звітують перед постійною комісією не менше двох разів на рік.

         5.7.Постійна Комісія пропонує Раді пропозиції щодо розвитку комунальної власності.

         5.8. Розглядає та вносить пропозиції щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації. Аналізує звіти про хід приватизації комунального майна та  готує  висновки.

         5.9.Вносить пропозиції щодо виконання у встановленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання та реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг, сприяє зовнішньо - економічним зв’язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території.

         5.10. Виступає організатором та бере участь у роботі конференцій, семінарів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

         6.Надає відповідно до законодавства згоду на розміщення на території міста нових об’єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з законодавством включає відповідну територію.

         7.На  спільних засіданнях  з відповідними постійними комісіями Ради та з відповідними представниками виконавчої влади, Комісія розглядає будь – які питання, пов’язані з різними сферами життєдіяльності міста, а саме: в галузі соціального захисту населення; регулювання земельних відносин та питань охорони навколишнього середовища; питання розвитку освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав та законних інтересів громадян; питання діяльності житлово – комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту, зв’язку тощо.

         8.Постійна Комісія має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законами.

         9.Постійна Комісія для вивчення питань розробки проектів рішень і підготовчі комісії  може створювати робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

         10.Рекомендації постійної Комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійній Комісії у встановлений нею термін.

         11. Постійна Комісія є підзвітною Раді та відповідальною перед нею.

        

 

 

 

Секретар міської ради                                       О.Г.Горошко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

до рішення  міської  ради 

від 17.11.2015р. №11

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про постійну комісію з питань соціально-культурної сфери та соціально захисту населення

 

1.Постійна комісія з питань соціально-культурної сфери та соціально захисту населення є органом ради, що вибирається з числа депутатів для вивчення попереднього розгляду питань та підготовки рішень, які відносяться до її компетенції.

2.Постійна комісія вибирається радою та термін її повноважень у складі голови та членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

3. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії збирає і веде засідання комісії, дає доручення  членом комісії, представляє комісію в стосунках з іншими органами об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, організує роботу по реалізації висновків та рекомендацій комісії.

В разі відсутності голови комісії його функції виконує заступник або секретар комісії.

4. Засідання комісії проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць, і є правоздатними, якщо в них бере участь не менше половини членів від загального складу комісії.

5. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем.

6. Постійна комісія з питань соціально-культурної сфери та соціального захисту населення за дорученням ради чи з власної ініціативи розглядає питання:

-                     управління закладами освіти, забезпечення у межах наданих повноваження доступності і безоплатності освіти, можливості навчання в межах державною та рідною мовою та охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, молодіжними, підлітковими закладами, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

-                     здійснення, відповідно до законодавства, заходів по покращенню житлових та побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, багатодітних сімей, громадян похилого віку, яким необхідна допомога;

Забезпечення, відповідно до закону, розвитку всіх видів, освіти, вдосконалення мережі освітніх закладів всіх форм власності, фізкультури і спорту;

-                     створення умов для організації позаурочної зайнятості учнівської молоді, питання профілактики соціальної поведінки підлітків та молоді;

-                     сприяння роботі творчих спілок національно-культурних товариств, асоціацій, інших організацій, які діють у сфері культури, фізкультури та спорту;

-                     вирішення питань щодо забезпечення матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти, охорони здоров’я, культури та спорту;

-                     забезпечення охорони пам’ятників історії та культури, збереження та використання культурного надбання.

7. Постійна комісія з питань соціально-культурної сфери та соціального захисту населення за дорученням ради, міського голови та секретаря ради чи з власної ініціативи:

-                     розглядає питання, які виносяться на розгляд ради, розробляє проекти рішень ради, готує пропозиції з даних питань, члени комісії виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями;

-                     вивчає діяльність підзвітних та підконтрольних раді та виконкому органів, а також питань віднесених до компетенції ради підприємств, закладів, їх філій та відділів незалежно від форм власності та посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівництву, а в окремих випадках – на розгляд ради чи виконавчого комітету.

8. Постійна комісія має право:

-                     з питань, що знаходяться в її компетенції, згідно чинного законодавства, отримувати від керівників органів, підприємств, закладів, організацій та їх філій та відділів необхідні матеріали і документи;

-                     для вивчення питань розробки  проектів рішень ради створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням громадськості та фахівців.

9. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду та прийняті міри повідомляти комісію у встановлений нею термін.

10. Постійна комісія з питань соціально-культурної сфери та соціального захисту населення підзвітна раді і відповідальна перед нею.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                О.Г.Горошко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

до рішення міської ради

від 17.11.2015р. №11

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  постійну  комісію з  питань  землекористування,

містобудування та архітектури

 

І.  Загальні  положення

1.1.          Постійна  комісія  з  питань  землекористування, містобудування та архітектури (далі  постійна  комісія ) є  одним  із  органів  Ради,  обирається  з  числа  її  депутатів  для  вивчення,  попереднього  розгляду  і  підготовки  питань, які  належать  до  її  відання,  здійснення  контролю  за  виконанням  рішень  Ради  і  виконавчого  комітету.

1.2.          Постійна  комісія  в  своїй  роботі  керується  Конституцією  України, ЗУ “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” № 280/97  ВР  від 21.05.97 р.  іншими  чинними  законодавчими  актами.

1.3.          Постійна  комісія  обирається  Радою  на  строк  її  повноважень  у  складі  голови,  його  заступника,  секретаря  і  членів  комісії.

1.4.          Функціональна  спрямованість  і  порядок  організації  роботи  постійної  комісії  визначаються  регламентом  Ради  та  чинним  Положенням,  що  затверджуються  Радою.

1.5.          Депутати  працюють  у  постійних  комісіях  на  громадських  засадах.

1.6.          Постійна  комісія  планує  роботу  в  тісному  зв’язку  з  планами  роботи  відділів  міськвиконкому: головного  архітектора,  капітального  будівництва, Держкомзему міста та ін.  відділів.

1.7.          Постійна  комісія  розглядає,  контролює  питання  витрат  підприємствами  комунальної  власності  коштів,  передбачених  місцевим  бюджетом.

 

П. Порядок  організації  роботи

2.1     Робота постійної комісії здійснюється на основі щоквартального плану  роботи, який затверджується  на засіданні постійної комісії.

2.2.          Керує роботою постійної комісії її голова, який обирається на  засіданні Ради. Голова дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами,     установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по  реалізації  висновків і рекомендацій комісії.

2.3.          На своєму засіданні члени постійної комісії, обирають  заступника голови комісії та секретаря; при необхідності розподіляють  функції між її членами в залежності від напрямків роботи комісії.

2.4.          Засідання комісії проводяться не рідше 1 разу на місяць і  скликаються її головою, або в разі  відсутності, його заступником або  секретарем.

2.5.          Депутат міської ради має право входити до складу тільки однієї  постійної  комісії. Всі член постійної комісії мають рівні права.

2.6.          Засідання комісії є право спроможними, якщо в ньому  приймають участь не менше половини її членів.

2.7.          За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія  готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від  загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його  відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань  комісії підписуються головою і секретарем  комісії.

2.8.          Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому  розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими  особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи  повинно бути повідомлено у встановлений нею строк.

2.9.          Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів  рішень  Ради може створювати  підготовчі  комісії і робочі групи з залученням  представників  громадськості, вчених  і  спеціалістів.

2.10.     Питання,  які належать до  відання  кількох  постійних  комісій,  можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради,  її  голови,  секретаря  ради, розглядатися  постійними  комісіями  спільно.  Висновки  і  рекомендації прийняті постійними  комісіями  на  спільних  засіданнях,  підписуються головами  і секретарями відповідних  комісій.

2.11.     Постійна комісія не має права виступати від імені місцевої Ради.

2.12.     Постійна комісія підзвітна місцевій Раді і відповідальна  перед  нею.

 

Ш. Функціональна  спрямованість

3.1.          Постійна комісія готує та розглядає перспективні плани  соціально-економічного  розвитку міста.

3.2.          Постійна комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою  попередньо  розглядає,  вивчає і готує питання свого профілю,  які  вносяться  на  розгляд Ради; розробляє  проекти  рішень Ради та готує висновки з цих  питань,  виступає  на  сесіях  Ради  з   доповідями і співдоповідями.

3.3.          Постійна  комісія  попередньо  розглядає  кандидатури  осіб,  які пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення  або погодження  Радою,  готує  висновки  з  цих  питань.

3.4.          Постійна комісія за дорученням Ради,  голови, секретаря Ради  або за власною ініціативою  вивчає  діяльність підзвітних  і  підконтрольних  Раді та виконавчому комітету місцевих підприємств, установ  та  організацій.  їх  філій  і  відділень  незалежно  від  форм  власності їх  посадових  осіб,  подає  за  результатами  перевірки  рекомендації  на  розгляд  їх  керівників, а в  необхідних  випадках  на  розгляд Ради  або  виконавчого  комітету  міської  Ради,  здійснює  контроль  за  виконанням  рішень  Ради  та  виконавчого  комітету.

3.5.          Постійна  комісія  у  питаннях,  які належать  до її  відання,  та  в  порядку,  визначеному  законом,  має  право  отримувати  від  керівників  органів,  підприємств.  установ,  організацій  та  їх  філій  і  відділень  необхідні  матеріали  і   документи.

 

ІУ.  Повноваження  комісії

- Постійна комісія розглядає, вивчає і готує питання свого  профілю, які вносяться  на  розгляд  Ради, а саме:

1. Розгляд та /або підготовка проектів рішень про вирішення  відповідно до закону питань  регулювання земельних відносин, щодо :

- встановлення ставок та розміру орендної плати за землю та  відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за  користування  природними  ресурсами, що є у власності міста;

- порядку укладення договорів оренди земельних ділянок;

- визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

- закриття, санації та перепрофілювання неефективних або екологічно шкідливих виробництв;

- запровадження конкурентних засад надання земельних ділянок;

- приватизації земельних ділянок.

2. Про затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у       власності міста.

3. Координації  діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

4. Здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

5. Вирішення питань щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельних ділянок громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;

6. Вирішення земельних спорів;

7. Заслуховування звітів про роботу управлінь виконавчого органу міської ради  з питань, що належать до компетенції Комісії, підготовка за результатами перевірок висновків, пропозицій на розгляд їх керівників, а за необхідності - на розгляд Ради.

8. Попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою, підготовка  висновків з цих питань.

9. Співпраця з відділом  земельних ресурсів виконавчого органу при розгляді проектів планів проектно-розвідувальних робіт, пов'язаних з  проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням земельного кадастру тощо.

10. Розгляд проектів рішень програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету та звітів про виконання програм і бюджету;

11.     Про  вирішення відповідно до закону питань  про  надання  дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

12.     Про  прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об’єктів природно-заповідного  фонду  місцевого  значення  та  інших           територій,  що     підлягають  особовій  охороні.

13.     Про  надання  відповідно  до  законодавства  згоди  на розміщення  на          території  міста  нових  об’єктів, сфера  екологічного  впливу діяльності  яких  згідно  з  діючими  нормативами  включає  відповідну територію.

14.     Про  затвердження  в  установленому  порядку  місцевих містобудівних програм,  генеральних  планів  забудови  відповідних населених  пунктів, іншої  містобудівної  документації.

15.     Про  встановлення  відповідно  до  законодавства  правил  з  питань          благоустрою  території  міста,  забезпечення  в  ньому  чистоти  і порядку.

16.     Вирішення  відповідно  до  законодавства  питань  про  створення 

підприємствами  комунальної  власності  спільних  підприємств,  у  тому числі  з  іноземними  інвестиціями.

 

У.  Припинення  роботи

5.1            Повноваження  постійної  комісії  закінчуються  одночасно  з  повноваженнями  міської  Ради,  або  по рішенню  Ради  при  необхідності.

5.2            Постійна  комісія  по  рішенню  міської  Ради  може  бути  реорганізована,  об’єднана  з  іншою  постійною  комісією.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                       О.Г.Горошко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №4

до   рішення  міської  ради

від 17.11.2015 р. №11

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про постійну комісію з питань  житлово-комунального господарства, благоустрою міста та екологічних проблем

 

         1. Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою міста та екологічних проблем, є органом ради, обирається з числа депутатів для попереднього розгляду питань і підготовки рішень, що відносяться до її  відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради її виконавчого комітету.

         2. Постійна комісія обирається Радою на термін її повноважень у складі голови комісії і членів комісії. Заступник  і  секретар  обираються  на  засіданні  комісії.

         3. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.

Голова комісії збирає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, організує роботу з реалізації висновків і рішень комісії.

         Під час відсутності голови комісії його функції виконує  заступник або секретар комісії.

         4. Засідання постійної комісії проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини членів від загального складу комісії.

         5. За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації, що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

         Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем  комісії  і  зберігаються  в  організаційному  відділі.

         6. Постійна комісія  за дорученням  Ради або за власною ініціативою розглядає питання розвитку житлово-комунального господарства, мереж газового господарства і електропостачання, екології та охороні навколишнього середовища,  благоустрою  та  озелененню  міста.

         6.1. Вивчає і вносить пропозиції щодо інвестиційних проектів у розвиток міста, житлово-комунального господарства, охорони навколишнього середовища (атмосферного повітря, води, ґрунту, рослинності);

         6.2. По виконанню промисловими  підприємствами санітарних правил по похованню токсичних відходів;

         6.3. По виконанню Законів України “Про  відходи”, “Про охорону навколишнього середовища” та інших Законів з охорони навколишнього середовища;

         6.4. По виконанню санітарного законодавства за охороною поверхневих вод від забруднення промисловими і побутовими стічними водами;

         6.5. Підвищення ефективності контролю по дотриманню законодавства про захист прав споживачів, особливо за продуктами харчування, що не відповідають вимогам нормативних документів і є небезпечними для життя людини.

         6.6. Контроль за виконанням державних регіональних програм охорони навколишнього середовища.

         7. Постійна комісія з питань  житлово-комунального господарства, благоустрою міста та екологічних проблем за дорученням Ради, міського голови та секретаря ради або зі  своєї ініціативи:

-Розглядає, готує питання про екологічний стан міста, попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готує висновки з цих питань.

Про  встановлення  відповідно  до  законодавства  правил  з  питань благоустрою  території  міста,  забезпечення  в  ньому  чистоти  і порядку.

     - Вирішення  відповідно  до  законодавства  питань  про  створення   підприємствами  комунальної  власності  спільних  підприємств, у     тому числі  з  іноземними  інвестиціями.

Про виконання підприємствами міста планів підготовки до роботи в  осінньо-зимовий період.

- Заслуховує звіти керівників профільних служб і посадових осіб виконкому, керівників комунальних підприємств міста. Клопоче про звільнення з посади керівників служб і підприємств у випадку визнання  їхньої діяльності незадовільної.

- Здійснює  контроль  за  виконанням  службами  і  комунальними  підприємствами  міста  доручень  комісії  і  рішень  сесії.

- Розглядає  запити  депутатів,  приймає  рішення  за  даними запитами.

- Виносить  на  розгляд  сесії  проекти  рішень  з  питань, що стосується  діяльності  комісії.

- Розглядає  питання  про  надання  дозволів  на  спеціальне використання  природних  ресурсів, а  також  про  скасування  таких дозволів.

- Вносить  пропозиції  про  організацію  територій  і  об'єктів природно-заповідного  фонду  міста  та  інших  територій,  що  підлягають особливій  охороні.

- Вносить  проекти  пропозицій  у  відповідні  державні  органи про  оголошення  природних  і  інших  об'єктів,  що  мають  екологічну цінність,  пам'ятниками  природи,  що  охороняються  законом.

- Розробляє  правила  з  питань  благоустрою  території  міста, забезпечення  в  місті  чистоти  і  порядку,  програми  по  екологічній  безпеці та  озелененню  міста.

- Розглядає  питання,  що  виносяться  на  розгляд  ради,  розробляє проекти  рішень  ради,  підготовляє  пропозиції  по  даному  питанню,  члени комісії виступають  на  сесіях  ради  з  доповідями  і  співдоповідями;

- Вивчає   діяльність  підзвітних  і  підконтрольних  раді  і  виконавчому  комітету  органів,  посадових  осіб,  а  також  питання,  віднесені  до  компетенції  ради  підприємств, установ,  їхніх  філій,  відділень  незалежно  від  форм  власності;  подає  за  результатами  перевірки  рекомендації  на  розгляд  їх  керівництву,  а  в  необхідних  випадках – на  розгляд   ради  або виконавчого  комітету.

         8. Постійна комісія має право:

- у питаннях, що знаходяться в її компетенції та у порядку, передбаченим Законом, одержувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій і їхніх філій і відділень необхідні матеріали і документи

- для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради - створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням громадськості, учених, фахівців.

9. Рекомендації комісії підлягають обов'язковому розгляду посадовими особами, підприємствам, установам та організаціями.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у  встановлений нею строк.

10.Усі види матеріалів, робіт їх вартість у сфері благоустрою та житлово – комунального господарства виносяться на розгляд комісії до укладання договорів з виконавцями робіт.

11. Постійна комісія з питань  житлово-комунального господарства, благоустрою та екологічних проблем підлегла раді і відповідальна перед нею.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                       О.Г.Горошко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5

до рішення міської ради

від 17.11.2015р. №11

 

Положення

про постійну комісію з питань розвитку

місцевого самоврядування, депутатської етики та питань правопорядку

 

Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської етики та питань правопорядку у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та іншими чинними законодавчими актами.

Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків у рекомендації комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійної комісії визначаються Регламентом ради та чинним Положенням, що затверджується радою.

Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської етики та питань правопорядку організовує та контролює гласність роботи ради, забезпечує зв'язок ради з громадськістю міста, вирішує питання за дорученням міського голови або міської ради, які входять в її компетенцію.

Робота постійної комісії здійснюється на основі щоквартального плану, який затверджується на засіданні постійної комісії.

Основними напрямами діяльності постійної комісії Новомосковської міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, депутатської етики та питань правопорядку є:

-                     Участь у розробці концепцій самоврядування територіальної громади та управління містом.

-                     Участь у розробці Програми розвитку місцевого самоврядування у м.Новомосковську.

-                     Надання дозволів на створення за ініціативою жителів органів самоорганізації населення.

-                     Наділення органів самоорганізації населення частиною власної компетенції (Новомосковської міської ради).

-                     Вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках передбачених чинним законодавством.

-                      Попередній розгляд Комісією кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Новомосковської міської ради, підготовка висновків з цих питань.

-                     Питання проведення місцевих референдумів та реалізація їх результатів.

-                     Питання проведення загальних зборів громадян за місцем проживання.

-                     Реалізація загальних зборів громадян за місцем проживання.

-                     Питання проведення громадських слухань.

-                     Питання об’єднання в асоціації та інші форми добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування.

-                     Питання Статуту територіальної громади міста.

-                     Питання Регламенту Новомосковської міської ради.

-                     Питання звіту Новомосковського міського голови про діяльність виконавчого органу ради.

-                     Звіти керівників виконавчого органу ради та посадових осіб, яких Новомосковська міська рада призначає або затверджує.

-                     Вирішення питання скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим законодавчим актам, рішення Новомосковської міської ради, прийнятим у межах її повноважень.

-                     Прийняття адміністративно-територіального устрою міста Новомосковська (райони – утворення, ліквідація, реорганізація; межі районів) та питання розширення меж м.Новомосковська.

-                     Погодження пропозицій з питань адміністративно-територіального устрою щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Новомосковська.

-                     Символіка територіальної громади міста Новомосковська (затвердження, реєстр, порядок використання).

-                     Вирішення питань, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон.

-                     Питання утворення та діяльності громадських приймалень депутатів, депутатських груп та фракцій Новомосковської міської ради.

-                     Питання проведення місцевих свят.

-                     Розробка і участь у здійсненні концепції розвитку міжнародних зв’язків Новомосковської міської ради.

-                     Визначення порядку організації та проведення недержавних масових громадських заходів політичного, релігійного, культурно-просвітницького, спортивного та іншого характеру.

-                     Розробка плану відновлення історичних знаменних дат Новомосковської міської ради.

-                     Питання кількісного складу Новомосковської міської ради наступного скликання.

-                     Підготовка питань щодо формування Новомосковської міської територіальної виборчої комісії та внесення змін до її складу тощо.

-                     Співпраця з територіальними громадами с іл., селищ та міст, які межують із містом Новомосковськом.

-                     Співпраця з відповідними комітетами, депутатами Верховної Ради України.

-                     Сприяння розвитку регіональних зв’язків Новомосковської міської ради, співпраця з органами місцевого самоврядування регіонів України.

-                     Сприяння реалізації спільних проектів з регіонами України.

-                     Контроль за реалізацією на території міста Новомосковська міжнародних зобов’язань України.

-                     Співробітництво з представницькими органами міст – побратимів Новомосковська.

-                     Сприяння організації днів міст-побратимів та організація економічних, культурних форумів за участю представників міст-побратимів.

-                     Сприяння місцевим органам виконавчої влади у здійснення ними міжнародних зв’язків, подання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги.

-                     Сприяння проведенню в м.Новомосковськ міжнародних конференцій, виставок, фестивалів тощо.

-                     Висвітлення проблем громадян та територіальних громад міста Новомосковська у засобах масової інформації і налагодження системи постійного спілкування між депутатами і виборцями, громадянами і владою.

-                     Співпраця з громадськими організаціями та політичними партіями.

-                     Вивчення громадської думки, збір пропозицій з питань функціонування територіальної громади та забезпечення життєдіяльності міста Новомосковська.

-                     Розгляд скарг на неправомірні дії посадових осіб виконавчих органів  ради, подання необхідних пропозицій щодо недопущення подібних дій.

-                     Вивчення досвіду місцевого самоврядування в Україні та за її  межами.

-                     Здійснення контролю за додержанням законодавства з питань місцевого самоврядування.

-                     Розгляд за  дорученням  Ради  або  за  власною  ініціативою  питань, пов’язаних  з  депутатською  діяльністю, етикою, контроль  виконання  регламенту  роботи  Ради.

-                     Організація  та  контроль  гласності  роботи  Ради,  окремих  депутатів,  забезпечення  зв’язку  Ради  з  громадськістю  міста.

-                     Забезпечення  етики  взаємовідносин  між  депутатами  на  засіданнях  постійних  комісій  та  сесіях  міської  Ради, а також  вирішення  інших  питань  за  дорученням  міського  голови  або  міської  Ради,  які  входять  до  її  компетенції.

-                     Розгляд звернень громадян, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій усіх форм власності про порушення будь-якими гілками влади міста, керівниками та співробітниками правоохоронних органів Конституції і законів України, нормативних документів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, а також нормативних актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування всіх рівнів.

-                     Надання висновків (за дорученням голови міської ради) про відповідність проектів рішень, які виносяться на розгляд міської ради, Конституції та законам України, нормативним документам Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Президента України, міської ради.

-                     Контролю та моніторингу за використанням коштів обласного бюджету, передбачених на правоохоронну діяльність.

-                     Розподілу коштів міського бюджету, внесення змін до нього та розгляду звітів про його виконання в частині законності, правопорядку та боротьби з корупцією й організованою злочинністю.

-                     Розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій, спрямованих на забезпечення законності, правопорядку та боротьби з корупцією й організованою злочинністю.

-                     Вивчення діяльності підзвітних раді правоохоронних органів, а також організації роботи місцевих держадміністрацій, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, їх філій і відділень з питань забезпечення правоохоронної діяльності, віднесених до компетенції міської ради, подання за результатами такого вивчення на розгляд міської ради висновків та рекомендацій.

-                     Сприяння реалізації державної політики у сфері законності, правопорядку та боротьби з корупцією й організованою злочинністю, моніторингу і контролю в межах, установлених законодавством та цим Положенням, виконання її засад на території міста.

-                     Затвердження регіональних програм, що стосуються законності, правопорядку та боротьби з корупцією й організованою злочинністю.

-                     На засідання постійної депутатської комісії з метою поглиблення вивчення питань, що розглядаються, можуть запрошуватися юристи, адвокати, працівники інших профільних організацій.

Засідання постійної комісії скликається у міру необхідності і є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань, постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у разі його відсутності заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості та спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її секретаря розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Постійна комісія не має права виступати від імені місцевої ради. Вона підзвітна місцевій раді і відповідальна перед нею.

Повноваження постійної комісії закінчуються одночасно з повноваженнями міської ради, або по рішенню ради за необхідності.

Постійна комісія по рішенню міської ради може бути реорганізована, об’єднана з іншою постійною комісією.

Секретар міської ради                                                          О.Г.Горошко