Облікова картка
Номер облікової картки: 
1 948
Вид: 
Рішення виконкому
Форма зберігання документа: 
Паперова

РІШЕННЯ

ІІ сесії Новомосковської міської ради VIІ-го скликання

№7 від 17.11.2015

П О Л О Ж Е Н Н Я про постійну комісію з питань землекористування, містобудування та архітектури

І.  Загальні  положення

1.1.          Постійна  комісія  з  питань  землекористування, містобудування та архітектури (далі  постійна  комісія ) є  одним  із  органів  Ради,  обирається  з  числа  її  депутатів  для  вивчення,  попереднього  розгляду  і  підготовки  питань, які  належать  до  її  відання,  здійснення  контролю  за  виконанням  рішень  Ради  і  виконавчого  комітету.

1.2.          Постійна  комісія  в  своїй  роботі  керується  Конституцією  України, ЗУ “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” № 280/97  ВР  від 21.05.97 р.,  іншими  чинними  законодавчими  актами.

1.3.          Постійна  комісія  обирається  Радою  на  строк  її  повноважень  у  складі  голови,  його  заступника,  секретаря  і  членів  комісії.

1.4.          Функціональна  спрямованість  і  порядок  організації  роботи  постійної комісії  визначаються  регламентом  Ради  та  чинним  Положенням,  що  затверджуються  Радою.

1.5.          Депутати  працюють  у  постійних  комісіях  на  громадських  засадах.

1.6.           Постійна  комісія  планує  роботу  в  тісному  зв’язку  з  планами  роботи  відділів та управлінь  виконавчого комітету Новомосковської міської ради:  відділу містобудування та архітектури (головного  архітектора),  відділу земельних відносин, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва та інших відділів та управлінь.

1.7.          Постійна комісія приймає участь у координації діяльності та планує роботу в тісному зв’язку з планами роботи управління Держгеокадастру у Новомосковському районі Дніпропетровської області.

1.1.          Постійна  комісія  розглядає,  контролює  питання  витрат установами підпорядкованими Новомосковській міській раді та  підприємствами  комунальної  власності,  коштів,  передбачених  місцевим  бюджетом.

ІІ. Порядок  організації  роботи

2.1     Робота постійної комісії здійснюється на основі щоквартального плану роботи, який затверджується на засіданні постійної комісії.

2.2.          Керує роботою постійної комісії її голова, який обирається на  засіданні Ради. Голова дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами,     установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по  реалізації  висновків і рекомендацій комісії.

2.3.          Засідання комісії проводяться не рідше 1 разу на місяць і  скликаються її головою, або в разі  відсутності, його заступником або  секретарем.

2.4.          Депутат міської ради має право входити до складу тільки однієї  постійної  комісії. Всі член постійної комісії мають рівні права.

2.5.          Засідання комісії є право спроможними, якщо в ньому  приймають участь не менше половини її членів.

2.6.          За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія  готує висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від  загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його  відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань  комісії підписуються головою і секретарем  комісії.

2.7.          Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому  розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими  особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи  повинно бути повідомлено у встановлений нею строк.

2.8.          Постійна комісія для вивчення питань розробки проектів  рішень  Ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням  представників  громадськості, вчених  і  спеціалістів.

2.9.          Питання,  які належать до  відання  кількох  постійних  комісій,  можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради,  її  голови,  секретаря  ради, розглядатися  постійними  комісіями  спільно.  Висновки  і  рекомендації прийняті постійними  комісіями  на  спільних  засіданнях,  підписуються головами  і секретарями відповідних  комісій.

2.10.     Постійна комісія не має права виступати від імені місцевої Ради.

2.11.     Постійна комісія підзвітна місцевій Раді і відповідальна  перед  нею.

III. Функціональна  спрямованість

3.1.          Постійна комісія готує та розглядає перспективні плани  соціально-економічного  розвитку міста.

3.2.          Постійна комісія за дорученням Ради або за власною ініціативою  попередньо  розглядає,  вивчає і готує питання свого профілю,  які  вносяться  на  розгляд Ради; має право доручити або розробляє  проекти  рішень Ради та готує висновки з цих  питань,  виступає  на  сесіях  Ради  з   доповідями і співдоповідями.

3.3.          Постійна  комісія  попередньо  розглядає  кандидатури  осіб,  які пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення  або погодження  Радою,  готує  висновки  з  цих  питань.

3.4.          Постійна комісія за дорученням Ради,  голови, секретаря Ради  або за власною ініціативою  вивчає  діяльність підзвітних  і  підконтрольних  Раді та виконавчому комітету місцевих підприємств, установ  та  організацій,  їх  філій  і  відділень  незалежно  від  форм  власності їх  посадових  осіб,  подає  за  результатами  перевірки  рекомендації  на  розгляд  їх  керівників, а в  необхідних  випадках  на  розгляд Ради  або  виконавчого  комітету  міської  Ради,  здійснює  контроль  за  виконанням  рішень  Ради  та  виконавчого  комітету.

3.5.          Постійна  комісія  у  питаннях,  які належать  до її  відання,  та  в  порядку,  визначеному  законом,  має  право  отримувати  від  керівників  органів,  підприємств.  установ,  організацій  та  їх  філій  і  відділень  необхідні  матеріали  і   документи.

ІV.  Повноваження  комісії

Постійна комісія розглядає, вивчає доручає або готує питання свого  профілю, які вносяться  на  розгляд  Ради, а саме:

1. Розгляд та /або підготовка проектів рішень про вирішення  відповідно до закону питань  регулювання земельних відносин, щодо :

- встановлення ставок та розміру орендної плати за землю та  відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за  користування  природними  ресурсами, що є у власності міста;

- порядку та умов та термінів укладення договорів оренди земельних ділянок;

- визначення території для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до законодавства;

- закриття, санації та перепрофілювання не ефективних або екологічно шкідливих виробництв;

- запровадження конкурентних засад надання земельних ділянок;

- приватизації земельних ділянок.

- розпорядження землями Новомосковської територіальної громади;

- передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян чи юридичних осіб;

- надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності;

- вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади міста;

- організації землеустрою;

- підготовки висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до діючого законодавства;

- встановлення та зміни меж міста;

- вирішення земельних спорів;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин;

 

2. Про затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у       власності міста.

3. Координації  діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

4. Здійснення контролю за використанням і охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

5. Вирішення питань щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення використання земельних ділянок громадянами та юридичними особами в разі порушення ними вимог земельного законодавства;

6. Участь у розгляді та вирішення земельних спорів;

7. Заслуховування звітів про роботу управлінь виконавчого органу міської ради  з питань, що належать до компетенції Комісії, підготовка за результатами перевірок висновків, пропозицій на розгляд їх керівників, а за необхідності - на розгляд Ради.

8. Попередній розгляд кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою, підготовка  висновків з цих питань.

9. Співпраця з відділом  земельних відносин, відділом містобудування та архітектури виконавчого органу при розгляді проектів, планів проектно-розвідувальних робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи, здійсненням землеустрою, веденням земельного кадастру, організацією робіт із розробки містобудівної документації міста, тощо.

10.Вирішення питань щодо надання чи обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення права користування чи розміщення зовнішньої реклами у м. Новомосковськ.

11. Розгляд проектів рішень програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, міського бюджету та звітів про виконання програм і бюджету;

12.     Про  вирішення відповідно до закону питань про надання  дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

13.     Про  прийняття  рішень  про  організацію  територій  і  об’єктів природно-заповідного  фонду  місцевого  значення  та  інших           територій,  що  підлягають  особовій  охороні.

14.     Про  надання  відповідно  до  законодавства  згоди  на розміщення  на          території  міста  нових  об’єктів, сфера екологічного  впливу діяльності яких згідно  з  діючими  нормативами  включає  відповідну територію.

15.     Про  затвердження  в  установленому  порядку  місцевих містобудівних програм,  генеральних  планів  забудови  відповідних населених  пунктів, іншої  містобудівної  документації.

16.     Про  встановлення  відповідно  до  законодавства  правил  з  питань благоустрою  території  міста,  забезпечення  в  ньому  чистоти  і порядку.

17.     Вирішення  відповідно  до  законодавства  питань  про  створення 

підприємствами  комунальної  власності  спільних  підприємств,  у  тому числі  з  іноземними  інвестиціями.

         18. Погодження виділення та продажу земельних ділянок під будівництво соціального житла  та інших об’єктів, які використовують газ, електроенергію, тепло, воду, інженерні мережі;

         19. Контроль за діяльністю щодо забезпечення утримання в належному стані кладовищ;

         20. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови міста, поліпшення їх архітектурного вигляду; 

V.  Припинення  роботи

5.1            Повноваження  постійної  комісії  закінчуються  одночасно  з  повноваженнями  міської  Ради,  або  по рішенню  Ради  при  необхідності.

5.2            Постійна  комісія  по  рішенню  міської  Ради  може  бути  реорганізована,  об’єднана  з  іншою  постійною  комісією.

 

 

 

Секретар міської ради                                             C.Г. Горошко